ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบัง เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ ก่อนการพัฒนา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 3) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติในการบริหาร โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองลาดกระบัง ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560 จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 14 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน 3) คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 16 คน 4) ผู้ปกครอง จำนวน 110 คน 5) นักเรียนจำนวน 154 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสรุปผลการศึกษาเอกสาร แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ชุด แบบบันทึกข้อมูลการประชาพิจารณ์ แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนคลองลาดกระบัง แบบบันทึกคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนคลองลาดกระบังและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสารพบว่าสภาพปัจจุบันปัญหา ในการดำเนินการการบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โรงเรียนมีทรัพยากร บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม แต่จุดเด่นคือ ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน ด้านกระบวนการ (Process) การบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ ยังทำได้ไม่ชัดเจน ไม่เป็นระบบ หลักสูตรสถานศึกษายังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน กระบวนการจัดการเรียนรู้ยังไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ด้านผลผลิต (Output) คุณภาพการจัดการศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาทั้งในด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ระบบการบริหารจัดการ อาคารสถานที่และการจัดการเรียนรู้ ด้านผลกระทบ (Outcome) ครูมีทัศนคติเชิงลบในการพัฒนาด้านวิชาการ ครูส่วนใหญ่ไม่ต้องการไปอบรมเพื่อพัฒนาทักษะหรือความรู้เพิ่มเติม ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพของโรงเรียนคลองลาดกระบัง ก่อนการพัฒนาพบว่าระดับการปฏิบัติก่อนการพัฒนา โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและผ่านการประเมินความเป็นไปได้ ในการใช้ ดำเนินการโดยการประชาพิจารณ์ การสนทนากลุ่มและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 6 ขั้นตอน CASE Model คือ 1) รวบรวมข้อมูล (Collect Data) 2) วิเคราะห์และจำแนกข้อมูล (Analysis and identify) 3) จัดระบบงาน (Setting System) 5) ประเมินผลภาพรวมการพัฒนา (Evaluation)

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 ผลการปฏิบัติในการบริหารโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ การบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ พบว่าผลการพัฒนาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยภาพรวมมีผลการพัฒนา อยู่ในระดับมาก ด้านการกำหนดกลยุทธ์ โดยภาพรวมมีผลการพัฒนา อยู่ในระดับมาก ด้านการนำรูปแบบสู่การปฏิบัติ โดยภาพรวม มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ด้านการควบคุมและประเมินผลรูปแบบ โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ พบว่า โดยภาพรวม มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับสูงขึ้นทุกชั้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน โดยเรียง ตามชั้นเรียนที่มีการพัฒนาสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามลำดับ ส่วนคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนคลองลาดกระบัง พบว่า นักเรียนมีร้อยละของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ พบว่า โดยภาพรวม มีผลการพัฒนา อยู่ในระดับสูงขึ้นทุกมาตรฐาน

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 5 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียน คลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ พบว่าผลความพึงพอใจต่อรูปแบบ การบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็น 1) ครูสอนให้นักเรียนทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2) ครูมีสื่อการสอนและอุปกรณ์ ที่น่าสนใจ มีความหลากหลาย 3) ครูใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสอนนักเรียน 4) ครูมีการเตรียมตัวก่อนสอนเป็นอย่างดี 5) ครูมีวิธีสอนให้นักเรียนเป็นคนดี กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็น ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับครูท่านอื่น ๆ และกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครู สู่นักวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็น ครูมีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์โดย ชลารักษ์ : [1 ธ.ค. 2562 เวลา 10:38 น.]
อ่าน [1869] ไอพี : 125.24.207.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,459 ครั้ง
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ

เปิดอ่าน 2,384 ครั้ง
"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด

เปิดอ่าน 17,155 ครั้ง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

เปิดอ่าน 11,769 ครั้ง
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต

เปิดอ่าน 13,639 ครั้ง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นหาปี 59
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นหาปี 59

เปิดอ่าน 10,841 ครั้ง
วัคซีน"หวัด09"เข็มเดียวอยู่
วัคซีน"หวัด09"เข็มเดียวอยู่

เปิดอ่าน 12,968 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?

เปิดอ่าน 22,511 ครั้ง
รายนามศิลปินแห่งชาติ 2559 จำนวน 12 ท่าน
รายนามศิลปินแห่งชาติ 2559 จำนวน 12 ท่าน

เปิดอ่าน 11,732 ครั้ง
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี

เปิดอ่าน 18,547 ครั้ง
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ

เปิดอ่าน 101,641 ครั้ง
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"

เปิดอ่าน 5,299 ครั้ง
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 8,128 ครั้ง
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน

เปิดอ่าน 15,767 ครั้ง
กินแตงโม...ลดความดันเลือด
กินแตงโม...ลดความดันเลือด

เปิดอ่าน 63,485 ครั้ง
ประวัติโทรทัศน์ไทย
ประวัติโทรทัศน์ไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 1,301 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด

เปิดอ่าน 13,676 ครั้ง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 34,057 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 13,126 ครั้ง
หากท่านต้องยกกล่องหนักๆ ลองวิธีนี้ดูสิ จะช่วยให้เบากว่าเดิม
หากท่านต้องยกกล่องหนักๆ ลองวิธีนี้ดูสิ จะช่วยให้เบากว่าเดิม

เปิดอ่าน 27,951 ครั้ง
ม.44 ศธ. เรื่องข่าวลือที่สร้างความเข้าใจผิด
ม.44 ศธ. เรื่องข่าวลือที่สร้างความเข้าใจผิด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ