ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนแก่งคอย

ผู้ประเมิน : นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์

ปีที่ประเมิน : ปีงบประมาณ 2561

การประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนแก่งคอย ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ตามแนวคิด ของแดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stuffebleam) สำหรับการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน รวมทั้งสิ้น 812 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามฉบับที่ 1 การประเมินด้านบริบท แบบสอบถามฉบับที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า แบบสอบถามฉบับที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ แบบสอบถามฉบับที่ 4 การประเมินด้านผลผลิต (กลุ่มครูผู้สอน) แบบสอบถามฉบับที่ 5 การประเมินด้านผลผลิต (กลุ่มนักเรียน) และแบบสอบถามฉบับที่ 6 การประเมินด้านผลผลิต (กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน)

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดำเนินการแปลผลข้อมูลและรายงานผลในรูปแบบตารางประกอบ

การบรรยาย

ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้

ด้านบริบท โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนแก่งคอย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar=4.80,S.D.=0.28) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (X-bar) อยู่ระหว่าง 4.65-4.90 ด้านปัจจัยนำเข้า โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนแก่งคอย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar=4.61,S.D.=0.38) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า มี 4 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมี 1 ประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ( X-bar=4.49,S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย (X-bar) อยู่ระหว่าง4.35-4.94 โดยส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 14 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ

ผลการประเมินด้านกระบวนการ โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนแก่งคอย จำนวน 7 กิจกรรม ภาพรวมของอยู่ ในระดับมาก (X-bar=4.37,S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า มี 6 กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากและมี 1 กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมประเมินและพัฒนา อย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย (X-bar=4.54,S.D.=0.56) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดย

ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 54 ข้อ และระดับมากที่สุด 5 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย (X-bar) อยู่ระหว่าง 4.05-4.64

ผลการประเมินด้านผลผลิต โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนแก่งคอย ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar=3.93,S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า มีค่าเฉลี่ย (X-bar) อยู่ระหว่าง 3.75-4.09 โดยทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X-bar=4.01,S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า มีค่าเฉลี่ย (X-bar) อยู่ระหว่าง 3.80-4.29 โดยทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินสมรรถนะตนเองของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X-bar =4.45,S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า มีค่าเฉลี่ย (X-bar) อยู่ระหว่าง 4.17-4.76 โดยส่วนมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ และระดับมากที่สุด 4 ข้อ

โพสต์โดย forget : [24 พ.ค. 2562 เวลา 09:09 น.]
อ่าน [2894] ไอพี : 118.173.88.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 85,595 ครั้ง
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 506 ครั้ง
จัดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เพื่อความสุขในทุกวัน
จัดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เพื่อความสุขในทุกวัน

เปิดอ่าน 20,042 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 13,516 ครั้ง
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 13,777 ครั้ง
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย

เปิดอ่าน 9,645 ครั้ง
เคล็ดการอ่านสอบ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เคล็ดการอ่านสอบ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

เปิดอ่าน 14,521 ครั้ง
ยิ่งเดิน ยิ่งดีต่อสุขภาพ
ยิ่งเดิน ยิ่งดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 3,480 ครั้ง
สวมแหวนแต่ละนิ้ว เสริมดวงอะไรบ้าง
สวมแหวนแต่ละนิ้ว เสริมดวงอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 21,914 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 15,278 ครั้ง
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา

เปิดอ่าน 36,557 ครั้ง
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เปิดอ่าน 37,619 ครั้ง
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย

เปิดอ่าน 6,553 ครั้ง
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร

เปิดอ่าน 10,753 ครั้ง
รวยด้วยมรรค 8
รวยด้วยมรรค 8

เปิดอ่าน 11,589 ครั้ง
ไทยมีสิทธิ์เจอ แผ่นดินไหวเกิน 6 ริกเตอร์
ไทยมีสิทธิ์เจอ แผ่นดินไหวเกิน 6 ริกเตอร์

เปิดอ่าน 11,310 ครั้ง
ทำไมขนมโดนัทจึงมีรู
ทำไมขนมโดนัทจึงมีรู
เปิดอ่าน 18,324 ครั้ง
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม
เปิดอ่าน 48,208 ครั้ง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำ
ความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำ
เปิดอ่าน 110,218 ครั้ง
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย
เปิดอ่าน 13,338 ครั้ง
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ