ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และตัวแทนผู้ปกครองในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีลักษณะประเภทของโรงเรียนต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 367 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 122 คน ครูผู้สอน 123 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครอง 122 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires)โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือโดยผู้ทำวิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ ผู้ทำวิจัยได้สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำดับดังนี้

สรุปผลการวิจัย

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และตัวแทนผู้ปกครอง โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ดาหวัน หุตางกูร (2551 : 127) ที่ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดของผู้บริหาร ครูผู้สอน และตัวแทนผู้ปกครอง ในโรงเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ วชิราวุธ ปานพรม (2551 : 175) ที่ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนในโรงเรียนคุณธรรม ชั้นนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับพรนภา เอกนิพนธ์ (2551 : 202) ที่ได้ศึกษา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 พบว่าระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะสถานศึกษา ทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในภายนอก ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความตื่นตัวและมีการเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ทำให้มีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น มีการประสานงานกับชุมชนและมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน มีการระดมสรรพกำลังในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับเปลี่ยน ในการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเร่งทำผลงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ครูและบุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายต่างให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาทำให้ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับแรกคือ ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากร ตามลำดับ ส่วนด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้ทำวิจัย มีประเด็นนำมาอภิปราย ดังนี้

1.1 ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน พบว่าด้านการบริหารจัดการโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วชิราวุธ ปานพรม (2551 : 175) ที่ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษา ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับดาหวัน หุตางกูร (2551 : 127) ที่ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็น ของผู้บริหาร ครูผู้สอน และตัวแทนผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 และมาตรา 40 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจบริหารและการจัดการสถานศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงทำให้ประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนโดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก

1.2 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ วริราวุธ ปานพรม (2551 : 175) ที่ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ พรนภา เอกนิพนธ์ (2551 : 202) ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ดาหวัน หุตางกูร (2551 : 127) ที่ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะโรงเรียนได้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนภายในโรงเรียน โดยได้มีการนำไปจัดกิจกรรม ให้มีความหลากหลายของเนื้อหา ตามสภาวะภูมิสังคมของแต่ละโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนมีวิธีคิด ตลอดจนมีอุปนิสัยและพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนในด้านนี้อยู่ในระดับมาก

1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่าด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ วชิราวุธ ปานพรหม (2551 : 176) ที่ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยรวม อยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนให้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุล ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนได้จัดโครงการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาตนเองและมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนได้รับการอบรมวิธีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังแนวคิด ต่าง บุคลากรทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความเพียรและอดทน มีวินัย มีสัมมาคารวะ รู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรม จึงทำให้ประสิทธิผล การบริหารโรงเรียนในด้านนี้อยู่ในระดับมาก

1.4 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า ด้านหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ วชิราวุธ ปานพรม (2551 : 175) ที่ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ดาหวัน หุตางกูร (2551 : 127) ที่ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และตัวแทนผู้ปกครองในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ พรนภา เอกนิพนธ์ (2551 : 202) ได้ศึกษาประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะประชาชนทุกระดับเป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่ใช้คุณธรรม นำความรู้ เป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน และการพัฒนาชาติ เพื่อให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและมั่นคงเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข ระหว่างคนกับคน คนกับชุมชน เป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างคนกับคน คนกับชุมชน คนกับธรรมชาติ และคนกับวัฒนธรรมเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความตระหนักถึงคุณค่า ประยุกต์ใช้ต่อยอด สืบสานภูมิปัญญาไทย เป้าหมายเพื่อการพัฒนาในทุกระดับให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนจึงทำให้ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการวิจัยประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทำวิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ ดังนี้

1. กำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนให้ทุกกลุ่มสาระ ประยุกต์ใช้ในแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน

2. ส่งเสริมการติดตามและประเมินผลด้านการจัดและพัฒนาหลักสูตร

3. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาดูงานในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จด้านการเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตของคน ในชุมชน

โพสต์โดย หนึ่ง : [19 ก.ค. 2562 เวลา 10:33 น.]
อ่าน [1653] ไอพี : 223.24.154.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ