ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

ชื่อวิจัย: การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

ผู้วิจัย: ภานุพงศ์ แสงอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนผังปาล์ม 1 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีการศึกษา: 2561

บทสรุปของผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 3) ประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และ 4) ประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยศึกษากับประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนผังปาล์ม 1 จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 69 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ (f)สถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. สภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า

1.1 ครูมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. กระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า

3.1 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3.2 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า

4.1 ครูมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมากที่สุด 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางปัญญา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับมาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางกาย กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางสังคม และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางจิตใจ

4.2 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางกาย กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางจิตและกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางปัญญา

4.3 ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมากที่สุด 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางจิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางสังคม อยู่ในระดับมาก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางกาย และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านพัฒนาการทางปัญญา

โพสต์โดย ผอ.ภานุพงศ์ โรงเรียนผังปาล์ม 1 : [14 ก.ย. 2562 เวลา 12:01 น.]
อ่าน [2237] ไอพี : 134.236.65.31
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,874 ครั้ง
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา

เปิดอ่าน 86,700 ครั้ง
การหาประสิทธิภาพสื่อ
การหาประสิทธิภาพสื่อ

เปิดอ่าน 31,641 ครั้ง
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 3,121 ครั้ง
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร

เปิดอ่าน 12,804 ครั้ง
ลายมือมีพลัง
ลายมือมีพลัง

เปิดอ่าน 15,248 ครั้ง
ดื่มน้ำแค่ไหนจึงจะพอ?
ดื่มน้ำแค่ไหนจึงจะพอ?

เปิดอ่าน 13,291 ครั้ง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง

เปิดอ่าน 17,381 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 11,244 ครั้ง
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน ของสถานศึกษา
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน ของสถานศึกษา

เปิดอ่าน 11,683 ครั้ง
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว

เปิดอ่าน 29,200 ครั้ง
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปปางต่างๆ

เปิดอ่าน 10,404 ครั้ง
เดิน...ลดโรค
เดิน...ลดโรค

เปิดอ่าน 12,670 ครั้ง
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ

เปิดอ่าน 19,995 ครั้ง
ภาษาพูด
ภาษาพูด

เปิดอ่าน 74,758 ครั้ง
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B

เปิดอ่าน 8,931 ครั้ง
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21
เปิดอ่าน 7,936 ครั้ง
Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook
Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook
เปิดอ่าน 9,136 ครั้ง
6 ไอเดียเด็ดสื่อรักให้แม่ แบบไม่ต้องออกนอกกรุง
6 ไอเดียเด็ดสื่อรักให้แม่ แบบไม่ต้องออกนอกกรุง
เปิดอ่าน 12,777 ครั้ง
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ
เปิดอ่าน 21,127 ครั้ง
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ