ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง จำนวนจริง

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง จำนวนจริง จำนวน 14 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนจริง เวลา 1 ชั่วโมง

………………………………………………………………………………………………………………………………

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

จำนวนจริง เป็นจำนวนที่ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ

1) จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยที่ตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

รวมทั้งจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ และจำนวนเต็ม

2) จำนวนอตรรกยะ คือ จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ เช่น , 0.23456… ,… หรือคือจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียน

- บอกความหมายของจำนวนต่าง ๆ ในระบบจำนวนจริงได้

3.2 ด้านทักษะกระบวนการ เพื่อให้นักเรียน

- มีทักษะการสื่อสาร สื่อความหมายและการนำเสนอความหมายและความสัมพันธ์ของ

จำนวนจริงได้

3.3 ด้านคุณลักษณะ เพื่อให้นักเรียน

- สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการทำงานครบทุกขั้นตอน

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.1 ความสามารถในการสื่อสาร

4.2 ความสามารถในการคิด

5. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา

1) เซตของจำนวนนับ หรือ N = {1, 2, 3, …}

2) เซตของจำนวนเต็ม หรือ I = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} หรือ

3) เซตของจำนวนตรรกยะ หรือ Q = {x  x = เมื่อ a, b I และ b  0}

จำนวนตรรกยะ ประกอบด้วยจำนวนต่อไปนี้

1. จำนวนเต็ม ได้แก่ 0, 1, -1, …

2. จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม และตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ เช่น , ,… เป็นต้น

3. จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น 0.1717…, 1.2121…, ... เป็นต้น

4) เซตของจำนวนอตรรกยะ คือ เซตของจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของ

จำนวนเต็มที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ แต่เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ และสามารถกำหนดค่าโดยประมาณได้ เช่น  1.414,  1.732 เป็นต้น

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 กระตุ้นเตรียมความพร้อม (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

1) กระตุ้นและเรียกสมาธินักเรียนโดยใช้คำสั่ง “ให้นักเรียนบอกจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาคนละ 1 จำนวน ห้ามซ้ำกัน” นักเรียนคนใดคิดได้ก่อนให้ยกมือแล้วจึงตอบ ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันตอบให้ได้มากที่สุดในเวลา 2 นาที และกล่าวชมเชยนักเรียนทุกคนที่ยกมือตอบ

2) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

3) แจ้งเนื้อหาและเอกสารที่นักเรียนจะได้รับในชั่วโมงนี้ ซึ่งประกอบด้วย

- ใบความรู้ เรื่อง มารู้จักจำนวนจริง

- ใบกิจกรรมที่ 1 จำนวนชนิดใดเอ่ย

- ใบกิจกรรมที่ 2 จริง หรือ เท็จ

4) จัดให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มโดยคละเพศคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน ได้ทั้งหมด

9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน จำนวน 8 กลุ่ม และอีก 1 กลุ่มมีนักเรียน 5 คน ที่ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และคนอ่อน 2 คน ครูแจ้งนักเรียนว่าในการทำกิจกรรม สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนเก่งต้องดูแลอธิบายให้นักเรียนที่เรียนอ่อนฟัง และสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีโอกาสนำเสนองานของกลุ่ม ขั้นที่ 2 นำเสนอเนื้อหา (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)

5) ครูทบทวนนักเรียนโดยให้นักเรียนบอกชนิดของจำนวนที่นักเรียนรู้จักมาว่ามีอะไรบ้าง(จำนวนนับ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วน ทศนิยม เป็นต้น)

6) ครูแสดงแผนผังความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่าง ๆ ผ่านจอโปรเจคเตอร์ โดยครูตั้ง

คำถาม “นักเรียนจะอธิบายแผนผังนี้ว่าอย่างไร และจำนวนเฉพาะ จัดอยู่ในจำนวนชนิดใดในแผนผังนี้” (จำนวนเชิงซ้อน ประกอบด้วย จำนวนจริง และจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริง, จำนวนจริงประกอบไปด้วย จำนวนอตรรกยะ และจำนวนตรรกยะ เป็นต้น, จำนวนเฉพาะจัดอยู่ในจำนวนเต็มบวก)

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่าง ๆ

6) ให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันพิจารณาว่า จำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นจำนวนชนิดใด นักเรียนคนใดคิดได้ก่อนให้ยกมือขึ้น แล้วจึงตอบ ครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันตอบ

ข้อ จำนวนที่กำหนดให้ จำนวนจริง

จำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนเต็มลบ จำนวน

ตรรกยะ จำนวน

อตรรกยะ

1 -4 / / /

2 0.666… /

3

/ / /

4 57 / / /

5

/

6 3.6812… /

7

/ / /

7) ครูอธิบายว่า จำนวนจริง ประกอบไปด้วย

7.1) เซตของจำนวนตรรกยะ หรือ Q = {x  x = เมื่อ a, b I และ b  0} และจำนวนตรรกยะ ประกอบด้วยจำนวนต่อไปนี้

1) จำนวนเต็ม ได้แก่ …-1, 0, 1,…

2) จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม และตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ เช่น , ,… เป็นต้น

3) จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น 0.1717…, 1.2121…, ... เป็นต้น

7.2) เซตของจำนวนอตรรกยะ คือ เซตของจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ แต่เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ และสามารถกำหนดค่าโดยประมาณได้ เช่น  1.414,  1.732 เป็นต้น

ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนร่วมเรียนรู้ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)

8) นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้ เรื่อง มารู้จักจำนวนจริง ไปร่วมกันศึกษาเพิ่มเติมแล้วบันทึกความรู้ที่สรุปได้ร่วมกัน ครูคอยกระตุ้นและให้คำแนะนำทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

9) นักเรียนทุกกลุ่มรับใบกิจกรรมที่ 1 จำนวนชนิดใดเอ่ย มาช่วยกันระดมความคิดและสรุปคำตอบที่ได้ในใบกิจกรรม ครูคอยชี้แนะแนวทางในการทำใบกิจกรรม

ขั้นที่ 4 ฝึกคิด ฝึกทำ นำเสนอ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

10) นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบกิจกรรมที่ 2 จริง หรือ เท็จ แล้วช่วยกันระดมความคิดเพื่อค้นหาคำตอบ พร้อมทั้งให้เหตุผลได้ ครูคอยสังเกตและประเมินพฤติกรรมการทำงานของแต่ละกลุ่ม

11) ให้นักเรียนนำเสนอคำตอบ พร้อมให้เหตุผลจากใบกิจกรรมที่ 2 จริง หรือ เท็จ

กลุ่มละ 1 ข้อ เช่น ข้อ 1) 0.110110110... เป็นจำนวนตรรกยะ จริงหรือเท็จ (คำตอบ คือ เป็นจริง เพราะ เป็นทศนิยมซ้ำและสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้)

12) นักเรียนนำเสนอจนครบทุกกลุ่ม ครูคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมและกล่าวชมเชย

13) ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนได้รู้อะไรจากการเรียนในชั่วโมงนี้ ” นักเรียนคนใดคิดได้ก่อนให้ยกมือตอบ คำตอบอาจมีการซ้ำกันได้ (จำนวนจริงประกอบด้วย จำนวนตรรกยะ และจำนวน อตรรกยะ, จำนวนตรรกยะประกอบด้วย จำนวนเต็ม และจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม,...เป็นต้น)

ขั้นที่ 5 การประเมินผลและประยุกต์ใช้ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)

14) นักเรียนกันสรุปความหมายพร้อมยกตัวอย่างจำนวนชนิดต่าง ๆ ในระบบจำนวนจริง

โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่าง ๆ (ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมนี้ครูจะประเมินนักเรียนจากการแผนผังที่นักเรียนเขียน)

7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1) ใบความรู้ เรื่อง มารู้จักจำนวนจริง

2) ใบกิจกรรมที่ 1 จำนวนชนิดใดเอ่ย

3) ใบกิจกรรมที่ 2 จริง หรือ เท็จ

4) อุปกรณ์เครื่องฉายและคอมพิวเตอร์

8. การวัดผลและการประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด เครื่องมือวัดผล วิธีวัดผล เกณฑ์การประเมินผล

ด้านความรู้ - ใบกิจกรรมที่ 1

จำนวนชนิดใดเอ่ย

- ใบกิจกรรมที่ 2 จริง หรือ เท็จ - ตรวจใบกิจกรรม - ทำได้ถูกต้อง ร้อยละ 75 ขึ้นไปถือว่า “ผ่าน”

ด้านทักษะ/กระบวนการ - แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ - ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ - ได้คะแนนระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน”

ด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ - แบบประเมิน ด้านคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ - ประเมิน

ด้านคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ - ได้คะแนนระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน”

ด้านสมรรถนะ - แบบประเมินสมรรถนะ - ประเมินสมรรถนะ - ควรได้คะแนนระดับดี ขึ้นไป

พฤติกรรม

การทำงานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม - สังเกตพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม - ได้คะแนน ระดับ 2

ขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน”

9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนสอน

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

ว่าที่พันตรี .......................................................

(พิศาล วรจักร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา

................/................/................

10. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้

1) จุดประสงค์ด้านความรู้ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 37 คน

ปรากฏผล ดังนี้

- ผลการทำใบกิจกรรม 2 ชุดรวมกัน นักเรียนที่มีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน.............คน นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและควรแก้ไข จำนวน.............คน

2) จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านสมรรถนะผู้เรียน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 37 คน ปรากฏผล ดังนี้

รายการประเมิน ผลการประเมิน (ร้อยละ) สรุป

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน

ด้านทักษะ/กระบวนการ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านสมรรถนะผู้เรียน

10.2 ปัญหา/อุปสรรค

....................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................10.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน

(นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

................ /................ /................

11. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหลังสอน

....................................................................................................................................................................................................................................................................

ว่าที่พันตรี .....................................................

(พิศาล วรจักร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา

................/................/...................

โพสต์โดย เจ : [19 ส.ค. 2562 เวลา 13:37 น.]
อ่าน [201] ไอพี : 101.109.78.195
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ