ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางวาสนา โสมกูล

ปีที่ทำวิจัย 2562

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อสร้างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1

“บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 43 คน

และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การทดสอบค่า t – test Independent และ t – test dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความต้องการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

การสัมภาษณ์สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียน โดยใช้วิธีสอนที่เน้นการตั้งคำถาม ทำแบบฝึกตามระดับความสามารถของนักเรียน ฝึกคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ตามที่ครูเป็นผู้เตรียมข้อมูลให้นักเรียนบูรณาการความรู้ผ่านการสร้างชิ้นงาน โดยครูช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีระบบ ซึ่งการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลงในขณะที่เรียนค่อยๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง จนกระทั่งผู้เรียนสามารถรับผิดชอบหรือทำงานนั้นได้ด้วยตนเอง

2. รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ประกอบ

5 ส่วน คือ องค์ประกอบด้านหลักการ องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ องค์ประกอบด้านกระบวนการ (มี 4 ขั้นคือ ขั้นสร้างแรงจูงใจ ขั้นช่วยเหลือแนะนำ ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นตรวจสอบความรู้) องค์ประกอบด้านระบบสังคม องค์ประกอบด้านระบบสนับสนุน ความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบ และความเหมาะสมของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์มีค่า 83.92/83.26 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ สูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนด้วย

รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว

เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย rin : [31 มี.ค. 2563 เวลา 12:09 น.]
อ่าน [1694] ไอพี : 1.20.169.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ