ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หัวข้องานวิจัย รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้วิจัย นายประหยัด แก้วพิลึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4) เพื่อประเมินผลกระทบการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 25 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จำนวน 24 คน 2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัยโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 24 คน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 29 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงที่ร่วมกำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และนิเทศในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำนวน 4 คน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึกประเด็นสนทนากลุ่มและแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่า Wilcoxon Signed Ranks Test และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า กฎหมาย นโยบาย และแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา ในระดับต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญกับการวัดและประเมินผล เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 8(3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562) มาตรา 52 ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 แนวคิดปรัชญาการศึกษากลุ่มสารัตถนิยม แนวคิดปรัชญา Constructivism ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น พบว่า ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคือ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานยังต่ำ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ครูร้อยละ 80 ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างจริงจัง จากข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์ 2) การออกแบบและการพัฒนา 3) การทดลองใช้รูปแบบ และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ ผลการออกแบบและพัฒนาได้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (CENCER Model) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 Context Analysis : C การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ขั้นที่ 2 Experience : E การวัดระดับประสบการณ์ ขั้นที่ 3 New : N การเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ขั้นที่ 4 Conduct : C การปฏิบัติ โดยมีการกำกับ ติดตาม (Monitoring) และระบบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา (Mentoring) ขั้นที่ 5 Evaluation : E การประเมินผล และขั้นที่ 6 Reflection : R การสะท้อนกลับ

3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า

3.1 การประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับสูงมาก (x ̅ = 4.67)

3.2 การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 โดยหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (CENCER Model) ( x ̅ =17.83, S.D. = 0.98 ) สูงกว่า ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (CENCER Model) ( x ̅ = 14.29 , S.D. = 1.11)

3.3 การประเมินแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลังการฝึกอบรมพัฒนา

บุคลากรครูเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับ สูง ( x ̅ = 4.23, S.D. = 0.18) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2

3.4 การสังเกตการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลังการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรครู

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับ สูงมาก (x ̅ = 4.67, S.D. = 0.48) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2

4. การประเมินผลกระทบการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า

4.1 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (CENCER Model) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.71, S.D. = 0.08 ) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 3

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษาที่วิจัยกับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ ระดับดี ของปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คะแนนถ่วงน้ำหนักรวมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 8.20 อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 4 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อ 4 ที่กำหนดไว้ โดยหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่ม ศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (CENCER Model) ในปีการศึกษา 2562 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( x ̅ = 2.66, S.D.= 0.94) สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (CENCER Model) ในปีการศึกษา 2561 ( x ̅ = 2.55, S.D. = 1.01)

4.3 ผลจากการสนทนากลุ่มร่วมกัน โดยผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยง ผู้บริหารและผู้รับการอบรม สรุปว่า รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (CENCER Model) ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม และสอดคล้องซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มาก มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันของแต่ละขั้นตอน ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนางานและองค์ความรู้ โดยครูต้องมีความมุ่งมั่นจริงใจในการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยความเต็มใจร่วมมือกันมีความรับผิดชอบในการทำงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรครูให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

โพสต์โดย Monease : [1 ก.ย. 2563 เวลา 12:59 น.]
อ่าน [1112] ไอพี : 119.42.72.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ