ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานวิธีการดำเนินกิจกรรม ผลการดำเนินงาน และเพื่อรายงานความพึงพอใจของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 52 คน ครูโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 52 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คน(ยกเว้นผู้แทนครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา) และเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามครูต่อการจัดกิจกรรมออมบุญ แบบสอบถามครูต่อการจัดกิจกรรมทำความดีมีจิตอาสา แบบสอบถามครูต่อการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน แบบสอบถามครูต่อการจัดกิจกรรมปลูกฝังมารยาทไทย แบบสอบถามครูต่อการจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะวันสุดสัปดาห์ แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล จัดอันดับ และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้

ผลการสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านผลผลิต พิจารณารายด้านปัจจัย รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนอย่างเหมาะสม รายด้านกระบวนการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเองทุกกิจกรรม รองลงมาคือโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอรายด้านผลผลิต รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสูงขึ้น รองลงมาคือนักเรียนมีความตระหนักและเกิดความมัธยัสถ์ในการใช้จ่าย

ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านผลผลิต สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ในด้านปัจจัย รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำและดูแลนักเรียนในการดำเนินกิจกรรม รองลงมา คือกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ในด้านกระบวนการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการสำรวจสภาพปัจจุบันก่อนวางแผนดำเนินกิจกรรม รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในด้านผลผลิต รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี รองลงมา คือ ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสูงขึ้น

ผลการสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัย รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผลผลิต ในด้านปัจจัยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน รองลงมา คือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนมีความเหมาะสม กับวัยของนักเรียน ในด้านกระบวนการรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมา มีการสำรวจสภาพปัจจุบันก่อนวางแผนดำเนินกิจกรรม ในด้านผลผลิตรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีทักษะจัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้สูงขั้น รองลงมาคือ นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสูงขึ้น

ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านผลผลิต รองลงมา คือ ด้านปัจจัย สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ในด้านปัจจัยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน มีความเหมาะสม รองลงมา คือ โรงเรียนให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ในด้านกระบวนการรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเองทุกกิจกรรม รองลงมา คือ โรงเรียนมีการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในด้านผลผลิต รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความตระหนักและเกิดความมัธยัสถ์ในการใช้จ่าย รองลงมา คือ ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสูงขึ้น

โพสต์โดย ปฐมทัศน์ : [2 ก.ค. 2562 เวลา 09:15 น.]
อ่าน [1753] ไอพี : 118.175.205.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,675 ครั้ง
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม

เปิดอ่าน 20,012 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 10,336 ครั้ง
พลังงานรอผลศึกษาผลกระทบเลิกขายเบนซิน 91
พลังงานรอผลศึกษาผลกระทบเลิกขายเบนซิน 91

เปิดอ่าน 14,784 ครั้ง
กิน เล่น เต้น วาด สุดยอดวิชาพัฒนาเด็ก
กิน เล่น เต้น วาด สุดยอดวิชาพัฒนาเด็ก

เปิดอ่าน 8,106 ครั้ง
ทำไมคนเราถึงฝัน
ทำไมคนเราถึงฝัน

เปิดอ่าน 11,195 ครั้ง
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ

เปิดอ่าน 16,615 ครั้ง
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 23,055 ครั้ง
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?

เปิดอ่าน 26,373 ครั้ง
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"

เปิดอ่าน 14,470 ครั้ง
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์

เปิดอ่าน 32,601 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 30,627 ครั้ง
Verbs ( Types )
Verbs ( Types )

เปิดอ่าน 16,716 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"

เปิดอ่าน 62,912 ครั้ง
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 16,842 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,244 ครั้ง
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%

เปิดอ่าน 9,766 ครั้ง
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์

เปิดอ่าน 15,226 ครั้ง
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ

เปิดอ่าน 9,073 ครั้ง
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 18,967 ครั้ง
วิธีลดต้นแขนแบบง่าย ๆ ได้ผลชัวร์
วิธีลดต้นแขนแบบง่าย ๆ ได้ผลชัวร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ