ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก

ผู้ศึกษา จันทร์สุดา สมยศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน เป็นนักเรียนชาย 9 คน นักเรียนหญิง 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 3 กิจกรรม รวม 30 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 30 แผน

ผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก มีผลการพัฒนารายด้าน ดังนี้ ด้านสังเกต ระหว่างสัปดาห์ที่ 1-10 ได้ค่าเฉลี่ย 1.70,1.73,191,1.98,2.31,2.45,2.51,2.66,2.75 และ 2.91 ค่าเฉลี่ยรวม 10 สัปดาห์ เท่ากับ 2.29 อยู่ในระดับ พอใช้ ด้านการจำแนกระหว่างสัปดาห์ที่ 1-10 ได้ค่าเฉลี่ย 1.59, 1.64, 1.71, 1.82,2.25,2.31,2.49,2.76,2.87 และ 2.98 ค่าเฉลี่ยรวม 10 สัปดาห์ เท่ากับ 2.24 อยู่ในระดับ พอใช้ ด้านการวัดระหว่างสัปดาห์ที่ 1-10 ได้ค่าเฉลี่ย 1.43,1.56, 1.80, 1.87, 2.09, 2.22, 2.31,2.53,2.62 และ 2.96 ค่าเฉลี่ยรวม 10 สัปดาห์ เท่ากับ 2.14 อยู่ในระดับ พอใช้ ด้านการลงความเห็น ระหว่างสัปดาห์ที่ 1-10 ได้ค่าเฉลี่ย 1.13,1.51,1.80, 1.84, 2.07,2.29,2.49,2.71,2.80 และ2.98 ค่าเฉลี่ยรวม 10 สัปดาห์ เท่ากับ 2.17 อยู่ในระดับ พอใช้ และโดยภาพรวมทั้ง 4 ทักษะระหว่างสัปดาห์ที่ 1-10ได้ค่าเฉลี่ย1.47,1.61,1.81,1.88,2.18,2.32,2.45,2.67,2.76 และ 2.96 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยรวม 10 สัปดาห์ เท่ากับ 2.21 อยู่ในระดับ พอใช้

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทั้งรายด้านและภาพรวม แต่ละด้านดังนี้ ผลการเปรียบเทียบรายด้าน ด้านการสังเกตก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.47 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.80 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.33 คิดเป็นร้อยละ 66.67 ด้านการจำแนก ก่อนการจัดกิจกรรม ได้ค่าเฉลี่ย 1.27 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.33 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.06 คิดเป็นร้อยละ 61.34 ด้านการวัดก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.20 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.27 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.07 คิดเป็นร้อยละ 61.33 ด้านการลงความเห็น ก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.33 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.47 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.14 คิดเป็นร้อยละ 62.66 และโดยภาพรวม 4 ทักษะก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.32 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.47 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.15 คิดเป็นร้อยละ 63.00

3.แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (เป็นแบบทดสอบที่ใช้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน) จำนวน 4 ชุด ๆละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ รวบรวมข้อมูลโดยทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมแล้วทำการจัดกิจกรรมจนครบ 30 แผนจึงทำการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน เวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวบรวมผลการประเมินระหว่างเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย จำนวน 10 สัปดาห์และวิเคราะห์หาค่าความต่างของความก้าวหน้าของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การหาค่าเฉลี่ย ( µ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าร้อยละ

โพสต์โดย ติ่ง : [12 ธ.ค. 2561 เวลา 17:23 น.]
อ่าน [2224] ไอพี : 27.145.184.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,198 ครั้ง
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว

เปิดอ่าน 13,658 ครั้ง
ผักกระเฉด
ผักกระเฉด

เปิดอ่าน 26,114 ครั้ง
คุณประโยชน์ของ "มะเขือเทศ" ที่ดีต่อร่างกาย
คุณประโยชน์ของ "มะเขือเทศ" ที่ดีต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 20,716 ครั้ง
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น

เปิดอ่าน 8,873 ครั้ง
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ

เปิดอ่าน 21,053 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 7,385 ครั้ง
ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู
ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู

เปิดอ่าน 27,369 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

เปิดอ่าน 11,354 ครั้ง
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย

เปิดอ่าน 24,032 ครั้ง
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 7,899 ครั้ง
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน

เปิดอ่าน 7,963 ครั้ง
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย

เปิดอ่าน 8,524 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)

เปิดอ่าน 37,021 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 23,151 ครั้ง
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,621 ครั้ง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง

เปิดอ่าน 30,292 ครั้ง
การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คัน
การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คัน

เปิดอ่าน 27,488 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 19,517 ครั้ง
รวมคำอวยพรวันตรุษจีน พร้อมคำแปล
รวมคำอวยพรวันตรุษจีน พร้อมคำแปล

เปิดอ่าน 11,652 ครั้ง
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ