ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาโรงเรียนสุจริต...สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL” ผู้วิจัย : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาโรงเรียนสุจริต...สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL”

โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561-2562

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา

ปีการศึกษา : 2561-2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนสุจริต...สู่ความยั่งยืน โดยใช้ กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL” โรงเรียนสามัคคีศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสามัคคีศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะสุจริตของครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 4) เพื่อศึกษาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน โรงเรียนสามัคคีศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโรงเรียนสุจริต...สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL” โรงเรียนสามัคคีศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 6) เพื่อศึกษาความคงทนยั่งยืนคุณลักษณะสุจริตของครูโรงเรียนสามัคคีศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 และ 7) เพื่อศึกษาความคงทนยั่งยืนคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน โรงเรียนสามัคคีศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 325 คน 2) ประชากรครู ปีการศึกษา 2561 จำนวน 28 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 31 คน 3) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 325 คน 4) กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .952-.980 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS version 18

 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาโรงเรียนสุจริต...สู่ความยั่งยืนโดยใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL” โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ความคิดเห็นของครู ( ) คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ( = 3.62, S.D.= 0.60) นักเรียน ( = 3.59, S.D.= 0.65) และผู้ปกครอง ( ) ภายหลังมีการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ความคิดเห็นของครู ( ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.68, S.D.= 0.53) ผู้ปกครอง ( = 4.66, S.D.= 0.56) และนักเรียน ( = 4.62, S.D.= 0.62) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน

2. ผลการศึกษาระดับคุณภาพโรงเรียนสุจริตที่เกิดจากการใช้ กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL” โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ความคิดเห็นของครู ( ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( =3.65, S.D.= 0.64) นักเรียน ( ) และผู้ปกครอง ( = 3.57, S.D.= 0.64) ภายหลังมีการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ครู ( ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( =4.71, S.D.= 0.59) ผู้ปกครอง ( ) และ นักเรียน ( ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน

3. ผลการศึกษาคุณลักษณะสุจริตของครู หลังการพัฒนาที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL” โรงเรียนสามัคคีศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ) ผู้ปกครอง ( )และนักเรียน ( =3.50, S.D.= 0.66) ภายหลังมีการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( =4.65, S.D.= 0.58) นักเรียน ( = 4.60, S.D.= 0.63) และ ผู้ปกครอง ( ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน

4. ผลการศึกษาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนหลังการพัฒนาที่เกิดจากการใช้ กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL” โรงเรียนสามัคคีศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครองปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม ความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ครู ( ) ผู้ปกครอง ( = 3.52, S.D.= 0.63) ภายหลังมีการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ครู ( ) ผู้ปกครอง ( ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาโรงเรียนสุจริต.....สู่ความยั่งยืนโดยใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL” โรงเรียนสามัคคีศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม ความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ครู ( ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 3.55, S.D.= 0.60) ผู้ปกครอง ( = 3.55, S.D.= 0.63) และ นักเรียน ( ) ภายหลังมีการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ครู ( ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.71, S.D.= 0.57) ผู้ปกครอง ( ) และนักเรียน ( ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน

6. ผลการศึกษาความคงทนยั่งยืนคุณลักษณะสุจริตของครู หลังการ พัฒนาที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL” โรงเรียนสามัคคีศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม ความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ นักเรียน ( = 4.02, S.D.= 0.56) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.01, S.D.= 0.56) และผู้ปกครอง ( = 3.85, S.D.= 0.55) ภายหลังมีการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.70, S.D.= 0.51) นักเรียน ( = 4.66, S.D.= 0.54) และ ผู้ปกครอง ( ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน

7. ผลการศึกษาความคงทนยั่งยืนคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน หลังการ พัฒนาที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL” โรงเรียนสามัคคีศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม ความคิดเห็นของ ครู และผู้ปกครอง ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ครู ( ) และ ผู้ปกครอง ( =3.63, S.D.= 0.58) ภายหลังมีการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ทุกกลุ่มมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับความคิดเห็น ดังนี้ ครู ( ) และ ผู้ปกครอง ( ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้

1.1 สถานศึกษาอื่นควรนำ “SAMAKKEE MODEL” ไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ S : Strategy กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) A : Accountability ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความตระหนักในการดำเนินงานให้กับทุกคน ทั้งบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นภาระ ความรับผิดชอบของทุกคน ทุกฝ่าย ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ M : Management มอบหมายงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกลุ่มงานทุกกลุ่มในการดำเนินงานทุกกิจกรรม ตามขอบข่ายงานและภารกิจ เพื่อร่วมกันวางแผนและทำงานให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้ A : Activities กำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต มีความเป็นไปได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข K : Keep monitoring มีการกำกับ นิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เกี่ยวข้อง K : Knowledge Sharing : นำข้อมูลจากการนิเทศ ติดตาม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุประสิทธิผล E : Encouragement เสริมแรงในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม ให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เช่น การมอบเกียรติบัตร รางวัล ยกย่อง ชื่นชมต่อสาธารณชน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน E: Evaluation ประเมินผล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของ การดำเนินงาน เปรียบเทียบผลที่ได้กับเป้าหมายที่กำหนด เพื่อได้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาในการดำเนินงานโครงการต่อไป

รูปแบบการบริหารจัดการ “SAMAKKEE MODEL” จึงเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานทุกกิจกรรม /โครงการของโรงเรียน เพราะเป็นขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการที่สะท้อนให้เห็นถึง กลยุทธ์ของการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน การกำกับ ควบคุม และการประเมินผลของการดำเนินงาน อาจบูรณาการเป็นกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ควรมีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวทางการใช้กลยุทธ์ SAMAKKEE เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ของครู และบุคลากรทางการศึกษา อันจะนำไปสู่ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

1.2 สถานศึกษาอื่นวางแผนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน และส่งเสริม พัฒนา ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ ครู และบุคลากรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูได้ครองตน ครองคน และครองงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง

1.3 สถานศึกษาอื่นควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะสุจริต เป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนอันจะเป็นรากฐานของการสร้างสังคมสุจริตต่อไป

1.4 สถานศึกษาอื่นควรทบทวนการดำเนินงานด้านการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการจัดการศึกษาอื่น หรือ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมมือและสนับสนุนงานทางด้านวิชาการ ให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางหรือแบบอย่างในการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มเพื่อน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มสังคม เป็นต้น

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนกับกระบวนการเลี้ยงดูของครอบครัว

โพสต์โดย เบียร์ : [8 เม.ย. 2563 เวลา 16:38 น.]
อ่าน [759] ไอพี : 124.122.224.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ