ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการวิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ

ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 กศน. อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ผู้วิจัย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย

สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลอง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กศน.อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลอง จังหวัดแพร่ 2) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ขั้นตอนการวิจัย มี 3 ขั้น ตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธ ศักราช 2551 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พุทธศักราช 2551 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล กรรมการสถานศึกษา บรรณารักษ์ และประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ครู กศน.ตำบล และขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่จะจบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสนทนากลุ่มการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลอง จังหวัดแพร่ และแบบสนทนากลุ่มการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อสรุป โดยจำแนกข้อมูล ตามประเด็นที่ศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลองจังหวัดแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ในวิชารายวิชาความรู้พื้นฐานวิชาบังคับต่ำ หนังสือเรียน มีเนื้อหาจำนวนมาก เนื้อหายากขาดตัวอย่างแบบฝึกหัดมีจำนวนน้อย แผนการลงทะเบียนจัดให้ผู้เรียนรายวิชาความรู้พื้นฐานวิชาบังคับในภาคเรียนแรกแต่การศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) สอบในภาคเรียนสุดท้าย แผนการพบกลุ่มรายภาคจึงจัดทำตามที่แผนลงทะเบียนเรียน ที่กำหนดไว้ การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาที่ยาก กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่วนใหญ่จัดให้กับผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ มีเวลาน้อย ซึ่งส่งผลให้ผลทดสอบการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาความรู้พื้นฐานวิชาบังคับ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ 2) การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษากำหนดแนวทางและดำเนินการ พัฒนาครู กศน.ตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงแผนการพบกลุ่มรายภาค การจัดหาหนังสือเรียนและสื่ออื่นๆ การปรับ ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน การพัฒนาจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การปรับปรุงวัดผลประเมินผล การจัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรียน และครูดำเนินการ ตามกระบวนการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) 3) การศึกษาผลการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) รายวิชาสาระความรู้พื้นฐาน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ทั้ง 4 วิชา ดังนี้คือ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 55.83 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 55.42 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 85.00 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 59.44 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ และจากการสนทนากลุ่ม นักศึกษา กศน.อำเภอลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่เข้ารับการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 1) สถานศึกษาศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธ ศักราช 2551 ของตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนของผู้เรียนหรือองค์กรนักศึกษา เพื่อพิจารณาปัญหา ร่วมกันหาแนวทาง และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามกรอบการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธ ศักราช 2551 2) สถานศึกษานำแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ในรายวิชาทุกวิชา สูงกว่าระดับประเทศ 3) ครู กศน.ตำบล นำแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ในรายวิชาทุกวิชา สูงกว่าระดับประเทศ

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป สถานศึกษา และครู กศน.ตำบล นำผลการ

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ต่อไป

นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย

ผอ.กศน.อำเภอลอง

โพสต์โดย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย : [21 เม.ย. 2563 เวลา 08:24 น.]
อ่าน [3492] ไอพี : 171.4.230.85
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,496 ครั้ง
เรื่องของเลขศูนย์
เรื่องของเลขศูนย์

เปิดอ่าน 18,229 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

เปิดอ่าน 11,613 ครั้ง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง

เปิดอ่าน 14,452 ครั้ง
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย

เปิดอ่าน 21,656 ครั้ง
ลายมือคนสันโดษ
ลายมือคนสันโดษ

เปิดอ่าน 21,508 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 20,901 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)

เปิดอ่าน 14,874 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal

เปิดอ่าน 34,824 ครั้ง
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เปิดอ่าน 65,521 ครั้ง
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์

เปิดอ่าน 2,966 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3

เปิดอ่าน 8,380 ครั้ง
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?

เปิดอ่าน 18,015 ครั้ง
จุฬาฯวิจัยสารสกัดดอกสะเดา มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
จุฬาฯวิจัยสารสกัดดอกสะเดา มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

เปิดอ่าน 24,798 ครั้ง
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน

เปิดอ่าน 10,394 ครั้ง
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา

เปิดอ่าน 12,800 ครั้ง
การบวกเมตริก
การบวกเมตริก
เปิดอ่าน 16,915 ครั้ง
จิตรกรรมและศาสนา
จิตรกรรมและศาสนา
เปิดอ่าน 9,270 ครั้ง
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว
เปิดอ่าน 10,033 ครั้ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.
เปิดอ่าน 12,906 ครั้ง
มาดามคูรี : เคมี
มาดามคูรี : เคมี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ