ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดโบสถ์

ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ผู้รายงาน นายภราดร สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในครั้งนี้ มีวัตถประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 2) ประเมินกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตตามคุณลักษณะของนักเรียนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL) ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต(Product)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินสภาวะแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 ตอนที่ 3 แบบสอบถามประเมินปัจจัยเบื้องต้น มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 และตอนที่ 4 แบบสอบถามประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินกระบวนการการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 ตอนที่ 3 แบบสอบถามประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านผลผลิตตามคุณลักษณะของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 และตอนที่ 4 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเชื่อมั่น 0.92

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 139 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ครูผู้สอน จำนวน 10 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 60 คน และผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 60 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการของโครงการโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยแบบประเมินสภาวะแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.28 ; S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 3 ลำดับแรก พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ และ การดำเนินโครงการมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชนตามลำดับ แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.44 ; S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 3 ลำดับแรก พบว่า ครูมีความพร้อมที่จะปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกทุกรายวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ มีจำนวนครูเพียงพอในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และการให้ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ตามลำดับ แบบประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.54 ; S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 3 ลำดับแรก พบว่า การกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามสภาพและความต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม และ การวางแผนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ตามลำดับ

ผลการประเมินกระบวนการเพื่อพัฒนาและผลผลิตของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบด้วย แบบประเมินกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ 6 กิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.21 ; S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 3 ลำดับแรก พบว่า กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว และ กิจกรรมออมวันนี้ รวยวันหน้า ตามลำดับ

ผลการประเมินด้านผลผลิต ตามคุณลักษณะของนักเรียนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ

พอเพียง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.17 ; S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 3 ลำดับแรก พบว่า ด้านคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความรอบรู้ และด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตามลำดับ

ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.18 ; S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 3 ลำดับแรก พบว่า กิจกรรมในโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีทักษะจากการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนมีความสุขกับการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ตามลำดับ

โพสต์โดย ติ๊ก : [14 ธ.ค. 2563 เวลา 11:41 น.]
อ่าน [1871] ไอพี : 101.108.48.36
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,084 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษ
สำนวนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 10,280 ครั้ง
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้

เปิดอ่าน 7,756 ครั้ง
เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การศึกษาโลกในอนาคต
เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การศึกษาโลกในอนาคต

เปิดอ่าน 35,915 ครั้ง
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร

เปิดอ่าน 21,880 ครั้ง
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด

เปิดอ่าน 17,080 ครั้ง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง

เปิดอ่าน 7,659 ครั้ง
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ

เปิดอ่าน 10,888 ครั้ง
อาถรรพณ์..สุวรรณภูมิ 12 พญายักษ์..ส่งพลังร้าย
อาถรรพณ์..สุวรรณภูมิ 12 พญายักษ์..ส่งพลังร้าย

เปิดอ่าน 16,794 ครั้ง
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก

เปิดอ่าน 68,398 ครั้ง
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก

เปิดอ่าน 17,114 ครั้ง
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย

เปิดอ่าน 68,501 ครั้ง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง

เปิดอ่าน 9,419 ครั้ง
จะให้ลูกเล่นกีฬาให้เก่ง ต้องฝึกทักษะควบคุมวัตถุ ตั้งแต่ตอน10 ขวบ
จะให้ลูกเล่นกีฬาให้เก่ง ต้องฝึกทักษะควบคุมวัตถุ ตั้งแต่ตอน10 ขวบ

เปิดอ่าน 12,128 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2553
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2553

เปิดอ่าน 10,470 ครั้ง
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 38,799 ครั้ง
น่าประทับใจการแสดงของนักเรียน พร้อมใจกันเต้นบาสโลป มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559
น่าประทับใจการแสดงของนักเรียน พร้อมใจกันเต้นบาสโลป มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

เปิดอ่าน 43,079 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)

เปิดอ่าน 9,054 ครั้ง
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 18,913 ครั้ง
4 สมุนไพร สยบโรค
4 สมุนไพร สยบโรค

เปิดอ่าน 16,144 ครั้ง
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ