ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ และ (2) เสนอแนะแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและสาเหตุของการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 35 คนและระยะที่ 2 เป็นการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ข้าราชการครู ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหมด 9 คน

ผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

ผลการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งจูงใจที่เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร สังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ สิ่งจูงใจที่เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากอันดับที่ 1 คือ ด้านผลประโยชน์ทางอุดมคติ และด้านสภาพการอยู่ร่วมกัน พิจารณาเป็นรายข้อในด้านผลประโยชน์ทางอุดมคติ พบว่า การแสดงความสามารถให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรมากที่สุด รองลงมา คือ มีความพอใจที่มีโอกาสทำงานช่วยเหลือครอบครัวของตนเองและผู้อื่น และมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถ และพอใจที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ตามลำดับพิจารณาเป็นรายข้อในด้านสภาพการอยู่ร่วมกัน พบว่า มีความพึงพอใจในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรมากที่สุด รองลงมา คือ มีการติดต่อสัมพันธ์และมีความเข้าใจอันดีกับเพื่อนร่วมงาน และ รู้สึกว่าทุกคนในหน่วยงานมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ตามลำดับ

2. ผลการศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลได้ดังนี้

2.1 ด้านสิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ผู้บริหารควรมีการให้รางวัลตอบแทนในการปฏิบัติงานที่เกิดความสำเร็จลุล่วงต่างๆ แก่ บุคลากรทุกคน เช่น การเลี้ยงอาหารครูและบุคลากรทั้งองค์กร เพราะงานที่สำเร็จลุล่วงไม่ได้เกิดจากบุคคลคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนในองค์กร ทำให้เกิดกำลังใจในการทำงาน

2.2 ด้านสิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับโอกาสของบุคคล ผู้บริหารต้องกระจายงานอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อลดความน้อยใจในการไม่ได้รับความสำคัญจากองค์กร

2.3 ด้านสิ่งจูงใจด้านสภาพทางกายภาพที่พึ่งปรารถนา มีการดูแลบุคลากรทุกคนเหมือนกับคนในครอบครัว เช่น การไปเยี่ยมบ้าน การให้กำลังใจ พาไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ควรได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ดูแลหรือปฏิบัติงานแทนตนกรณีเมื่อมีธุระที่จำเป็นเร่งด่วนหรือเจ็บป่วย และเมื่อมีผลงานจะต้องได้รับความยอมรับและยกย่องจากผู้บริหารเสมอเพราะถือได้ว่าครูและบุคลากรผู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของงานขององค์กร รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และงานพิเศษอื่นที่ควรมีให้เพียงพอ

2.4 ด้านผลประโยชน์ทางอุดมคติ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นให้เกิดความรักต่อองค์กร เช่น การให้โอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน และควรให้ครูและบุคลากรมีความรู้สึกมั่นใจในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำ รวมถึงเชื่อใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีความยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าผลที่ได้รับตอบแทนจะน้อย

2.5 ด้านความดึงดูดใจทางสังคม มอบอำนาจให้อย่างเหมาะสม สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รวมถึงควรมีการมอบอำนาจในการตัดสินใจบางเรื่องตามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และการมอบหมายงานในแต่ละครั้งควรมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่ได้รับมอบหมายว่าสามารถดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมายได้หรือไม่

2.6 ด้านสิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการทำงานโดยปรับสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ผู้บังคับบัญชาควรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็น ระบบไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย และในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรควรให้มีการวางแผนและกำหนดเวลาให้ชัดเจน เช่น มีการวางแผนการสอน มีการแบ่งเวลาและบริหารเวลาให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดความซับซ้อนของงานและลดปริมาณของภาระงานต่างๆ มองคนหลายๆ ด้านเลือกงานให้มีความเหมาะสมกับบุคคล ควรมีการกระจายงาน

2.7 ด้านโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาได้แสดงความคิดเห็นกระตุ้นให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ

2.8 ด้านสภาพการอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร ให้เกิดความรัก และให้อภัยซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยลดความขัดแย้งในการทำงาน จัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคี

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อพิจารณาด้านที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ด้านผลประโยชน์ทางอุดมคติ และด้านสภาพการอยู่ร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการร่วมกันคิด ร่วมแก้ปัญหา ส่วนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ด้านสิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุเป็นลำดับน้อยสุด ผู้บริหารจึงควรมีนโยบายเน้นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมสอดคล้องกัน ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ การจัดอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความต้องการของครูและบุคลากร จัดสถานที่ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ มีสัดส่วนที่ชัดเจน

2. ควรมีการศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

2. ใช้รูปแบบอื่นในการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสังกัดกศน.อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เช่น การศึกษาเฉพาะกรณี การวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษาวิธีการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เป็นต้น

โพสต์โดย นางปัทมพร ศรีมะณี : [15 ก.ค. 2563 เวลา 19:27 น.]
อ่าน [1700] ไอพี : 103.10.231.226
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,742 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน

เปิดอ่าน 12,859 ครั้ง
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ

เปิดอ่าน 27,512 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

เปิดอ่าน 9,099 ครั้ง
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้

เปิดอ่าน 13,624 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 83,279 ครั้ง
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

เปิดอ่าน 15,885 ครั้ง
การสื่อสารของแมลง : การเต้นรำของผึ้ง
การสื่อสารของแมลง : การเต้นรำของผึ้ง

เปิดอ่าน 13,958 ครั้ง
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน

เปิดอ่าน 13,892 ครั้ง
สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่คาดไม่ถึง
สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 16,781 ครั้ง
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.

เปิดอ่าน 9,483 ครั้ง
ไข่มุก โชว์ชุดประจำชาติ ประกวดเวทีจักรวาล
ไข่มุก โชว์ชุดประจำชาติ ประกวดเวทีจักรวาล

เปิดอ่าน 7,783 ครั้ง
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?

เปิดอ่าน 5,135 ครั้ง
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

เปิดอ่าน 17,124 ครั้ง
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ

เปิดอ่าน 8,836 ครั้ง
รวมฮิต Fail/Win ฮาๆ เดือนกุมภาพันธ์
รวมฮิต Fail/Win ฮาๆ เดือนกุมภาพันธ์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,378 ครั้ง
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ

เปิดอ่าน 39,537 ครั้ง
วิธีแก้ the dependency service or group failed to start ใน Win7
วิธีแก้ the dependency service or group failed to start ใน Win7

เปิดอ่าน 14,704 ครั้ง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง

เปิดอ่าน 9,775 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน

เปิดอ่าน 41,277 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการของ "หอยหวาน"
คุณค่าทางโภชนาการของ "หอยหวาน" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ