ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แจกันผ้าปาเต๊ะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากเศษผ้าปาเต๊ะ เวลา 6 ชั่วโมง

กระบวนการเรียนรู้ ปฐมนิเทศ - ทดสอบก่อนเรียน เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ ………………………………………….. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การทำความเข้าใจวิธีการเรียน วิธีปฏิบัติกิจกิจกรรมตลอดจนการวางแผนการกำหนดกิจกรรมและการทดสอบก่อนเรียนจะเป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน

2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัด

ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

3. สาระการเรียนรู้

1. แนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากเศษผ้าปาเต๊ะ จำนวน 4 เล่ม

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน) จำนวน 20 ข้อ

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการคิด

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. ความมุ่งมั่นในการทำงาน

6. จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน) จำนวน 20 ข้อ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

7. ภาระชิ้นงาน

งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์การประดิษฐ์แจกันผ้าปาเต๊ะ มาในชั่วโมงถัดไป

8. กิจกรรมการเรียนรู้

การปฐมนิเทศนักเรียนก่อนการเรียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากเศษผ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 16101 ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6

1. ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียน

2. ครูให้นักเรียนทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนโดยให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน) จำนวน 20 ข้อ

3. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากเศษผ้าปาเต๊ะ จำนวน 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 แจกันผ้าปาเต๊ะ เล่มที่ 2 ดอกไม้จากผ้าปาเต๊ะ เล่มที่ 3 ถุงผ้าเอนกประสงค์ และเล่มที่ 4 โบว์จากเศษผ้าปาเต๊ะ

4. ครูชี้แจงข้อตกลงและการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้

ของตกแต่งจากเศษผ้าปาเต๊ะ ทั้ง 4 เล่ม

5. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากเศษผ้าปาเต๊ะ

6. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพงานประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ พร้อมแสดงตัวอย่างของจริง

วัสดุที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ พร้อมซักถามถึงวัสดุต่าง ๆ นอกเหนือจากตัวอย่างของครู

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจาก

เศษผ้าปาเต๊ะ

8. ครูมอบหมายการบ้าน ให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 แจกัน

ผ้าปาเต๊ะ เรื่อง การเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์การประดิษฐ์แจกันผ้าปาเต๊ะ พร้อมนำวัสดุอุปกรณ์

มาในชั่วโมงถัดไป

9. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

9.1 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากเศษผ้าปาเต๊ะ จำนวน 4 เล่ม

9.2 บัตรภาพของใช้ของตกแต่งจากเศษผ้าปาเต๊ะ

9.3 งานประดิษฐ์ของจริง

10. การวัดและประเมินผล

10.1 วิธีการวัดและประเมินผล

ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน)

10.2 เครื่องมือ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน)

10.3 เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านร้อยละ 80

ลงชื่อ

(นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา)

ครู โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน)

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากเศษผ้าปาเต๊ะ

1. การผูกปมด้ายเราใช้นิ้วใดพันด้าย 1-2 รอบ

ก. นิ้วชี้

ข. นิ้วกลาง

ค. นิ้วนาง

ง. นิ้วก้อย 6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์

ก. ทำให้ได้งานประดิษฐ์ใหม่ๆ

ข. ทำให้เกิดรายได้

ค. ทำให้งานประดิษฐ์มีราคาแพงขึ้น

ง. เป็นการนำของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์

2. เข็มเย็บผ้าเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำอย่างไร

ก. เสียบไว้กับหลอดด้าย

ข. เสียบไว้กับหมอนเข็ม

ค. เสียบไว้กับผ้าที่เย็บ

ง. เสียบไว้กับตัวคนเย็บ

7. ผ้าที่มีลักษณะคล้ายผ้าบาติก แต่มีลายมากกว่า

ลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ คือผ้าชนิดใด

ก. ผ้าปาเต๊ะ

ข. ผ้าไหมมัดหมี่

ค. ผ้าขาวม้า

ง. ผ้าม่อฮ่อม

3. การเย็บผ้าในข้อใดง่ายและเร็วที่สุด

ก. เนา

ข. สอยซ่อนด้าย

ค. ด้นถอยหลัง

ง. ด้นตะลุย 8. ขั้นตอนการทำดอกไม้ผ้าปาเต๊ะ ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก

ก. ออกแบบ

ข. ลอกแบบ

ค. ตัดกลีบ

ง. ดึงกลีบ

4. การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งผู้ทำจะต้องมีทักษะด้านใด

ก. ความรวดเร็ว

ข. การตลาด

ค. ความคิดสร้างสรรค์

ง. ความเป็นกันเอง 9. การตัดกลีบดอกไม้ผ้าปาเต๊ะ ควรใช้อะไรตัด

ก. เครื่องตัด

ข. กรรไกร

ค. มีด

ง. คัตเตอร์

5. การทำงานประดิษฐ์ควรคำนึงถึงสิ่งใด มากที่สุด

ก. ประโยชน์ใช้สอย

ข. ความคุ้มค่า

ค. งบประมาณ

ง. วัสดุจากธรรมชาติ 10. ก่อนจะนำมาเข้าดอก จะต้องทำอย่างไร

ก. ตรวจดูผลงานที่ประดิษฐ์ในชิ้นส่วนต่าง ๆ

ข. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

ค. ทำความสะอาดทุกชิ้นส่วน

ง. เมื่อผลิตใบเสร็จแล้ว

11. ในการทำงานประดิษฐ์จากผ้าเมื่อต้องการให้ผ้าคงรูป จะต้องทำอย่างไร

ก. นำกระดาษแข็งมาติดกับผ้า

ข. นำผ้ากาวมาติดกับผ้า

ค. นำผ้าที่ทำถุงผ้าเอนกประสงค์มาซ้อนกันหลายๆชั้น

ง. ถูกทุกข้อ 16. การขึ้นรูปจัดทรงแจกันผ้าปาเต๊ะจะมีรอยเย็บทำให้ดูไม่สวยงาม เราควรทำอย่างไร

ก. นำโบว์ติด

ข. นำดอกไม้ประดิษฐ์มาติด

ค. นำลูกปัด กระดุมมาติด

ง. ถูกทุกข้อ

12. การทำถุงผ้าเอนกประสงค์ตัวนอกควรเป็นผ้ามีลักษณะอย่างไร

ก. ผ้าแข็งที่มีลวดลายสวยงาม

ข. ผ้าแข็งที่มีสีพื้นที่มีสีสันสวยงาม

ค. ผ้าที่บางที่มีลวดลายสวยงาม

ง ผ้าที่บางมีสีพื้นที่มีสีสันสวยงาม 17. ถ้าต้องการให้ผ้าสองผืนแนบติดกันสนิท

ก่อนเนา ควรใช้อุปกรณ์ใด

ก. เข็มกลัด

ข. เข็มเย็บผ้า

ค. เข็มหมุด

ง. เข็มสอย

13. การเย็บผ้า 2 ผืนให้ติดกันแน่น ทนทาน ควรเย็บแบบใด

ก. เนา

ข. สอยซ่อนด้าย

ค. ด้นถอยหลัง

ง. ด้นตะลุย

18. การติดลูกปัดมุกในโบว์ตกแต่ง ใช้อุปกรณ์อะไรในการติดได้สวยงามที่สุด

ก. ใช้เข็มร้อยด้ายเย็บติดกับผ้าทำโบว์

ข. ใช้ด้ายร้อยมุกแล้วมัดติดกับผ้าทำโบว์

ค. ใช้กาวลาเท็กติดมุกกับผ้าทำโบว์

ง. ใช้ปืนร้อนยิงซิลิโคนติดมุกกับผ้าทำโบว์

14. การทำเครื่องหมายต่างๆบนผ้าควรใช้อะไร

ก. เข็มหมุด

ข. กรรไกร

ค. ด้าย

ง. ชอล์กขีดผ้า

19. ในการทำโบว์ผ้าปาเต๊ะ จะต้องตัดผ้าให้เป็นรูปเรขาคณิตแบบใด

ก. รูปวงกลม

ข. รูปสี่เหลี่มจตุรัส

ค. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ง. รูปสามเหลี่ยม

15. การเย็บแจกันผ้าปาเต๊ะเหตุใดต้องเว้นช่องไว้ในขั้นตอนการเย็บผ้าด้านนอกกับด้านในให้ติดกัน

ก. ไว้ใส่ของลงไปด้านใน

ข. ไว้กลับด้านผ้า

ค. ไว้ติดโบว์ตกแต่ง

ง. ไว้เย็บใหม่ให้สวยงาม 20. นักเรียนสามารถติดโบว์ผ้าปาเต๊ะกับถุงผ้าเอนกประสงค์ โดยวิธีใดสวยงามและคงทนที่สุด

ก. ใช้ซิลิโคนร้อน

ข. ใช้เข็มกับด้ายเย็บติด

ค. ใช้ริบบิ้วผูกไว้

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

โพสต์โดย ครูติ๋ง : [2 พ.ย. 2561 เวลา 19:39 น.]
อ่าน [2124] ไอพี : 49.230.127.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,831 ครั้ง
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว

เปิดอ่าน 8,477 ครั้ง
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด

เปิดอ่าน 7,412 ครั้ง
คนชอบนอนกลางวันสมองบรรเจิดจินตนาการ
คนชอบนอนกลางวันสมองบรรเจิดจินตนาการ

เปิดอ่าน 10,637 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 9,110 ครั้ง
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช

เปิดอ่าน 12,224 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 8,114 ครั้ง
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย

เปิดอ่าน 32,102 ครั้ง
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้

เปิดอ่าน 24,096 ครั้ง
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 8,486 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 13,574 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 10,838 ครั้ง
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย

เปิดอ่าน 2,713 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี

เปิดอ่าน 11,207 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 20,776 ครั้ง
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,635 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)

เปิดอ่าน 18,547 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....

เปิดอ่าน 254,782 ครั้ง
อาณาเขตประเทศไทย
อาณาเขตประเทศไทย

เปิดอ่าน 23,956 ครั้ง
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 19,880 ครั้ง
วิธีเพาะทานตะวันงอก
วิธีเพาะทานตะวันงอก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ