ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ระบำดอกนนทรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์

หัวข้อวิจัย รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง

สร้างสรรค์ ชุด ระบำดอกนนทรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ชื่อผู้วิจัย หทัยชนก ศรีตะบุตร โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนบ้านชมเจริญ เพื่อการประดิษฐ์ท่ารำ ชุด ระบำดอกนนทรี จากประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านชมเจริญ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย และเพื่อนำชุดระบำดอกนนทรี ไปใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านร่มเกล้าชมเจริญ และส่งเสริมด้านประเพณีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจโดยการเผยแพร่ในงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดเลย โดยทำการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560 มีวิธีการดำเนินการวิจัยโดยทำการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติ ความเป็นมาของหมู่บ้านชมเจริญ การปลูกต้นนนทรีของในหลวงรัชกาลที่ 9 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดประดิษฐ์ การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ท่าฟ้อนรำทั่ว ๆ แม่ท่าฟ้อนอีสาน ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือและการศึกษาภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) และเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำดอกนนทรี จำนวน 10 หน่วย แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำดอกนนทรี เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t – test Dependent)

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านชมเจริญ และการมาเยือนของในหลวงรัชกาลที่ 9 และทรงปลูกต้นนนทรีไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อนำไปสร้างเป็นท่ารำ เรื่อง ชุด ระบำดอกนนทรี

2. เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ชุด ระบำดอกนนทรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

3. เพื่อเปรียบเทียบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ชุด ระบำดอกนนทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียนการสอน เรื่อง ชุด ระบำดอกนนทรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านชมเจริญ และการมาเยือนของในหลวงรัชกาลที่ 9 และทรงปลูกต้นนนทรีไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อนำไปสร้างเป็นท่ารำ ชุด ระบำดอกนนทรีทำให้สามารถนำความรู้มาประดิษฐ์ท่ารำได้ 30 ท่า

2. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบำดอกนนทรี ได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีสภาพจิตใจที่งดงาม มีสุนทรียภาพมีรสนิยมรักสวย รักงาม รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย เห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพทางศิลปะ มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น พัฒนาตนเองและแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์

3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ชุด ระบำดอกนนทรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 79.10/82.37 แสดงว่าการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ชุด ระบำดอกนนทรี ผู้เรียนได้คะแนน เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 75 จากการทดสอบภาคปฏิบัติ และกิจกรรมระหว่างเรียนแสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดระบำดอกนนทรี มีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ชุด ระบำดอกนนทรี โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่างของผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียน พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ชุด ระบำดอกนนทรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย หทัยชนก แยบดีกีรติวรา : [28 ก.ย. 2561 เวลา 07:30 น.]
อ่าน [2904] ไอพี : 118.175.226.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,003 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 18,452 ครั้ง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง

เปิดอ่าน 41,957 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 37,946 ครั้ง
ศัพท์สถิติทางการศึกษา
ศัพท์สถิติทางการศึกษา

เปิดอ่าน 18,941 ครั้ง
วิธีการดูแลรักษาหน้าจอ Touch Screen
วิธีการดูแลรักษาหน้าจอ Touch Screen

เปิดอ่าน 33,926 ครั้ง
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เปิดอ่าน 34,959 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

เปิดอ่าน 21,887 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 9,083 ครั้ง
ไข่ดิบมีประโยชน์จริงหรือ
ไข่ดิบมีประโยชน์จริงหรือ

เปิดอ่าน 12,976 ครั้ง
คนขับรถเมล์ เป็นลมขณะขับรถ ผู้โดยสารช่วยกันประคองรถวุ่น
คนขับรถเมล์ เป็นลมขณะขับรถ ผู้โดยสารช่วยกันประคองรถวุ่น

เปิดอ่าน 11,809 ครั้ง
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"

เปิดอ่าน 16,151 ครั้ง
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา

เปิดอ่าน 37,721 ครั้ง
การทอดผ้าป่า
การทอดผ้าป่า

เปิดอ่าน 54,811 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 67,833 ครั้ง
เทคนิคพิเศษในการระบายสี
เทคนิคพิเศษในการระบายสี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 1,129 ครั้ง
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย

เปิดอ่าน 11,757 ครั้ง
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น

เปิดอ่าน 10,511 ครั้ง
ท็อป 10 ยอดศิลปินของตลาดโลก
ท็อป 10 ยอดศิลปินของตลาดโลก

เปิดอ่าน 69,820 ครั้ง
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 11,261 ครั้ง
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ