ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อผู้ศึกษา นายกรานต์ แผ่นพรหม

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล การเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากหมายเลขห้อง ได้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 1 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560จำนวนนักเรียน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 6 เล่ม 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนเป็นปรนัยเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3. แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นปรนัยเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวนเรื่องละ 10 ข้อ โดยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเป็นข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อและตัวเลือกตอบในแต่ละข้อ 4. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งมีทั้งหมด 13 แผน ใช้เวลาจัดการเรียนรู้รวม 13 ชั่วโมง และ 5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่วิเคราะห์ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนสอนตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนต่อ การจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย (t-test)

ผลการศึกษา

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทั้ง 6 เล่มมีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 91.48 และมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ ในภาพรวมทั้ง 6 เล่ม ( E2) เท่ากับ 86.83 เมื่อพิจารณารายเล่มพบว่าทุกเล่มมีประสิทธิภาพกระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทุกเล่ม

2. ดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เท่ากับ 0.79

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคือค่าเฉลี่ยการทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 11.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.60 ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดผลหลังเรียน 26.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.45 เปรียบเทียบความต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบ t-test ที่ระดับ .01 พบว่า คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ หน่วย การเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด ( =4.895 : S.D.= 0.05) เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

โพสต์โดย ครูกรานต์ : [23 ส.ค. 2561 เวลา 21:37 น.]
อ่าน [2092] ไอพี : 113.53.61.208
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,889 ครั้ง
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 8,497 ครั้ง
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค

เปิดอ่าน 14,583 ครั้ง
โรคตาแดง
โรคตาแดง

เปิดอ่าน 11,521 ครั้ง
มะนาวฆ่ามะเร็ง เรื่องนี้เชื่อได้จริงหรือยังไม่ผ่านการพิสูจน์ ?
มะนาวฆ่ามะเร็ง เรื่องนี้เชื่อได้จริงหรือยังไม่ผ่านการพิสูจน์ ?

เปิดอ่าน 8,732 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์

เปิดอ่าน 442,217 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)

เปิดอ่าน 19,485 ครั้ง
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน

เปิดอ่าน 26,734 ครั้ง
พยาธิเส้นด้าย
พยาธิเส้นด้าย

เปิดอ่าน 16,574 ครั้ง
การทำงานของรถจักรไอน้ำ
การทำงานของรถจักรไอน้ำ

เปิดอ่าน 11,500 ครั้ง
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 11,191 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

เปิดอ่าน 2,001 ครั้ง
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน

เปิดอ่าน 25,226 ครั้ง
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ

เปิดอ่าน 25,297 ครั้ง
จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”
จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”

เปิดอ่าน 40,360 ครั้ง
ฟังก์ชันของ exponential
ฟังก์ชันของ exponential

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,294 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549

เปิดอ่าน 14,143 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่าน 8,211 ครั้ง
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์

เปิดอ่าน 10,923 ครั้ง
การเลือกโต๊ะที่เป็นมงคล
การเลือกโต๊ะที่เป็นมงคล

เปิดอ่าน 8,898 ครั้ง
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ