ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต 3) ศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต และ 4) เปรียบเทียบการดำเนินงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 466 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้เป็นแบบสอบถามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้เป็นแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินคุณภาพรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 469 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้เป็นแบบสอบถามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows) และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลปีการศึกษา 2559 – 2560 มาเปรียบเทียบและพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 มีดังนี้

1.1 สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดทำแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากตามลำดับ ส่วนด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามลำดับส่วนด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ

1.2 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านกระบวนการบริหารและหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากตามลำดับ ส่วนด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับปานกลาง

2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สตรีภูเก็ต ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องของเนื้อหารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยได้ ผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อตามลำดับ

3. ผลการศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้

3.1 สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดทำแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากตามลำดับ

3.2 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านกระบวนการบริหารและหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับ ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก

4. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 – 2560

4.1 สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าสภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 ที่ใช้รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น

4.2 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งดำเนินงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาสูงขึ้น

5. การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะจากการเก็บข้อมูล ดังนี้

5.1 ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรให้ทราบโดยทั่วกัน และต่อเนื่อง

5.2 ควรมีการนิเทศ กำกับติดตามงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ได้รับการนิเทศ เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป

5.3 ควรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ

5.4 ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีทุก 2 ไตรมาส

ข้อเสนอแนะ

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัย

1.1 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นฐาน มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่กับข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาวิธีดำเนินการตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

1.2 ควรมีการศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยศึกษาจำแนกรายมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้า และหาวิธีการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายมาตรฐาน

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการจัดทำโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเช้าใจ และทักษะการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาหรือสูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษาในระดับเดียวกัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาวิธีดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เป็นแนวทางร่วมกันในลักษณะคู่พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์โดย TK : [21 พ.ย. 2561 เวลา 11:12 น.]
อ่าน [2048] ไอพี : 180.180.225.178
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,009 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 32,445 ครั้ง
คุณหมอเผย 9 เทคนิคเลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนเก่ง
คุณหมอเผย 9 เทคนิคเลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนเก่ง

เปิดอ่าน 15,262 ครั้ง
พระอุมา
พระอุมา

เปิดอ่าน 56,318 ครั้ง
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก

เปิดอ่าน 4,896 ครั้ง
ออกัสตา แอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก
ออกัสตา แอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก

เปิดอ่าน 139,160 ครั้ง
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik's Cube

เปิดอ่าน 510,213 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

เปิดอ่าน 14,660 ครั้ง
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เปิดอ่าน 10,111 ครั้ง
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา

เปิดอ่าน 18,071 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เปิดอ่าน 14,632 ครั้ง
สรรพคุณของพืชผัก
สรรพคุณของพืชผัก

เปิดอ่าน 11,078 ครั้ง
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า

เปิดอ่าน 12,126 ครั้ง
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข

เปิดอ่าน 8,402 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล

เปิดอ่าน 10,035 ครั้ง
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 29,924 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เปิดอ่าน 11,353 ครั้ง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง

เปิดอ่าน 13,528 ครั้ง
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน

เปิดอ่าน 37,235 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 7,908 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ.2562 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ