ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการประเมินโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษากาญจนบุรีเขต 4

ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL

ชื่อผู้ทำรายงาน นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน ครูและบุคลากร จำนวน 18 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประดู่ จำนวน 142 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบประเมินสภาวะแวดล้อมหรือจัดทำโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 2) แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 3) แบบประเมินการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 4) แบบประเมินการทบทวนกระบวนการดำเนินงานสำหรับครูเป็นผู้ประเมิน 5) แบบประเมินด้านผลผลิต 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 7) แบบประเมินการส่งเสริมกระบวนการดำเนินการ 8) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และ 9) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ต่อ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการรายงานพบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อม ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประเมินสภาวะแวดล้อมตามโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินปัจจัยเบื้องต้น ในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ มาบูรณาการในวิชา คือ กิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด และการจัดทำแผนการเรียนรู้ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู

3.1 ความคิดเห็นของครูในการประเมินผลด้านกระบวนการการดำเนินงานตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการดำเนินการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด และสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ผลงาน/ นวัตกรรมที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 ความคิดเห็นของครูในการประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ การดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้หรือส่งเสริม การแสวงหาความรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด

3.4 ความคิดเห็นของครูต่อการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 พบว่า ครูเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวม ร้อยละ 71.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เคยเชิญบุคลากร ในโรงเรียนซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันมาเป็นวิทยากรในวิชาที่ท่านสอน ร้อยละ100 รองลงมา คือ จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 95.65

3.5 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้กับเพื่อน ๆ อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด และครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เป็นเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากที่สุด

3.6 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ตามรายการที่กำหนดต่อโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยแยกเป็น ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ สูงสุด ร้อยละ 90.27 ด้านแหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน เช่น มุมหนังสือ ป้ายนิเทศ แบบรายงาน สูงสุด ร้อยละ 93.81 ด้านประเภทวัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยในโรงเรียน สูงสุดร้อยละ 85.84 ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ได้ร่วมผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยวัสดุภายในท้องถิ่น สูงสุดร้อยละ 93.81

4. ผลจากประเมินการทบทวนการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4

4.1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประเมินการทบทวนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินการทบทวนการดำเนินงานโครงการ ด้านการประเมิน สภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วม ในการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินการทบทวนการดำเนินงานโครงการ ด้านการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับ เนื้อหาสาระที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินการทบทวนการดำเนินงานโครงการ ด้านกระบวนการ ตามโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาตนเองด้านความรู้ และพฤติกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

5. ผลจากประเมินผลผลิตของโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4

5.1 ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินผลผลิตของโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

5.2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนก่อนดำเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนสามารถเลือกวิธีการแสวงหาความรู้ ข่าวสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการแสวงหาความรู้ของนักเรียน หลังดำเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนแสวงหาความรู้โดยไม่ต้องให้บุคคลใดสั่งการหรือแนะนำอยู่ในระดับมากที่สุด

5.3 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ต่อโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้กับเพื่อน ๆ อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมากที่สุด

5.4 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่อโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

5.5 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับผลการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียนต่อโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย กาญ : [8 ต.ค. 2561 เวลา 11:38 น.]
อ่าน [1976] ไอพี : 49.229.72.231
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,951 ครั้ง
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 79,744 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)

เปิดอ่าน 11,737 ครั้ง
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ

เปิดอ่าน 83,311 ครั้ง
ความเชื่อของชาวอีสาน
ความเชื่อของชาวอีสาน

เปิดอ่าน 31,715 ครั้ง
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี

เปิดอ่าน 26,061 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ

เปิดอ่าน 14,218 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.

เปิดอ่าน 28,614 ครั้ง
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ

เปิดอ่าน 13,535 ครั้ง
ดนตรีโมสาร์ทช่วยทารกโตเร็วขึ้น
ดนตรีโมสาร์ทช่วยทารกโตเร็วขึ้น

เปิดอ่าน 16,840 ครั้ง
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน

เปิดอ่าน 8,031 ครั้ง
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 10,861 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร

เปิดอ่าน 44,116 ครั้ง
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

เปิดอ่าน 14,538 ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา

เปิดอ่าน 16,629 ครั้ง
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,766 ครั้ง
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 23,467 ครั้ง
สกิมเมอร์ : เทคโนโลยีโฉดเพื่อทรชน
สกิมเมอร์ : เทคโนโลยีโฉดเพื่อทรชน

เปิดอ่าน 8,018 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...สังคมได้อะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...สังคมได้อะไร ?

เปิดอ่าน 7,898 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา วันแม่
ประวัติความเป็นมา วันแม่

เปิดอ่าน 22,746 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ