ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Bas

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน

(Brain Based Learning: BBL) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ผู้รายงาน นางชุลีกร ทองด้วง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) และเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) โดยสรุป ผลการดำเนินงานและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) มีดังนี้

1.1 ผลการจัดอบรมครูด้านกระบวนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 87 คน พบว่า 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้ใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลังการอบรมอบรม ประเด็นที่มีความถี่มากที่สุด คือ เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมเพื่อให้สมอง

มีความสามารถจดจำได้มากที่สุด 3) ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตาม แนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) ประเด็นที่มีความถี่มากที่สุดคือการจัดการเรียนรู้5 ขั้นตอน สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

1.2 ผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) มีผลการนิเทศติดตาม ดังนี้ 1) ด้านครูผู้สอนภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่าครูดำเนินการสอนและทดสอบคำพื้นฐานของแต่ละระดับชั้นให้ครบทุกคำและคำที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียน จำนวน 69 โรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ พบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการวางแผนร่วมกับ คณะครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน นำผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษาว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายตัวชี้วัดเพื่อสรุปเป็นข้อมูลของโรงเรียนสำหรับวางแผนพัฒนานักเรียนต่อไป

1.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมพบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.44 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดร้อยละ 0.86 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับศึกษาธิการจังหวัด ร้อยละ5.05 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดร้อยละ 10.95 และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 9.94 ผลการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.29 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ระดับจังหวัดร้อยละ 2.18 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับศึกษาธิการจังหวัด ร้อยละ 2.71 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดร้อยละ 5.71 และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 5.48

1.4 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) โรงเรียนที่มี ผลการประเมินเป็นลำดับที่ 1 Best of the Best คือ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม รองลงมาคือ โรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม เป็นจำนวน 9 โรง และระดับดีมากจำนวน 41 โรง

1.5. โรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับดีขึ้นไป จำนวน 43 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีผลการประเมินเรียงจากมากไปน้อย สามลำดับได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข และโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดงตามลำดับ

3.แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เทคนิคการจัด การเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) มีรายละเอียดดังนี้

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จัดทำระบบฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดนโยบายและจุดเน้นเรื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ทุกคน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สร้างความตระหนักและ ร่วมรับผิดชอบกับผู้บริหารโรงเรียนละครูผู้สอนทุกคน พัฒนาครูผู้สอนเพื่อทดแทน จัดทำระบบฐานข้อมูลการอ่านการเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้น และนิเทศ กำกับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างอย่างต่อเนื่อง 2) สถานศึกษา ได้แก่ สร้างความตระหนักและร่วมรับผิดชอบของครู ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น จัดทำแผนงานให้นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร คัดกรองและวิเคราะห์ผลการคัดกรองการอ่านและการเขียน นำเทคนิคการจัดการเรียนการรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) มาใช้ พัฒนาครูทบทวนหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและพัฒนาครูใหม่เรื่องความรู้ด้านโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) จัดให้มีชุมชนทางวิชาชีพอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งสำหรับผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และ3) ผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ ร่วมมือกับโรงเรียนเกี่ยวกับ การเรียนการสอน เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวย ความสะดวกต่าง ๆในการจัดการเรียนรู้ ชื่นชมผลงานของบุตรหลาน ตรวจการบ้านและให้คำแนะนำแก่บุตรหลาน ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและ สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. นําแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยใช้เทคนิค การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) ไปพิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

2. ผู้อำนวยการโรงเรียน นําแนวทางการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) ไปวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนโดยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) เช่น การจัดทำคู่มือ การจัดการเรียนการสอนการพัฒนา สื่อ แบบเรียน อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning: BBL) ที่ควบคู่ไปกับการเรียน การสอนแบบทางไกล DLTV เพื่อนําผลมาพัฒนาต่อยอดให้ผลการเรียนการสอนภาษาไทยในแต่ละโรงเรียนพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

2. ควรดำเนินฝึกอบรมหลักสูตรการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยใช้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL)

ในลักษณะเช่นนี้ทุกปีการศึกษา และควรนำโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ เข้

โพสต์โดย สิริ : [21 ต.ค. 2563 เวลา 10:09 น.]
อ่าน [1621] ไอพี : 159.192.105.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ