ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ตามแนวทางโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐

ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน นางอรกัญญา แก้วปลอด

หน่วยงาน โรงเรียนชุนชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ปีที่รายงาน 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ (CIPP Model) ตรวจสอบโครงการและพัฒนาโครงการด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามลักษณะของโครงการที่ดี ใช้กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครู จำนวน 16 คน นักเรียน จำนวน 72 คน ผู้ปกครอง จำนวน 59 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับประกอบด้วย แบบสอบถามด้านบริบท จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามด้านกระบวนการ จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามด้านผลผลิต จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 1ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ จำนวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าความเชื่อมั่น (-Coefficient) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ

1. ผลการคำนวณหาค่าเฉลี่ยจากการคัดเลือกตัวชี้วัดของประเด็นการประเมินและการกำหนดค่าน้ำหนัก จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดังนี้

ด้านบริบท ร้อยละ 10 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด เป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ตัวชี้วัด

ด้านปัจจัยนำเข้า ร้อยละ 10 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด เป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการทั้ง 2 ตัวชี้วัด

ด้านกระบวนการ ร้อยละ 25 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด เป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 5 ตัวชี้วัด

ด้านผลผลิต ร้อยละ 55 ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด เป็นของนักเรียน 1 ตัวชี้วัด

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ตัวชี้วัด และครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน 1 ตัวชี้วัด

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม

ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูงที่สุดทั้ง 3 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับดังนี้ คือ ความต้องการและความจำเป็นในการทำโครงการ ( =4.65) ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการ ( =4.56) และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ ( =4.52)

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูงที่สุดทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ งบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 100) และบุคลากรตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 100)

ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูงที่สุด 3 ตัวชี้วัด เรียงตามดังนี้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ย ( =4.63) การให้ความสำคัญของผู้บริหารและ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ ( = 4.57) การประสานงาน มีค่าเฉลี่ย ( =4.53) และผ่านเกณฑ์ในระดับสูง 2 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับดังนี้ คือ การนิเทศกำกับติดตามมีค่าเฉลี่ย ( =4.47) และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการมีค่าเฉลี่ย ( =4.40 )

ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูงที่สุด 3 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับดังนี้ คือ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 3 กิจกรรม (ร้อยละ100) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ( =4.60) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ( =4.57) และผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูง 1 ตัวชี้วัด คือ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 3 กิจกรรมได้ถูกต้อง (ร้อยละ 90)

ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐ อำเภอสทิงพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อยู่ในระดับสูงที่สุด (ร้อยละ 95.40 ) และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการประเมินแต่ละประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุดทุกประเด็น ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชุมชนวัดคลงอรีมิตรภาพที่ ๒๒๐ อำเภอสทิงพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เพื่อให้ได้ข้อมูลการประเมินที่มีความครอบคลุม เที่ยงตรง เชื่อถือได้ จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากแบบสอบถามชนิดคำถามปลายเปิดจากครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน

สำหรับปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการนั้น ทางวิทยากรที่ทางโรงเรียนได้ติดต่อไว้มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน ทำให้บางครั้งไม่สามารถมาอบรมตามที่กำหนดไว้ได้ ห้องประชุมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีสภาพมืด และร้อนอบอ้าว ทำให้นักเรียนไม่สามารถใช้สมาธิในการจัดกิจกรรมได้เต็มที่

ในส่วนของข้อเสนอแนะ ที่สอดคล้องกับปัญหาคือ หากวิทยากรที่กำหนดไว้ไม่สามารถจะมาอบรมนักเรียนได้ ควรจัดหาวิทยากรอาทิ เช่น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนาที่ชุมชนให้การยอมรับทดแทน หรือนำสื่อ เทคโนโลยี รูปแบบที่หลากหลายมาแทนในการอบรมให้ความรู้นักเรียน และปรับปรุงสภาพห้องประชุมให้สว่าง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการร่วมกิจกรรม หรือมีการเปลี่ยนสถานที่ไปใช้ร่มไม้จัดกิจกรรมในบางโอกาส

อภิปรายผลการประเมิน

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 อำเภอสทิงพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต การสรุปการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ท 220 มีประเด็นที่น่าสนใจในการนำมาอภิปรายผลดังนี้

1. จากผลการประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เมื่อพิจารณาให้ค่าน้ำหนัก

คะแนนแต่ละประเด็นที่มุ่งประเมินแล้วพบว่า ประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ตามลำดับความสำคัญดังนี้ คือ ด้านผลผลิต(ร้อยละ55) ด้านกระบวนการ(ร้อยละ25) ด้านปัจจัยนำเข้า (ร้อยละ 10) และด้านบริบท (ร้อยละ10) ผลที่ได้ดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าเฉลี่ยของผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คนซึ่งพิจารณาให้คะแนนของแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นเมื่อคิดหาค่าเฉลี่ยแล้วจึงทำให้มีคะแนนไม่แตกต่างจากเดิม ผลที่ได้ถือเป็นภาพรวมจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน ให้คะแนนด้านผลผลิตสูงที่สุด (ร้อยละ55) เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญมากในการดำเนินโครงการ ผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการได้ว่า การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของการดำเนินงานว่าควรจะคงอยู่ปรับขยายการดำเนินการหรือควรสิ้นสุดการดำเนินงาน ส่วนประเด็นกระบวนการเป็นลำดับรองลงมา (ร้อยละ25) แสดงให้เห็นว่า ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสำคัญด้านกระบวนการ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายของโครงการ ส่วนประเด็นด้านปัจจัยนำเข้า (ร้อยละ 10) และบริบท (ร้อยละ 10) คะแนนเท่ากัน ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นพ้องกันว่า การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลว่า ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการจะมีส่วนช่วยให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และการประเมินด้านบริบทเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญที่จะเป็นการนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน

2. จากผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 มีประเด็นที่จะนำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

2. 1 ประเด็นด้านบริบท ได้รับการพิจารณาตัวชี้วัดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 3 ตัวชี้วัดตามลำดับความสำคัญ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูงที่สุดทั้ง 3 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับดังนี้ คือ ความต้องการและความจำเป็นในการทำโครงการ ( =4.65) ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการ ( =4.56) และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ ( =4.52) จากผลการประเมินเป็นเช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะผู้รับผิดชอบโครงการเห็นความสำคัญ ความจำเป็นในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพราะเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยตรง การดำเนินโครงการมีเป้าหมายและองค์ประกอบที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของผลงานวิจัยของ ฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ (2552 :111) ได้วิจัยเรื่อง โครงการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมของมูลนิธิพุทธฉือจี้ พบว่า ผลการวิจัยด้านบริบทอยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมปอง ภักดีกิจ (2552:108) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งบก อำเภอจุฬาภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินด้านบริบท ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดผ่านการประเมินและมีคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก

2.2 ประเด็นด้านปัจจัยนำเข้า ได้รับการพิจารณาตัวชี้วัดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 2 ตัวชี้วัด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูงที่สุดทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ งบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ100) บุคลากรตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ100) จากผลการประเมินเป็นเช่นนี้ น่าจะเพราว่าโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีบุคลากร 16 คน ซึ่งทุกคนได้รับมอบหมาย ให้เป็นคณะกรรมการในทุกฝ่าย มีความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพโดยอาศัยความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม ซึ่งบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เข้ารับการอบรม พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีประสบการณ์ในการทำงานสูง จึงถือได้ว่ามีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงคณะกรรม การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นความสำคัญของโครงการ โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับสมบูรณ์ ตันยะ.(2545:103) ที่กล่าวไว้ว่า การประเมินปัจจัยนำเข้าเป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นต่างๆ เช่น บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ หรืออื่นๆ โดยนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจวางโครงการ หรือหาวิธีการที่จะดำเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นวิธีการหรือยุทธวิธีที่เป็นไปได้กับทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่มีอยู่ ผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพจนีย์ แพ่งศรีสาร (2547:49) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลล์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า โรงเรียนมีการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการชัดเจนต่อเนื่อง ตามธรรมนูญของโรงเรียน มีงบประมาณและจำนวนครูดำเนินงานอย่างเพียงพอ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกปี

2.3 ประเด็นด้านกระบวนการ ได้รับการพิจารณาตัวชี้วัดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 5 ตัวชี้วัด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูงที่สุด 3 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับดังนี้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ย ( =4.63) การให้ความสำคัญของผู้บริหารและผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ ( =4.57) การประสานงาน มีค่าเฉลี่ย ( =4.53) และผ่านเกณฑ์ในระดับสูง 2 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับดังนี้ คือ การนิเทศกำกับติดตามมีค่าเฉลี่ย ( =4.47) และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการมีค่าเฉลี่ย ( =4.40) จากผลการประเมินเป็นเช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี มีการประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการให้ความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่ดีของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับจากผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณีรัตน์ อินทร์คง.(2550) ได้วิจัย เรื่อง การประเมินโครงการกระบวนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบว่า ด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และจากผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของสมบูรณ์ ตันยะ.(2545:104) ที่กล่าวไว้ว่า การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินเพื่อระบุจุดเด่น จุดด้อยของแนวทางที่เลือกใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการบริหารและกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หลังจากการนำแผนไปปฏิบัติจริง เพื่อจะได้ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้เหมาะสมได้ทันท่วงที ขณะที่การดำเนินงานนั้นกำลังกระทำอยู่เพื่อให้สามารถดำเนินการตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้ด้วยดี และจัดหาสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงการดำเนินโครงการได้ทันท่วงที การประเมินขั้นตอนนี้จึงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ

2.4 ประเด็นด้านผลผลิต ได้รับการพิจารณาตัวชี้วัดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 4 ตัวชี้วัด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูงที่สุด 3 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับดังนี้ คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 3 กิจกรรม (ร้อยละ100) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ( =4.60) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ( =4.54) และผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูง 1 ตัวชี้วัด คือ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 3 กิจกรรมได้ถูกต้อง (ร้อยละ90) จากผลการประเมินเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้นโรงเรียนได้บูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมลงในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการได้ติดตามเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับ สมบูรณ์ ตันยะ.(2545:104) กล่าวไว้ว่า การประเมินผลผลิตเป็นการตัดสินคุณค่าผลผลิตของโครงการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าในการดำเนินงานนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้ปรับปรุงหรือยุบเลิกโครงการนั้นๆ ไปเลย จากผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับผลการประเมินของ มณีรัตน์ อินทร์คง. (2550:131)ได้วิจัย เรื่อง การประเมินโครงการกระบวนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด

2.5 ผลการประเมินโครงการในภาพรวม จากผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 อำเภอสทิงพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จากประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ประเด็น โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด จากผลการประเมินเป็นเช่นนี้เกิดจากโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่างๆ จึงได้ความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนเป็นอย่างดี ประกอบกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้แก่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้อย่างดี ผลการประเมินครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญนภา อุณหกานต์.(2553:83) ที่ได้ศึกษาการประเมินโครงการ เรื่อง การประเมินโครงการคุณธรรมนาความรู้สู่ความดีของโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมนาความรู้สู่ความดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่าผลการประเมินโครงการในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ (2552: บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัย รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทาง การปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมผ่านระบบการศึกษาของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน พบว่าประเด็นพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับวรรณวดี ม้าลำพอง (2551:104) ได้กล่าวถึงการประเมินโครงการว่า เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนางานที่ดำเนินการอยู่ให้ดีขึ้นในทุกด้าน ผลจากการประเมินโครงการจะทำให้ผู้บริหารโครงการได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์และที่สุดจะให้ผู้บริหารโครงการได้ทราบว่า ผลจากการดำเนินโครงการนั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใดได้ผลคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณหรือไม่ เพื่อนำมาสู่การตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการลักษณะใดต่อไป เพื่อให้สารสนเทศที่จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ถูกต้อง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการประเมินโครงการต้องมีระบบที่เชื่อถือได้ ให้คำตอบที่เป็นจริง

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

จากผลการประเมินข้อมูลในเชิงคุณภาพของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 อำเภอสทิงพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พบว่า วิทยากรที่ทางโรงเรียนได้ติดต่อไว้มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน ทำให้บางครั้งไม่สามารถมาอบรมนักเรียนตามที่กำหนดไว้ได้ ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ดังนั้นโรงเรียนจะต้องดำเนินการ ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไปดังนี้ หากวิทยากรที่กำหนดไว้ไม่สามารถจะมาอบรมนักเรียนได้ ควรจัดหาวิทยากรอาทิเช่น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนาที่ชุมชนให้การยอมรับทดแทน หรือนำสื่อ เทคโนโลยี รูปแบบที่หลากหลายมาแทนในการอบรมให้ความรู้นักเรียนส่วนเรื่องห้องประชุมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีสภาพมืด และร้อนอบอ้าว จนทำให้นักเรียนไม่สามารถใช้สมาธิในการจัดกิจกรรมได้เต็มที่ส่วนเรื่อง โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องจัดระดมทรัพยากรเพื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ พัดลม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งโรงเรียนจะต้องหารูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการให้ความรู้หรือร่วมกันวางแผนหาแนวทางในการจัดซื้อจัดหา ซึ่งสอดคล้องกับประชุม รอดประเสริฐ (2547ก:75) ที่กล่าวว่าการประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า

ผลการประเมินพบว่า

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดทุกตัว ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด

1. ด้านบริบทของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีดังนี้

1.1 ความต้องการและความจำเป็นในการจัดทำโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด

1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด

1.3 ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีดังนี้

2.1. จำนวนบุคลากรตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับสูงที่สุด

2.2 งบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับสูงที่สุด

3. ด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด มีดังนี้

3.1 กระบวนการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับสูง

3.2 การนิเทศ กำกับ ติดตาม อยู่ในระดับสูง

3.3 การประสานงาน อยู่ในระดับสูงที่สุด

3.4 การให้ความสำคัญของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด

3.5 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด

4. ด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

4.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับสูงที่สุด

4.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 3 กิจกรรม อยู่ในระดับสูงที่สุด

4.3 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 3 กิจกรรมได้ถูกต้อง อยู่ในระดับสูง

4.4 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด

จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินดังกล่าว ทำให้ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. จากผลการประเมินที่พบว่า ผลการประเมินโครงการในภาพรวมผ่านเกณฑ์ใน

ระดับสูงสุด จึงควรดำเนินโครงการต่อไป โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมหรือเพิ่มรูปแบบให้มีความหลากหลาย

2. จากผลการประเมิน พบว่าผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับ สูงที่สุด แต่จากการที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก บุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่มีจำนวนจำกัด แม้ว่าบุคลากรทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนก็ควรจัดหาบุคลากรมาช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยอาจประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการระดมทรัพยากร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

3. จากผลการประเมินที่พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด แต่ในด้านการนิทศ กำกับติดตาม และด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ยังต้องมีการพัฒนาอยู่ เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความสมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. จากผลการประเมินที่ พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด แต่ในด้านที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการได้ถูกต้องยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าด้านอื่น ดังนั้นโรงเรียนควรให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคน เพราะการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมควรส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนยึดถือปฏิบัติให้เป็นคุณลักษณะประจำตัว

ข้อเสนอแนะในการประเมิน

1. จากผลการประเมิน พบว่า การดำเนินโครงการในภาพรวมผ่านเกณฑ์ และอยู่ในระดับสูงที่สุด จึงควรดำเนินโครงการนี้ต่อไป โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมหรือเพิ่มรูปแบบให้มีความหลากหลาย โดยประสานขอความร่วมมือ จากพระวิทยากรในการให้ความรู้จัดการอบรม หรือเข้าร่วมโครงการที่ทางหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาจัดขึ้น เช่น โครงการธนาคารความดี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนผ่านสื่อบุคคลคือ พระสงฆ์ โดยเน้นการปฏิบัติในสถานการณ์จริง รวมทั้งการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนา

2. จากผลการประเมิน พบว่าผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับ สูงที่สุด แต่จากการที่โรงเรียนมีบุคลากรและงบประมาณจำนวนจำกัด แม้ว่าบุคลากรทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนก็ควรจัดหาบุคลากรมาช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยอาจประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการระดมทรัพยากร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรประเมินในเชิงสาเหตุ โดยใช้รูปแบบการประเมินที่ยึดทฤษฎีเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงพิจารณาการดำเนินโครงการได้ตรงตามสาเหตุต่อไป

2. ควรประเมินโดยเพิ่มการวัดข้อมูลจากข้อเท็จจริงแทนการรับรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้ได้สารสนเทศที่ครอบคลุมอันจะเป็นประโยชน์ในการประเมินโครงการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

โพสต์โดย อร : [12 ม.ค. 2564 เวลา 10:49 น.]
อ่าน [1436] ไอพี : 113.53.4.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,328 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 11,268 ครั้ง
ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว
ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว

เปิดอ่าน 12,884 ครั้ง
อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย
อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย

เปิดอ่าน 10,286 ครั้ง
การเลือกโต๊ะที่เป็นมงคล
การเลือกโต๊ะที่เป็นมงคล

เปิดอ่าน 22,471 ครั้ง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง

เปิดอ่าน 25,873 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 66,509 ครั้ง
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"

เปิดอ่าน 11,881 ครั้ง
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก

เปิดอ่าน 20,750 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้

เปิดอ่าน 17,179 ครั้ง
เกมส์แข่งรถ
เกมส์แข่งรถ

เปิดอ่าน 211 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 8,231 ครั้ง
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"

เปิดอ่าน 6,143 ครั้ง
School Change Maker festival พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
School Change Maker festival พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

เปิดอ่าน 6,522 ครั้ง
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่

เปิดอ่าน 10,511 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,024 ครั้ง
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 9,783 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว

เปิดอ่าน 14,789 ครั้ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง

เปิดอ่าน 27,979 ครั้ง
เถียงนาน้อย
เถียงนาน้อย

เปิดอ่าน 7,403 ครั้ง
ตกยกชาติ
ตกยกชาติ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ