ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษ ที่ 21โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ปีการศึกษา 2562

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษ

ที่ 21โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ปีการศึกษา 2562

ผู้ประเมิน นางทัศณีย์ เทพเนียม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา

หน่วยงาน โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการในด้านระดับคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประยุกต์รูปแบบซิปป์ ( CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน การประมินครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 119 คน ประกอบด้วย ครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 52 คน

ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 52 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับ ได้

ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.88 - 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินปรากฏดังนี้

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมิน พบว่า ประเด็นการประเมินทุกตัวชี้วัด และภาพรวมของโครงการ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ

1. ด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดดังนี้

1.1 ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด

1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในระดับมากที่สุด

1.4 ความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดดังนี้

2.1 ความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ความเพียงพอของงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ความเหมาะสมของการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด

2.5 หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดดังนี้

3.1 การวางแผนการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 การดำเนินการตามแผนอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 การติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด

3.4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดดังนี้

4.1 ผลการประเมินระดับคุณภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

อยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาองค์กร

1.2 ควรมีการสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อนำความรู้มาพัฒนานักเรียน

1.3 โรงเรียนควรจัดระบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ยั่งยืน

2.ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ หรือวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในลักษณะอื่นๆ

โพสต์โดย จิณี : [21 พ.ค. 2563 เวลา 13:33 น.]
อ่าน [2258] ไอพี : 1.46.224.238
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,758 ครั้ง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด

เปิดอ่าน 19,165 ครั้ง
วิตามิน บี
วิตามิน บี

เปิดอ่าน 12,198 ครั้ง
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้

เปิดอ่าน 8,063 ครั้ง
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้

เปิดอ่าน 34,731 ครั้ง
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี

เปิดอ่าน 23,408 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 18,045 ครั้ง
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..

เปิดอ่าน 26,312 ครั้ง
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที

เปิดอ่าน 32,648 ครั้ง
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 12,467 ครั้ง
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ

เปิดอ่าน 18,460 ครั้ง
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี

เปิดอ่าน 38,027 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 25,041 ครั้ง
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"

เปิดอ่าน 8,145 ครั้ง
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม

เปิดอ่าน 12,179 ครั้ง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง

เปิดอ่าน 64,857 ครั้ง
การอ่านแบบ Scanning
การอ่านแบบ Scanning
เปิดอ่าน 18,355 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เปิดอ่าน 10,481 ครั้ง
คลิปชายอ้างเป็น"นายสิบ"เมากร่าง ขับรถกินเลน ปชช.คู่กรณีไม่พอ ยังด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย
คลิปชายอ้างเป็น"นายสิบ"เมากร่าง ขับรถกินเลน ปชช.คู่กรณีไม่พอ ยังด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย
เปิดอ่าน 5,159 ครั้ง
การซ่อมแซมเสื้อผ้า
การซ่อมแซมเสื้อผ้า
เปิดอ่าน 15,171 ครั้ง
ดื่มน้ำแค่ไหนจึงจะพอ?
ดื่มน้ำแค่ไหนจึงจะพอ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ