ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโดยใช้กลยุทธ์ 6S โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เ

ชื่อเรื่อง : การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโดยใช้กลยุทธ์ 6S

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ชื่อผู้วิจัย : ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง

ปีที่ทำการวิจัย : 2560

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 2) เพื่อกำหนดกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 3) เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 4) เพื่อนำกลยุทธ์ 6S ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน นักเรียนจำนวน 150 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ปีการศึกษา 2560 รวมประชากรทั้งสิ้น จำนวน 316 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย “การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โดยใช้กลยุทธ์ 6S โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3” แบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน (โดยคัดเลือกจากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ห้องละ 5 คน ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 56 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 การประเมินกลยุทธ์ 6S ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 16 คน

สภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก x̄ = 4.15 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน โดยมีลำดับตามค่าเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก พบว่าด้านที่ปฏิบัติมาก ได้แก่ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ x̄ = 4.23 รองลงมา คือ ด้านการวัดผลประเมินผล x̄ = 4.20 และด้านบรรยากาศสถาพแวดล้อม x̄ = 4.17

ปัญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย x̄ = 2.11 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านโดยเรียงลำดับทำค่าเฉลี่ยของปัญหา จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก พบว่าปัญหาการบริหารการศึกษา ได้แก่ ด้านนักเรียน x̄ = 2.45 รองลงมาคือ ด้านการวัดผลประเมินผล x̄ = 2.11 และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน x̄ = 2.05

การกำหนดกลยุทธ์โดยการสรุปผลการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group discussions) เพื่อ

พิจารณาร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการประชุมการจัดสนทนากลุ่มที่สมาชิกผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ โดยใช้ชื่อว่า กลยุทธ์ 6S ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู(Support teachers) กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้(Support students) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้ (Support media) กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(Support measurement) กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ (Support environment) กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน(Support community)

ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ “การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโดยใช้กลยุทธ์ 6S โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ” สรุปผลได้ดังนี้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดคือ x̄ = 4.64 เมื่อพิจารณาแต่ละกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับคนละค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรกพบว่า กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู x̄ = 4.75 รองลงมา คือ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ x̄ = 4.68 และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้ x̄ = 4.66

ผลการนำกลยุทธ์ 6S ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET และ NT โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ ผลการทดสอบระดับชาติ NT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล โดยด้านภาษามีค่าเฉลี่ย x̄ = 59.59 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ x̄ = 51.94 ด้านคำนวณมีค่าเฉลี่ย x̄ = 50.81 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ = 38.38 ด้านคำนวณ ด้านเหตุผลมีค่าเฉลี่ย = 50.81 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ x̄ = 44.98 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยรายวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย x̄ = 56.43 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ x̄ = 46.58 รายวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย x̄ = 42.00 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ x̄ = 37.12 รายวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย x̄ = 48.30 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ x̄ = 39.12 รายวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย x̄ = 43.25 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ x̄ = 36.34

โพสต์โดย yo : [8 มิ.ย. 2562 เวลา 08:26 น.]
อ่าน [2380] ไอพี : 125.25.175.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 41,813 ครั้ง
วิธีการเชิงระบบ
วิธีการเชิงระบบ

เปิดอ่าน 10,218 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 57 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเด่นการใช้มาตรา 44
จดหมายฉบับที่ 57 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเด่นการใช้มาตรา 44

เปิดอ่าน 15,322 ครั้ง
เสมาการ์ตูน
เสมาการ์ตูน

เปิดอ่าน 83,683 ครั้ง
ประชาธิปไตย คืออะไร
ประชาธิปไตย คืออะไร

เปิดอ่าน 15,048 ครั้ง
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค

เปิดอ่าน 24,271 ครั้ง
ประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัส

เปิดอ่าน 10,485 ครั้ง
รู้จัก โรคเอสแอลอี
รู้จัก โรคเอสแอลอี

เปิดอ่าน 18,873 ครั้ง
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?

เปิดอ่าน 11,834 ครั้ง
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด

เปิดอ่าน 7,187 ครั้ง
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์

เปิดอ่าน 19,235 ครั้ง
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ

เปิดอ่าน 8,420 ครั้ง
การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เปิดอ่าน 35,635 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร?

เปิดอ่าน 15,961 ครั้ง
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 35,320 ครั้ง
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก

เปิดอ่าน 15,380 ครั้ง
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ
เปิดอ่าน 10,245 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
เปิดอ่าน 14,704 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
เปิดอ่าน 36,500 ครั้ง
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
เปิดอ่าน 24,758 ครั้ง
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ