ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบ LAIAD MODEL เพื่อบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นท

รูปแบบ LAIAD MODEL

เพื่อบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑. ชื่อรูปแบบ

รูปแบบการบริหาร LAIAD MODEL เพื่อบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๒. หลักการและความสำคัญ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม โดยมีพระราชประสงคใหการศึกษาแกปวงชนชาวไทยอยางทั่วถึงทุกหมูเหลา ทรงเนนใหนักเรียนไดรูจักชวยเหลือตนเอง และยึดเปนแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกปญหาการขาดแคลนครูและยกระดับความเสมอภาคของผูเรียนใหไดรับโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning Internet Solution) ของสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ที่กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ต่อมา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงสั่งการให้เรงรัดดําเนินการในประเด็นดานการศึกษาเรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่หางไกล รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ใหแกเด็ก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดนอมนําการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดมีการศึกษาและขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) มีนักเรียน ๑๖๘ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน

๑๕ คน เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนครูบางสาขาวิชาเอก เพราะทั้งโรงเรียนไม่มีครูสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย และครูบางส่วนสอนโดยไม่ใช้สื่อ ไม่คำนึงถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฐมวัย ที่สอนโดยครูที่จบสาขาเกษตรศึกษา และการประถมศึกษา ซึ่งไม่ตรงสาขาวิชาเอก อันเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนขาดโอกาสและความเท่าเทียมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขนาดใหญ่หรือโรงเรียนที่อยู่ในเมืองที่มีความพร้อม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ชุมชนขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญใน

การพัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจของการบริหารสถานศึกษาจึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร จึงสร้างและพัฒนานวัตกรรมบริหารสถานศึกษา รูปแบบ LAIAD MODEL ภายใต้วงจรคุณภาพ P-D-C-A มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) ในระดับปฐมวัย ที่ขาดแคลนครูตรงสาขาวิชาเอกให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ครูได้พัฒนาทักษะการสอน และลดภาระการเตรียมการสอน ครูเกิดความมั่นใจ และมีความสุขในการสอน มีเด็กปฐมวัยได้เรียนกับครูตรงสาขาวิชาเอกจากโรงเรียนต้นทาง และยังมีครูปลายทางที่คอยเป็นโค้ช ทำให้เด็กมีการพัฒนาการตามหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน

๓. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ LAIAD MODEL

๓.๑ เพื่อพัฒนารูปแบบ LAIAD MODEL ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ

เรียนกรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๓.๒ เพื่อยกระดับผลพัฒนาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เด็กปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี)

๔. องค์ประกอบของรูปแบบ LAIAD MODEL

การบริหารโรงเรียนตาม รุ)แบบ LAIAD MODEL เพื่อบริหารและจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) เน้นการปฏิบัติงานให้เกิดการดำเนินงานใน ๕ ขั้นตอน สอดคล้องกับแนวทางการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารการศึกษา ๕ ขั้นตอน ของ

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (๒๕๖๑) ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนจะมีองค์ประกอบและรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามบริบทและลักษณะของวิธีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

L : Learn หมายถึง การเรียนรู้ ศึกษาแนวคิด หลักการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑) สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในโรงเรียนให้เห็นความจำเป็น และสำคัญในการสอนโดยใช้สื่อ DLTV

๒) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

๓) พัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV อย่างชัดเจน

๔) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือใน

การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

๕) โรงเรียนศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ DLTV

A : Activators หมายถึง การริเริ่ม ค้นหา คิดค้น สร้างและเลือก แนวคิดเพื่อวางแผนดำเนินงาน ประกอบด้วย ๕

ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑) โรงเรียนจัดสภาพห้องเรียน บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ DLTV

๒) จัดหาคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางให้เพียงพอ

๓) โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการใช้ DLTV

๔) โรงเรียนจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับการใช้ DLTV

๕) โรงเรียนจัดทำแผนการเรียนรู้รายชั่วโมงให้สอดคล้องกับการใช้ DLTV

๖) โรงเรียนออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้เรียนตามแนวทางการใช้ DLTV

๗) โรงเรียนการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

๘) โรงเรียนบูรณาการเนื้อหาที่จำเป็นให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

I : Implementation หมายถึง การลงมือดำเนินงาน ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑) ครูใช้แผนการเรียนรู้ตามกำหนดและบันทึกผลหลังการสอนทุกครั้ง

๒) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนและแนวทางการใช้ DLTV

๓) โรงเรียนดูแล กำกับ ช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน

๔) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนการใช้ DLTV

๕) ครูส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน

๖) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด

๗) ครูส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)

๘) โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

A : Avail หมายถึง นำผลงานไปใช้โดยต้องผ่านการประเมินผลก่อน ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑) โรงเรียนมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน

๒) โรงเรียนมีการประเมินและใช้ข้อมูลผลการเรียนมาวางแผนพัฒนา

๓) โรงเรียนใช้ข้อมูลผลระหว่างเรียนมาพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔) โรงเรียนมีการประเมินผลหลังเรียนเพื่อตรวจสอบสัมฤทธิผลการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๕) โรงเรียนใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม

๖) ครูสอนเสริมรายบุคคลให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้

๗) โรงเรียนปรับการวัดผลและเกณฑ์การวัดให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

๘) ผู้บริหารตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูจากบันทึกการสอน เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือและพัฒนา

การเรียนรู้ของผู้เรียน

D : Development หมายถึง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑) โรงเรียนวิเคราะห์ผลจากรายงานประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอนโดยใช้ DLTV

เพื่อพัฒนาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

๒) ผู้บริหารให้คำปรึกษา แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแก่ครู ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV

๓) โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

๔) โรงเรียนมีเครือข่ายออนไลน์ในการนิเทศ/การจัดการเรียนการสอน

๕) โรงเรียนนำสื่อเทคโนโลยี EDLTV (Electronic distance learning television) มาช่วยในการจัด

การเรียนรู้นอกตารางเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๖) ครูนำผลจากการบันทึกการสอน ไปปรับปรุงการเรียนการสอน

๗) โรงเรียนประยุกต์ใชันวัตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

๘) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ DLTV อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

DLTV SCHOOL : โรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

NB SCHOOL : โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ที่สามารถบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย สู่ความเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างได้

๕. แผนภาพของรูปแบบและการนำไปใช้

รูปแบบ "LAIAD MODEL" เป็นรูปแบบการบริหารที่จัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และทฤษฎีระบบ (System Theory) การมีส่วนร่วม (Participation) ใช้ระบบดิจิทัล (Digital) นวัตกรรม (Innovation) และการวิจัย (Research) เป็นองค์ประกอบในการพัฒนา ดังแผนภาพต่อไปนี้

L : Learn หมายถึง การเรียนรู้ ศึกษาแนวคิด หลักการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

A : Activators หมายถึง การริเริ่ม ค้นหา คิดค้น สร้างไอเดีย เลือกเพื่อวางแผนการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

I : Implementation หมายถึง การลงมือสร้างผลงาน/นวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนทดสอบประสทธิภาพจนแน่ใจ

A : Avail หมายถึง การนำผลงาน/นวัตกรรมไปใช้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

D : Development หมายถึง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

DLTV SCHOOL : โรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

NB SCHOOL : โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ที่สามารถบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย สู่ความเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างได้

๖. การนำไปใช้

การบริหารโรงเรียนตามรูปแบบ LAIAD MODEL เพื่อบริหารและจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๖ เน้นการปฏิบัติงานให้เกิดการดำเนินงานใน ๕ ขั้นตอนซึ่งการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนจะมีองค์ประกอบและรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามบริบทและลักษณะของวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

L : Learn หมายถึง การเรียนรู้ ศึกษาแนวคิด หลักการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑) สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในโรงเรียนให้เห็นความจำเป็น และสำคัญในการสอนโดยใช้สื่อ DLTV

๒) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

๓) พัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV อย่างชัดเจน

๔) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

๕) โรงเรียนศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ DLTV

A : Activators หมายถึง การริเริ่ม ค้นหา คิดค้น สร้างและเลือก แนวคิดเพื่อวางแผนดำเนินงาน ประกอบด้วย ๕

ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑) โรงเรียนจัดสภาพห้องเรียน บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ DLTV

๒) จัดหาคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางให้เพียงพอ

๓) โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการใช้ DLTV

๔) โรงเรียนจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับการใช้ DLTV

๕) โรงเรียนจัดทำแผนการเรียนรู้รายชั่วโมงให้สอดคล้องกับการใช้ DLTV

๖) ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโรงเรียนออกแบบกิจกรรมทักษะแก่ผู้เรียนตามแนวทางการใช้ DLTV

๗) โรงเรียนการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

๘) โรงเรียนบูรณาการเนื้อหาที่จำเป็นให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

I : Implementation หมายถึง การลงมือดำเนินงาน ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑) ครูใช้แผนการเรียนรู้ตามกำหนดและบันทึกผลหลังการสอนทุกครั้ง

๒) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนและแนวทางการใช้ DLTV

๓) โรงเรียนดูแล กำกับ ช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน

๔) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนการใช้ DLTV

๕) ครูส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน

๖) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด

๗) ครูส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)

๘) โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

A : Avail หมายถึง นำผลงานไปใช้โดยต้องผ่านการประเมินผลก่อน ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑) โรงเรียนมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน

๒) โรงเรียนมีการประเมินและใช้ข้อมูลผลการเรียนมาวางแผนพัฒนา

๓) โรงเรียนใช้ข้อมูลผลระหว่างเรียนมาพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔) โรงเรียนมีการประเมินผลหลังเรียนเพื่อตรวจสอบสัมฤทธิผลการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๕) โรงเรียนใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม

๖) ครูสอนเสริมรายบุคคลให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้

๗) โรงเรียนปรับการวัดผลและเกณฑ์การวัดให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

๘) ผู้บริหารตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูจากบันทึกการสอน เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือและพัฒนา

การเรียนรู้ของผู้เรียน

D : Development หมายถึง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑) โรงเรียนวิเคราะห์ผลจากรายงานประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอนโดยใช้ DLTV

เพื่อพัฒนาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

๒) ผู้บริหารให้คำปรึกษา แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแก่ครู ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV

๓) โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

๔) โรงเรียนมีเครือข่ายออนไลน์ในการนิเทศ/การจัดการเรียนการสอน

๕) โรงเรียนนำสื่อเทคโนโลยี EDLTV (Electronic distance learning television) มาช่วยในการจัด

การเรียนรู้นอกตารางเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๖) ครูนำผลจากการบันทึกการสอน ไปปรับปรุงการเรียนการสอน

๗) โรงเรียนประยุกต์ใชันวัตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

๘) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ DLTV อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

DLTV SCHOOL : โรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

NB SCHOOL : โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ที่สามารถบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย สู่ความเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างได้

๗. ปัจจัยความสำเร็จ

๗.๑ ด้านการสนับสนุนปัจจัย (Money and Material)

การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามรูปแบบ LAIAD MODEL เพื่อบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) นับเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะห้องเรียน อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ ต้องมีความพร้อม จึงจะช่วยให้การบริหารเป็นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ LAIAD MODEL ในแต่ละขั้นตอนมีความต้องการการสนับสนุนที่แตกต่างกัน ทั้งองค์ความรู้ บุคลากร อาคารสถานที่ และงบประมาณ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการ

จัดหาและสนับสนุนให้เกิดความพร้อมในการดำเนินงานให้มากที่สุด

๗.๒ ด้านการบริหารจัดการ (Management)

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือรวมพลังอย่างเข้มแข็งระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารสถานศึกษาตามรูปแบบ LAIAD MODEL เพื่อบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกโดยเด็กได้เรียนกับครูที่ตรงสาขาวิชาเอกและได้เรียนกับครู ๒ คน ทั้งจากโรงเรียนต้นทางและปลายทาง จึงแก้ปัญหาได้ได้อย่างแท้จริง ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่ และมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการ PLC จะช่วยให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม

๗.๓ ด้านการพัฒนาบุคลากร (Man)

การพัฒนาบุคลากร นับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด เพราะไม่ว่ารูปแบบการบริหาร หรือปัจจัยสนับสนุนมีความพร้อมมากเพียงใด หากผู้ปฏิบัติไม่มีศักยภาพเพียงพอในการนำไปปฏิบัติ ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๘. ประโยชน์ที่ได้รับ

๑) เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม โดยได้เรียนกับครูที่ตรงสาขาวิชาเอก และได้เรียนกับครู ๒ คนทั้งครูโรงเรียนต้นทางและปลายทาง ส่งผลให้ผ่านการประเมินพัฒนาการครบทุกด้านและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร ส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับอำเภอ ในการวิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาในโรงเรียน

๒) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดห้องเรียน ได้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ระบบสัญญาณภาพและเสียง ใช้การได้ดี การจัดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเหมาะสม ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ครูเตรียมการสอนล่วงหน้าและมอบหมายงานครั้งต่อไป และจัดกิจกรรมไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนและบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง และนำผลการสอนไปใช้สอนซ่อมเสริม วัดผลและประเมินผลหลังการจัดการเรียนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสอน ซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติม จากการดำเนินการดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้ ส่งผลให้ครูได้รับการยอมรับ จากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ โดยนางไสว สุตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับปฐมวัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๓) ผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทางในการบริหารจัดกระบวนการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างเป็นรูปธรรม สามารถบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง อำนวยความสะดวก ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นผู้นำที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างได้ผล ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔) โรงเรียนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานให้โรงเรียนต่าง ๆ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) มาใช้ในโรงเรียน ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างรอบด้าน โรงเรียนได้รับการยอมรับ ศรัทธา จากผู้บังคับบัญชา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาอื่น ๆ โรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) ระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๖ และเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับรู้แนวทางการดำเนินงานและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล โดยชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณในการตกแต่งห้องเรียน เช่น สี ผ้าม่าน หญ้าเทียม แรงงานพัฒนาสภาพแวดล้อมคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อชมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียน และชมนิทรรศการแสดงผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน จากการมีส่วนร่วมดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และยอมรับ ศรัทธา ในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ขากการดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV)

บรรณานุกรม

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. (๒๕๖๑). หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ. ในประมวล

สาระชุดวิชา นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ หน่วยที่ ๑- ๗. นนทบุรี: สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (๒๕๕๓). การวิจัยพัฒนารูปแบบ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปีที่ ๒ ; ฉบับที่ ๔ :

กรกฏาคม - ธันวาคม ๒๕๕๓.

Macmillan,T.T. ๑๙๗๑. The delphi technique. Paper Presented at the annual meeting of the

California Junior Colleges Associations Committee on Research and Development. Monterey: California. (May ๑๙๗๑) : ๓-๕

โพสต์โดย กิฟท์ : [10 เม.ย. 2563 เวลา 08:38 น.]
อ่าน [1852] ไอพี : 223.206.246.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,010 ครั้ง
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก

เปิดอ่าน 17,033 ครั้ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 28,863 ครั้ง
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย

เปิดอ่าน 8,610 ครั้ง
10 วิธีถนอมสายตา หน้าจอคอมพิวเตอร์
10 วิธีถนอมสายตา หน้าจอคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 234 ครั้ง
เปิดเทอม On-site ห่างไกลโควิด-19 แนะวิธีตรวจ ATK เด็ก
เปิดเทอม On-site ห่างไกลโควิด-19 แนะวิธีตรวจ ATK เด็ก

เปิดอ่าน 19,750 ครั้ง
ลายมือคนสันโดษ
ลายมือคนสันโดษ

เปิดอ่าน 9,265 ครั้ง
พนักงานล้างจาน ระดับเทพ ล้างจานเร็ว
พนักงานล้างจาน ระดับเทพ ล้างจานเร็ว

เปิดอ่าน 29,606 ครั้ง
ผักบำรุงสมอง
ผักบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 21,233 ครั้ง
"กำจัดจุดอ่อน" ผลงานทางวิชาการ สาขาภาษาไทย
"กำจัดจุดอ่อน" ผลงานทางวิชาการ สาขาภาษาไทย

เปิดอ่าน 9,729 ครั้ง
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..

เปิดอ่าน 8,644 ครั้ง
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด

เปิดอ่าน 76,356 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เปิดอ่าน 14,002 ครั้ง
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้

เปิดอ่าน 13,132 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ผักแพว"
ประโยชน์ของ "ผักแพว"

เปิดอ่าน 8,252 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,531 ครั้ง
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์

เปิดอ่าน 9,924 ครั้ง
หน้าใสด้วยสมุนไพร - สูตรผสมจากว่านหางจระเข้
หน้าใสด้วยสมุนไพร - สูตรผสมจากว่านหางจระเข้

เปิดอ่าน 13,055 ครั้ง
วิจัยพบ"ตำลึงทอง"รักษากระดูกพรุน
วิจัยพบ"ตำลึงทอง"รักษากระดูกพรุน

เปิดอ่าน 3,020 ครั้ง
วิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิว
วิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิว

เปิดอ่าน 248,756 ครั้ง
การกำหนดภาระการสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การกำหนดภาระการสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ