ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กเรียนอ่อนโดยใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

1. ความสำคัญและที่มา

จากการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า มีนักเรียนจำนวน 10 คน ขาดทักษะพื้นฐานการลงมือปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นผลทำให้ไม่มีงานส่งครูหรือบางคน มีงานส่ง แต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เมื่อครูกำหนดชิ้นงานในการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์นักเรียนไม่สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานและลงมือปฏิบัติได้

จากปัญหาที่พบ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ไขปัญหาโดยการใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีด นำมาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆจากลำดับความง่ายไปยากเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้คำสั่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับสูงต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เรียนอ่อนมีผลการเรียนทีดีขึ้น

3. สมมติฐานสำหรับการวิจัย

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีด

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ในการวิจัยพัฒนาครั้งนี้เป็นการใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดเพื่อพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

2. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เรียนอ่อน จำนวน 10 คน ของโรงเรียนบ้านเหล็ก ปีการศึกษา 256๒

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้

2. นักเรียนมีพัฒนาการในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวิธีการและขึ้นตอนดีขึ้นหลังการฝึก

6. วิธีดำเนินการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้น ป.๖ ปีการศึกษา 256๒ จำนวน 10 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีด

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น ป.๖

3. วิธีการนำไปใช้ ใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดในการฝึก ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา 256๒โดยมีการทดสอบทักษะความสามารถทางการเรียน ดังนี้

3.1 ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนก่อนการฝึก 1 ครั้ง

3.2 ทดสอบความสามารถในการฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เมื่อจบขึ้นตอนการฝึกแต่ละบทเรียน

3.3 ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนหลังการฝึก 1 ครั้ง

๗. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูล/ผลที่จะเก็บ วิธีการ เครื่องมือ จำนวนครั้ง/ระยะเวลาที่เก็บ

คะแนนความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์ การทดสอบ แบบทดสอบ

จำนวน 1 ฉบับ ทดสอบ 2 ครั้ง

ก่อนการฝึก 1 ครั้ง

หลังการฝึก 1 ครั้ง

คะแนนทักษะการปฏิบัติงาน การตรวจผลงาน แบบฝึกปฏิบัติ ตรวจผลงาน 4 ครั้ง

เมื่อจบแต่ละบทเรียน

๘. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1. หาค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการฝึก

2. เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนฝึกและหลังฝึกเป็นรายบุคคล

3. หาค่าร้อยละจำนวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการเรียนคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ

๙. สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

๑๐. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

๑๐.1 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้น ป.๖

จากการทดสอบ 2 ครั้ง

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากการทดสอบ 2 ครั้ง เท่ากับ 5.80 และ 12.90 ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนสูงขึ้น

๑๐.2 คะแนนความสามารถในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการฝึก

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้น ป.๖

ก่อนและหลังการฝึก จำนวน 10 คน

นักเรียนคนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ความก้าวหน้า

ได้ ร้อยละ ได้ ร้อยละ ได้ ร้อยละ

1 7 35 12 60 5 25

2 8 4q 15 75 7 35

3 5 25 12 60 7 35

4 7 35 13 65 6 30

5 4 20 11 55 7 35

6 8 40 14 70 6 30

๗ 6 30 13 65 7 35

๘ 4 20 12 60 8 40

๙ 6 30 13 65 7 35

๑๐ 3 15 14 70 11 55

คะแนนรวม 58 129 71

คะแนนเฉลี่ย 5.80 12.90 7.1q

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนเท่ากับ 5.80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 12.90

ดังนั้น นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย = 12.90 – 5.80

= 7.10

นั่นคือ ภายหลังการใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีด นักเรียนมีความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์สูงขึ้น

สรุปผล

ภายหลังการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์อ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีด ปรากฏว่า นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนดีขึ้น

อภิปรายผล

จากผลการใช้โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีด ปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์ดีขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตามระยะเวลาและจำนวนกิจกรรมที่ฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก พบว่า นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติที่ดีขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนามีการจัดลำดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียน แสดงว่าโปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดนี้ ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ควรฝึกเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องในด้านทักษะการปฏิบัติ โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อบกพร่องนั้นๆ

โพสต์โดย นางวรินภร สีสัน : [21 ก.ย. 2562 เวลา 13:42 น.]
อ่าน [2713] ไอพี : 223.205.241.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ