ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี

ชื่อผู้ประเมิน นายก่อพงศ์ พรหมทา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ

ปีที่ประเมิน 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมเสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ประเมินแผนการดำเนินโครงการ

3) ประเมินเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการ 4) ประเมินการนำโครงการไปปฏิบัติ

5) ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ และ 6) ประเมินกำกับติดตามและผลกระทบของโครงการ ตามรูปแบบการประเมินโดยยึดจุดมุ่งหมาย (Goal – Based Model) ของไทเลอร์ (Tyler’s Rationale and Model of Evaluation) โดยทำการประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 471 คน ประกอบด้วย กลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน กลุ่มคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 คน กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ส่วนกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 214 คน และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 217 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) แล้วทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 สำหรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมินครอบคลุม

6 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) การประเมินแผนการดำเนินโครงการ 3) การประเมินเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการ 4) การประเมินการนำโครงการไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ และ 6) การประเมินกำกับติดตามและผลกระทบของโครงการ ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ปกครองของนักเรียน ประเมินครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินการนำโครงการไปปฏิบัติ และ 2) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ ฉบับที่ 3 สำหรับนักเรียนประเมินครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินการนำโครงการ

ไปปฏิบัติ และ 2) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ และฉบับที่ 4 สำหรับนักเรียน เป็นการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ (ก่อนและหลังดำเนินโครงการ) ตามองค์ประกอบของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ 1) ความขยัน 2) ความประหยัด 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความมีวินัย 5) ความสะอาด 6) ความสุภาพ 7) ความสามัคคี และ 8) ความมีน้ำใจ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการทดสอบที (t-test dependent) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ รองลงมาเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านแผนการดำเนินโครงการ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ แผนการดำเนินโครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี รองลงมาเป็นแผนการดำเนินโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี และแผนการดำเนินโครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านแนวทางการพัฒนาโครงการ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเหมาะสมของการออกแบบกิจกรรม รองลงมาเป็นความพร้อมของบุคลากร/ผู้รับผิดชอบโครงการ/วิทยากร และความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านการนำโครงการไปปฏิบัติ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม รองลงมาเป็นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ และนักเรียนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ตามลำดับ ขณะที่ภาพรวมของผู้ปกครองของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการ รองลงมาเป็นผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมของโครงการ ตามลำดับ ตลอดจนภาพรวมของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมของโครงการ รองลงมาเป็นนักเรียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดการประเมินผลของโครงการ ตามลำดับ

5. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการ

5.1 ผลการประเมินระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของการดำเนินของโครงการ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม รองลงมาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรมมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงการ และนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามนโยบายของโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตามลำดับ ขณะที่ในภาพรวมของผู้ปกครองของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ครูมีความเข้าใจและสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานได้ รองลงมาเป็นโรงเรียนนำหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการมาเป็นนโยบายหลักในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยยึดหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามลำดับ ตลอดจนภาพรวมของ นักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โรงเรียนนำหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการมาเป็นนโยบายหลักในการจัดการเรียนการสอน รองลงมาเป็นครูมีความเข้าใจและสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานได้ และนักเรียนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ จากกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามลำดับ

6. ผลการประเมินด้านการกำกับติดตามและผลกระทบของโครงการ พบว่า ในภาพรวมของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โรงเรียนได้นำผลการประเมินโครงการมาทบทวนและปรับปรุง แก้ไขพัฒนา การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้มีการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนได้มีการขยายผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย ก่อพงศ์ พรหมทา : [29 ส.ค. 2562 เวลา 11:49 น.]
อ่าน [1871] ไอพี : 27.55.69.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,785 ครั้ง
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว

เปิดอ่าน 18,421 ครั้ง
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้

เปิดอ่าน 8,986 ครั้ง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 14,244 ครั้ง
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%

เปิดอ่าน 8,722 ครั้ง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง

เปิดอ่าน 25,852 ครั้ง
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 14,997 ครั้ง
การรักษาโรคตาแห้ง
การรักษาโรคตาแห้ง

เปิดอ่าน 161,759 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 27,403 ครั้ง
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 66,582 ครั้ง
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต

เปิดอ่าน 11,525 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย

เปิดอ่าน 49,953 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ

เปิดอ่าน 15,435 ครั้ง
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 7,669 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก

เปิดอ่าน 9,525 ครั้ง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,707 ครั้ง
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์

เปิดอ่าน 19,550 ครั้ง
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส

เปิดอ่าน 14,690 ครั้ง
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"

เปิดอ่าน 6,829 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย

เปิดอ่าน 9,970 ครั้ง
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ