ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง

ชื่อผู้รายงาน : นายศรศักดิ์ บัวผัด

ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2561

รายงานผลการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) 2) เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยทำการประเมินจากครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวมทั้งหมด 142 คน ขอบเขตด้านเนื้อหา การประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) ได้แก่ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และด้านผลผลิต และความพึงพอใจต่อการการดำเนินโครงการโดยมีกิจกรรมในโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อม ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตโครงการ ฉบับที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ โดยแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) ได้แก่

1.1 ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

ความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. สพป.พะเยา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ โครงการนี้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน และ โครงการนี้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามลำดับ ส่วน การกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริงซึ่ง มีค่าน้อยกว่าข้ออื่น ๆ กล่าวโดยสรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ

ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ในภาพรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ มีการกำหนดภาระงานแก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจนและการดำเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชนตามลำดับ ส่วนความเพียงพอ เหมาะสมของงบประมาณจากทางราชการ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ กล่าวโดยสรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ในภาพรวมครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ มีการสรุป ประเมินผลการดำเนินโครงการและโรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการส่วนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ กล่าวโดยสรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการ

ความเหมาะสมของผลผลิตโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ในภาพรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาดสวยงาม มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างรอบด้าน และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเพียงพอเหมาะสม ส่วนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ กล่าวโดยสรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

5. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ

5.1 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ในภาพรวม ของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบๆ โรงเรียนให้มีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ มีความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ การปรับปรุงห้องส้วมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ การปรับปรุงโรงอาหารให้มีระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ตามลำดับ ส่วนการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ข้ออื่น ๆ

5.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ในภาพรวมของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้อ อื่น ๆ รองลงมาคือ การพัฒนาสวนสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ การจัดทำป้ายภาษาอังกฤษ สุภาษิต คำสอน ตามอาคารและสถานที่ในโรงเรียน ตามลำดับ ส่วนการปรับปรุงบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ข้ออื่น ๆ

5.3 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ในภาพรวมของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้อ อื่น ๆ รองลงมาคือ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ(YouTube, Facebook, etc.) การส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามลำดับ ส่วนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ข้ออื่น ๆ

5.4 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ในภาพรวมของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้อ อื่น ๆ รองลงมาคือ กิจกรรมส้วมสุขสันต์ กิจกรรมอาหารกลางวันและระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีตามลำดับ ส่วนกิจกรรมยิ้มสวย ฟันใส มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ข้ออื่น ๆ

5.5 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ในภาพรวมของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมออมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้อ อื่น ๆ รองลงมาคือ กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมโครงงานคุณธรรมตามลำดับ กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ข้ออื่น ๆนได้จริงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้อ อื่น ๆ รองลงมาคือ ได้รับผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และสื่อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินการ ตามลำดับ ส่วนเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน คงทนมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ข้ออื่น ๆ

5.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ในภาพรวมของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมออมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้อ อื่น ๆ รองลงมาคือ กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ตามลำดับ กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ข้ออื่น ๆ

สรุปความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ส่วนกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ และทุกกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย หนาน : [16 พ.ย. 2561 เวลา 21:31 น.]
อ่าน [1977] ไอพี : 118.174.95.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 92,254 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?

เปิดอ่าน 19,541 ครั้ง
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้

เปิดอ่าน 9,681 ครั้ง
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ

เปิดอ่าน 35,804 ครั้ง
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม

เปิดอ่าน 4,559 ครั้ง
10 สรรพคุณ ประโยชน์ของหน่อไม้
10 สรรพคุณ ประโยชน์ของหน่อไม้

เปิดอ่าน 8,594 ครั้ง
สร้างความสุขในการทำงาน
สร้างความสุขในการทำงาน

เปิดอ่าน 36,109 ครั้ง
วันเนา
วันเนา

เปิดอ่าน 12,901 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 9,022 ครั้ง
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ

เปิดอ่าน 10,365 ครั้ง
Toshiba Libretto W100  มินิโน้ตบุ๊ก2จอสัมผัส
Toshiba Libretto W100 มินิโน้ตบุ๊ก2จอสัมผัส

เปิดอ่าน 29,320 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชม ! พันตรีสุธี สุขสากล คัดลายมือไทยสวยงามมากๆ
ชาวเน็ตชื่นชม ! พันตรีสุธี สุขสากล คัดลายมือไทยสวยงามมากๆ

เปิดอ่าน 15,237 ครั้ง
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3

เปิดอ่าน 21,118 ครั้ง
Active Learning กำลังจะมา แต่ผล Pisa ของไทยกำลังไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น… : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง
Active Learning กำลังจะมา แต่ผล Pisa ของไทยกำลังไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น… : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

เปิดอ่าน 24,572 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 8,218 ครั้ง
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,289 ครั้ง
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย

เปิดอ่าน 13,013 ครั้ง
วิธีสังเกตยาที่เสื่อมคุณภาพ
วิธีสังเกตยาที่เสื่อมคุณภาพ

เปิดอ่าน 11,351 ครั้ง
๒๐ คำถามกับท่าน ว.วชิรเมธี
๒๐ คำถามกับท่าน ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 11,306 ครั้ง
เผยเด็กนร.หญิง ไม่ค่อยกินข้าวเช้า เตือนเสี่ยงกระทบสุขภาพ-การเรียน
เผยเด็กนร.หญิง ไม่ค่อยกินข้าวเช้า เตือนเสี่ยงกระทบสุขภาพ-การเรียน

เปิดอ่าน 208,714 ครั้ง
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ