ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP ผู้ประเมินได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 208 คน โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ แยกออกเป็น ฉบับที่ 1 สำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 18 คน ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน จำนวน 95 คน ฉบับที่ 3 สำหรับผู้ปกครอง จำนวน 95 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านบริบทภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากเท่ากัน และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากตามลำดับ และประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการตอบสนองนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านปัจจัยนำเข้าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เอกสารในการอบรมมีความเหมาะสม โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บรรยากาศสถานที่อบรมเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ลำดับต่อมาคือความพร้อมของอาคารสถานที่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากเท่ากัน ตามลำดับ และประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ ความพร้อมของบุคลากร มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

สำหรับนักเรียน ด้านปัจจัยนำเข้าภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีสถานที่ทำกิจกรรมมีเพียงพอ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บรรยากาศเหมาะสมกับการแต่ละกิจกรรม โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และกิจกรรมเพียงพอเหมาะสมกับระยะเวลา มีเนื้อหากิจกรรมที่เหมาะกับนักเรียนยุคปัจจุบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากเท่ากันตามลำดับ และประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ มีวิทยากรเพียงพอกับกิจกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านกระบวนการภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการประเมินโครงการปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ลำดับต่อมา มีการประชุมวางแผนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากตามลำดับ และประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ มีการพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก สำหรับนักเรียน ด้านกระบวนการภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ครูติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ครูได้ประชาสัมพันธ์ในแต่ละห้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ลำดับต่อมา นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างทั่วถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากเท่ากันตามลำดับ และประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ นักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต

4.1 ในด้านผลผลิต ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ นักเรียนควบคุมตัวเองได้ เปิดโอกาสให้เพื่อนโต้แย้งก่อนที่จะชี้แจงให้เพื่อนเข้าใจ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน และนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในห้องเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากเท่ากัน และนักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ทางโรงเรียนมอบหมาย มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และรายการที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ นักเรียนไม่เอาอารมณ์ของตนเองมาเป็นที่ตั้งการประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

4.2 ในด้านผลผลิต นักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ทางโรงเรียนมอบหมาย โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ นักเรียนควบคุมตัวเองได้ เปิดโอกาสให้เพื่อนโต้แย้งก่อนที่จะชี้แจงให้เพื่อนเข้าใจ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และรายการที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

4.3 ในด้านผลผลิต ผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนควบคุมตัวเองได้ เวลาที่ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ พฤติกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และนักเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และรายการที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ นักเรียนได้เสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ ขาดงบประมาณในการดำเนินโครงการ โครงการสามารถปรับใช้ได้ในทุกกิจกรรมและควรทำอย่างต่อเนื่อง ควรมีการรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และขาดการประสานงานกันในบางส่วน

6. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

7. ผลคุณลักษณะการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560 ได้ร้อยละ 76.31 ปีการศึกษา 2561 ได้ร้อยละ 95.20 ผลคุณลักษณะการมีคุณธรรมจริยธรรมรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.90

8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 สาระการการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560 ได้ร้อยละ 71.64 ปีการศึกษา 2561 ได้ร้อยละ 72.72 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.08

โพสต์โดย ปัณณวิชญ์ ฐานันดรวิไล : [30 มิ.ย. 2562 เวลา 17:28 น.]
อ่าน [3940] ไอพี : 223.207.122.232
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 46,508 ครั้ง
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น

เปิดอ่าน 21,470 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

เปิดอ่าน 21,909 ครั้ง
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ

เปิดอ่าน 28,164 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333

เปิดอ่าน 17,911 ครั้ง
ฮาอึแตก! คลิปชายเปลือยออกจากห้องในโรงแรม แต่ประตูห้องดันล็อกอัตโนมัติ เป็นท่านจะทำยังไง
ฮาอึแตก! คลิปชายเปลือยออกจากห้องในโรงแรม แต่ประตูห้องดันล็อกอัตโนมัติ เป็นท่านจะทำยังไง

เปิดอ่าน 25,214 ครั้ง
กำเนิดดวงดาว
กำเนิดดวงดาว

เปิดอ่าน 15,232 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้"แพนด้ายักษ์"
เกร็ดน่ารู้"แพนด้ายักษ์"

เปิดอ่าน 2,120 ครั้ง
เว็บไซต์หางาน กับ บริษัทจัดหางาน ครูต่างชาติ
เว็บไซต์หางาน กับ บริษัทจัดหางาน ครูต่างชาติ

เปิดอ่าน 9,947 ครั้ง
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์  มูลค่าของความสามารถ
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์ มูลค่าของความสามารถ

เปิดอ่าน 24,156 ครั้ง
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"

เปิดอ่าน 21,894 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556

เปิดอ่าน 26,436 ครั้ง
เกษตรกรมือใหม่ต้องรู้ ระบบน้ำเลี้ยงมีความสำคัญมากยังไง
เกษตรกรมือใหม่ต้องรู้ ระบบน้ำเลี้ยงมีความสำคัญมากยังไง

เปิดอ่าน 10,194 ครั้ง
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก

เปิดอ่าน 9,893 ครั้ง
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์

เปิดอ่าน 12,949 ครั้ง
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ

เปิดอ่าน 17,540 ครั้ง
ผักที่ห้ามในเทศกาลกินเจ
ผักที่ห้ามในเทศกาลกินเจ
เปิดอ่าน 11,382 ครั้ง
ความสวยยังเพิ่มได้ แล้วความสูงเพิ่มได้ไหม ?!
ความสวยยังเพิ่มได้ แล้วความสูงเพิ่มได้ไหม ?!
เปิดอ่าน 13,511 ครั้ง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
เปิดอ่าน 22,773 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ของชาติต่างๆ
คำอวยพรปีใหม่ของชาติต่างๆ
เปิดอ่าน 8,737 ครั้ง
Google ใหญ่ขึ้น!!! คุณไม่ได้ตาฝาด...
Google ใหญ่ขึ้น!!! คุณไม่ได้ตาฝาด...

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ