ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสาน ทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอน

…………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) 1. ประสิทธิภาพแบบฝึก

การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น

เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนอนุบาล

ยะลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่

ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/4 โรงเรียนอนุบาลยะลา ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการจัดกิจกรรม

กลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 3. ความพึงพอใจของนักเรียน

อนุบาลชั้นปีที่ 2/4 ที่มีต่อการแบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย

ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่

กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1. แบบฝึกการ

จัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนอนุบาลยะลา

2. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้เกมการเล่นแบบผสมผสาน

เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ระยะเวลา 8

สัปดาห์ จ านวน 24 แผน 3. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการท ากิจกรรม

กลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น ของนักเรียน

อนุบาลชั้นปีที่ 2/4 โรงเรียนอนุบาลยะลา จ านวน 8 สัปดาห์ 4. แบบประเมินความสามารถใน

การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ก่อนและหลังการประเมินของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 จ านวน 1 ฉบับ

จ านวน 10 ข้อ 5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/4 ที่มีต่อแบบฝึกการจัด

กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 4 ข้อ

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. หาค่า

ประสิทธิภาพเครื่องมือ IOC และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า “ที” (T-test ) พบว่าได้ผลดังนี้

1. แบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสาน

ทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาล

ปีที่ 2/4 โรงเรียนอนุบาลยะลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีคะแนนประสิทธิภาพ

กระบวนการ E1 คิดเป็นร้อยละ 86.81 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ E2 คิดเป็นร้อยละ 95.43 ตามล าดับ

86.81/95.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด2. ความสามารถในการใช้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/4 โรงเรียน

อนุบาลยะลา ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย

ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย  เท่ากับ 18.56 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D. เท่ากับ 2.78 หรือ ร้อยละ 61.85 และ หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 28.63

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 1.47 หรือ ร้อยละ 95.43 ตามล าดับ และเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนประเมินหลังการท ากิจกรรมของ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 สูงกว่าก่อนเรียน 10.07 คะแนน หรือร้อยละ 33.58 และมีค่า t – test

เท่ากับ 30.647 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง

โดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ พบว่า ข้อค าถามที่ค่าคะแนนสูงสุด คือ นักเรียนต้องการให้คุณครูจัดกิจกรรม

การเล่นเกมกลางแจ้งในครั้งต่อไปหรือไม่ มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 2.85 และข้อค าถามที่ค่าคะแนน

ต่ าสุด คือ นักเรียนมีความต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้ง ครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ

2.74 นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย  เท่ากับ 2.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ

1.47 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

สรุปได้ว่า แบบฝึกการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย

ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนอนุบาลยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการทักษะ

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย noozah : [24 มี.ค. 2563 เวลา 06:58 น.]
อ่าน [1067] ไอพี : 182.53.202.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ