ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ไม้กวาดตาด" โรงเรียนบ้านเทพประทับ อ.สังคม จ.หนองคาย

วิทยากร

นายบุญตา ใฮงาม

โรงเรียนบ้านเทพประทับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. ความสำคัญของผลงานที่นำเสนอ

การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อม เข้าสู่การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของไทยนั้นสอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้นำด้านการศึกษา ของโลกที่เห็นพ้องกัน กับแนวคิดสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่องของจิตสำนึกต่อโลก ความรู้พื้นฐาน การประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิต ที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลกกำลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ สถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษ ที่ ๒๑ จะช่วยให้นักเรียนสามารถ เรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้หลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor) กล่าวว่า ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อยๆ และต่อเนื่องกัน การจัดช่วงลำดับ (sequence) หมายถึง การจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่สิ่งที่มีความยาก ดังนั้น การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ ให้มีการเรียงลำดับก่อนหลัง เพื่อให้ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้น บูรณาการ (integration) หมายถึง การจัดประสบการณ์จึงควรเป็นในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน เนื้อหาที่เรียนเป็นการเพิ่มความสามารถทั้งหมดของผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ประสบการณ์เรียนรู้จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์แวดล้อม รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวิส์ (Davie’s Instrutional Model for Psychomotor Domain) (ทิศนา แขมณี. 2545 : 244-245; อ้างอิงจาก เดวีส์, 1971 : 50-56) ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จำนวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถทำทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันไปเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น

จากเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนานักเรียนด้านทักษะการทำงานผ่านกิจกรรมไม้กวาดตาด จนเกิดเป็นทักษะ ที่ถาวรของนักเรียน

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทำไม้กวาดตาดด้วยตนเอง

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทำไม้กวาดตาด

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงการนำสิ่งของที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

๒.๔ เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการทำกิจกรรมเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. วิธีการดำเนินงาน

ชั่วโมงที่ ๑

๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในบ้านเทพประทับมีอะไรบ้าง

๒. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอกิจกรรมทีมีในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อจะศึกษาและลงมือปฏิบัติ

๓. นักเรียนเสนอแนะให้จัดกิจกรรมการทำไม้กวาดตาด ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน

แล้วให้ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำไม้กวาดตาดในชั่วโมงต่อไป

๓.๑ ทางมะพร้าวซึ่งเหลาแล้ว

๓.๒ ไม้ไผ่ สำหรับทำด้ามไม้กวาดชนิดด้ามยาว

๓.๓ ขวดน้ำอัดลมขวดเล็ก

๓.๔ ตะปู ๑ นิ้ว

๓.๕ ค้อนตีตะปู

๓.๖ เหล็กเจาะรู

ชั่วโมงที่ ๒ - ๔

๔. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ ตามกลุ่ม แล้วครูสาธิตการทำไม้กวาดตาดแล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม ดังนี้

อุปกรณ์

๔.๑ ทางมะพร้าวซึ่งเหลาแล้ว จำนวน ๑๒๐ - ๒๐๐ เส้น

๔.๒ ไม้ไผ่สำหรับทำด้ามไม้กวาดชนิดด้ามยาว

๔.๓ ขวดน้ำอัดลมขวดเล็ก

๔.๔ ตะปู ๑ นิ้ว

๔.๕ ค้อนตีตะปู

๔.๖ เหล็กเจาะรู

ขั้นตอนในการทำไม้กวาดตาด

๑. เตรียมอุปกรณ์ทำไม้กวาดดังนี้

๑.๑ ทางมะพร้าวซึ่งเหลาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒๐ – ๒๐๐ เส้น

๑.๒ ไม้ไผ่ สำหรับทำด้ามไม้กวาดชนิดด้ามยาว ความยาวตามความต้องการ

๑.๓ ขวดน้ำอัดลม (ขนาดเล็ก) เจาะรูรอบขวด เป็นแถวสลับฟันปลา จำนวนรูตาม

ความต้องการ

๑.๔ ตะปู ๑ นิ้ว

๑.๕ ค้อนตีตะปู

๒. เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้ว การขึ้นรูปจะต้องใช้ขวดน้ำอัดลมเจาะรูด้วยเหล็กเจาะรูแล้ว นำด้ามไม้ไผ่มาเสียบเข้ากับขวดน้ำอัดลม มาประสานให้เป็นด้ามไม้กวาด

๓. ใช้ค้อนตีตะปูประสานขวดน้ำอัดลมกับไม้ให้แน่น

๔. ได้ด้ามไม้กวาดเรียบร้อยแล้ว นำทางมะพร้าวที่เตรียมไว้มาเสียบที่ขวดน้ำอัดลม โดยเริ่ม

จากก้นขวดจนถึงปากขวด เพื่อจะได้เสียบทางมะพร้าวได้ง่าย และทำให้ทางมะพร้าวทับกันจนแน่นไปเรื่อยๆ

๕. เมื่อเสียบทางมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตกแต่งให้สวยงาม เราก็จะได้ไม้กวาดตาดเอาไว้

ใช้งานต่อไป

๖. ให้นักเรียนทำใบงาน โดยให้บอกประโยชน์ของการทำไม้กวาดตาดมีอะไร

๗. สรุปการเรียนการสอนโดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามทุกเรื่องที่นักเรียนมีปัญหาให้

คำเสนอแนะเมื่อนักเรียนสงสัย

๘. ประเมินความคิดเห็น และสอบถามความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

๔. ผลการดำเนินงาน

๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียน

๑. นักเรียนได้เรียนรู้การวางแผนในการจัดกิจกรรมการทำไม้กวาดตาด ลำดับขั้นตอนเน้นกระบวนการคิด (Head)

๒. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในการทำไม้กวาดตาด (Hand)

๓. นักเรียนมีความเอาใจใสในการทำงาน และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ (Heart)

๔. นักเรียนได้รับความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การน าความรู้ที่ได้เรียนเรื่องการทำไม้กวาดตาดใช้เองที่บ้าน ใช้ทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ จะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี และยังส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วย (Health)

ความรู้ที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H ในเรื่องการทำไม้กวาดตาด จะโดนเด่นใน

ด้าน (Heart) นักเรียนมีความเอาใจใสในการทำงาน และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขณะปฏิบัติงานในกลุ่ม

๔.๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน

นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิดที่เหมาะสมในเรื่องการทำไม้กวาดตาด เช่น การวางแผนขั้นตอนในการทำกิจกรรม มีทักษะการทำงาน และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

๕. ปัจจัยความสำเร็จ

๕.๑ โรงเรียน ให้การสนุบสนุนในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านงบประมานในการซื้อเครื่องมือในการมำงาน

๕.๒ ครู ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

๕.๓ นักเรียน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีความตั้งใจรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

๕.๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ PDCA โดย

P (Plan) คือ การวางแผน โดยให้นักเรียนวางแผนการทำงานด้วยตนเองในรูปแบบของทีม โดยมีครูเป็นผู้แนะนำ

D (Do) คือ การลงมือปฏิบัติ หลังจากที่นักเรียนได้วางแผนการทำงานแล้ว จากนั้นลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

C (Check) คือ การตรวจสอบ นักเรียนตรวจสอบชิ้นงานของตนเองว่ามีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน โดยการนำไปทดสอบใช้กวาดในสถานที่จริง

A (Action) คือ การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานส่วนที่ปัญหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๖. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

นักเรียนสามารถนำความรู้ขั้นตอนการทำไม้กวาดไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทำไม้กวาดตาดใช้เอง ที่บ้าน และสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของวัสดุที่มีในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

ภาพที่ ๑ การเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ผ่าน Facebook ของโรงเรียน

๘. การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

โพสต์โดย บีหวาน : [27 ต.ค. 2562 เวลา 09:47 น.]
อ่าน [192] ไอพี : 1.4.177.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ