ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้วยกระบวนการ PATIUW MODEL

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ด้วยกระบวนการ PATIUW MODEL

โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 195 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร สภาพแวดล้อม โดยทั่วไปเป็นสังคมแบบชนบท นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ ยากจนและขาดแคลน เล่นการพนัน ส่งผลให้การดูแลความเป็นอยู่ และพฤติกรรมของนักเรียนมีช่องว่าง นักเรียนส่วนมากมีความ

จำ เป็น ในการช่วยเหลือครอบครัวเพื่อความอยู่รอดในชีวิตประจำวัน มีพฤติกรรมเลียนแบบ ทำตามแบบอย่างที่ไม่ดีของผู้ปกครอง ทำให้ พฤติกรรมของนักเรียนไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการ แต่กลับมี แนวโน้มไปในทางเสื่อมลงมีความคิดเห็นร่วมกันว่าควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตสานึกของนักเรียน ให้ตระหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข ตามหลักการและ แนวทางของธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา จึง ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา โดยแบ่งกิจกรรมย่อย ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังความมีวินัย ความไม่เห็นแก่ตัว ความซื่อสัตย์ ตระหนักในด้านการลด ละเลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. กิจกรรมพัฒนาสังคม สร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักและมีพฤติกรรมในการ รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะเลอะเทอะ ดูแลเขตพื้นที่ รับผิดชอบ สวนหย่อม ไม่ทำลายต้นไม้ลบรอยขีดเขียนบนโต๊ะเรียน ฝาผนังและไม่ขีดเขียนข้อความสกปรกเลอะเทอะ

ในที่ ๆ ไม่ สมควร ไม่ทำลายสาธารณะสมบัติหรือสมบัติทางราชการ ช่วยทำ ความ สะอาดวัด หมู่บ้าน รณรงค์ป้องกันยาเสพติด รณรงค์การเลือกตั้ง และ ช่วยกันบำรุงรักษาสิ่งของให้มีสภาพดีใช้ได้คงทน ถาวร การช่วยเหลืองานชุมชนทุกรูปแบบ

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยกระบวนการป่าติ้วโมเดล ด้านสังคม

และสาธารณประโยชน์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยกระบวนการป่าติ้วโมเดล (PATIUW MODEL) โดยการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) มีรูปแบบของกิจกรรมที่มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ดังนี้

P หมายถึง Participation การมีส่วนร่วม คือกระบวนการให้ครู บุคลากร และนักเรียน ผู้ปกครอง

ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึง ความมีจิตอาสาในการทำประโยชน์ทั้งเพื่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ด้วยความสมัครใจของตัวนักเรียนเอง

A มาจากคำว่า Attibute คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ 8 ประการ ในการจัดกิจกรรมของผู้รับการ

ประเมินได้คิดกิจกรรมการสอนที่ชื่อว่า “ห้องเรียนสีขาว” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่

อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และให้คุณครูที่ปรึกษาได้ประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน เช่น การมาโรงเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ การช่วยเหลือชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน การร่วมกิจกรรมในโรงเรียน ความต้องการยากจะเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจริยธรรม (อ้างอิง จากภาพการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน “การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ด้วยกระบวนการป่าติ้วโมเดล

BY PATIUW MODEL” )

T มาจากคำว่า Technology หมายถึงการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีที่ และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของเทคโนโลยี การเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบยิ่งสำคัญมากในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างโลกให้น่าอยู่ รวมถึงทักษะอื่นๆ เช่น ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงาน มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูล ความคิดวิเคราะห์ ความคิดเชิงวิจารณญาณ ตัดสินจากเหตุผล สามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานตนเองในรูปแบบต่างๆ ได้

U หมายถึง Uniqueness การสร้างเอกลักษณ์ คือ การดึงเอาความสามารถของนักเรียนแต่ละคนออกมาใช้ประโยชน์ และสร้างจุดเด่นของนักเรียนในแต่ละคนให้ได้เพราะเมื่อรู้มีจุดเด่น ของนักเรียนแต่ละคน ก็สามารถทำกิจกรรมตามที่นักเรียนถนัด ทำงานร่วมกับบุคลได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ พิเศษของนักเรียน เช่น วงดนตรีลูกทุ่งดอกติ้วบาน ชมรมกีฬากรีฑา ชมรมกีฬาแบดมินตัน ชมรมกีฬาฟุตซอล ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล ชมรมกีฬายกน้ำหนัก ชมรมกีฬามวยปล้ำ

I มาจากคำว่า (Innovation ) หมายถึง นวัตกรรม ผู้รับการประเมินได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1แบบกิจกรรมเป็นฐาน เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้เวลาว่างมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมดูแลเขตพื้นที่ กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ ปลูกผัก ทำความสะอาดโรงเรียน และผู้รับการประเมินได้ร่วมกับคุณครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานให้นักเรียนในคาบลดเวลาเรียน และชุมชุม โดยมีกำหนดส่งชิ้นงานในสิ้นภาคเรียน และจะนำผลงานของนักเรียนแต่ละห้องมาเข้าร่วมงานตลาดนัดเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนในสิ้นปี ความเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพดีของนักเรียนโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

W มาจากคำว่า (WINNER ) หมายถึง ชัยชนะ ความสำเร็จในการทำงาน โดยมีการประเมินรูปแบบ

การจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน การมีส่วนร่วมในการ การจัดกิจกรรม การพัฒนารูปแบบการทำงาน การส่งเสริมให้ครู นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ที่หลากหลายกิจกรรม ทั้งเพื่อองค์กร สังคมและชุมชน จนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้รางวัลต่าง ๆ มากมาย

ตามที่ได้จัดรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ด้วยกระบวนการป่าติ้วโมเดล

และการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ ส่งบุคลากรมาช่วยเหลือ อบรมให้ความรู้ ให้คำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเกิดผลยั่งยืน นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้านภาษา ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้อย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานจากการเรียนรู้ของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจ และชื่นชมในผลที่เกิดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของครู โรงเรียน และภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน โรงเรียนได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครอง และชุมชน ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของครูและโรงเรียน

จากการจัดการเรียนการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน ( ABL ) ของโรงเรียนป่าติ้ววิทยา นั้นทำให้โรงเรียนได้รับผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับดีเด่น ระดับเงิน และ ระดับทอง จากกระทรวงศึกษาธิการ วงดนตรีลูกทุ่งดอกติ้วบาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ ในการประกวดวงดนตรีหมอลำสร้างสรรค์ ณ จังหวัดขอนแก่น นักกีฬากรีฑาของโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน วงดนตรี ลูกทุ่งประเภท ข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมทักษะมวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมทักษะมวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3 จากผลสำเร็จของผลงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงทำให้นักเรียนโรงเรียนป่าติ้ววิทยา เป็นผู้นำทางด้านสุขภาพอนามัยดี (อ้างอิง จากภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ BY PATIUW MODEL”

ปัจจัยความสำเร็จ

รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้วยกระบวนการ PATIUW MODEL

มีความสำเร็จเพราะครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดังนี้

1. ผู้บริหาร มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการนำรูปแบบ แม่สายโมเดลมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมกัน พัฒนาจึงทำให้ภาระงานที่ปฏิบัติได้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

3. ชุมชน ประกอบด้วยผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับ มีความศรัทธาและให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนในทุกๆด้านรวมถึงด้านงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน

4. นักเรียน มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและพร้อมใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มองเห็น ประโยชน์ของส่วนรวม

มากกว่าส่วนตน มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ฝึกทำงาน การให้บริการต่างๆ ด้วยความเสียสละอดทน ผู้เรียนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

5. ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีความพร้อมด้านนวัตกรรมต่างๆ ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาพอเพียงและทันสมัย

บทเรียนที่ได้รับ

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้วยกระบวนการ PATIUW MODEL พบว่า การดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งทางด้าน ผู้เรียน ด้านครู ด้านผู้บริหารและชุมชน จะประสบผลสำเร็จได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เริ่มจากการวางแผน ดำเนินงาน ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดย ผู้ดำเนินงานต้องรู้รายละเอียด ขั้นตอนและเป้าหมายของงาน มีความรับผิดชอบร่วมกัน จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารเข้าใจ ใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อันส่งผลต่อผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

โพสต์โดย โจ้ : [28 ก.พ. 2563 เวลา 11:23 น.]
อ่าน [1310] ไอพี : 1.20.179.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ