ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

รายงานการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของการดำเนินการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ CIPP Model กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 รวมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1.การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านปัจจัย ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านบริบท ตามลำดับ

2.การประเมินบริบทของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อ พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและหน่วยงานต้นสังกัดและวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนครูมีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

3.การประเมินปัจจัยของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจากผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและการสนับสนุนจากองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ส่วนครูมีความรู้และความสามารถตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

4.การประเมินกระบวนการของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และจัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผลได้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีการนำผลการประเมินมาใช้วางแผนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องและบุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสม ส่วนมีการประเมินโครงการทั้งก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการและสิ้นสุดโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

5.การประเมินผลผลิตของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า

5.1 การประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่านักเรียนสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นักเรียนแต่งกายแบบไทยด้วยความภาคภูมิใจและนักเรียนแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมตามสถานการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น นักเรียนเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีพระคุณ ส่วนนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

5.2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่าการส่งเสริมและสนับสนุนของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และความสำเร็จโดยภาพรวมของการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ส่วนการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

จากผลการประเมิน พบว่า การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนำผลการวิจัยไปปรับใช้และสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1.โรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.โรงเรียนควรประสานความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรทางศาสนาเพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

3.โรงเรียนควรมีการวางแผนและกำหนดกรอบการทำงานให้ชัดเจน มีการนิเทศติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยประเมินโครงการทั้งก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการและสิ้นสุดโครงการ

4.ในการดำเนินโครงการโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสร้างความมุ่งมั่นในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อตนเอง ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

1.ควรนำรูปแบบการประเมิน CIPP Model ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนของกิจกรรมทุกขั้นตอน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน แก้ปัญหาหรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

2.โรงเรียนที่มีบริบท สภาพปัญหาและความต้องการในลักษณะที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนวัดเขาแก้ว ควรศึกษาและนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินโครงการและกิจกรรม

3.ควรมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา มาปรับใช้ในการประเมินโครงการในรูปแบบอื่นๆ

โพสต์โดย AOYPORN : [13 ก.พ. 2564 เวลา 11:27 น.]
อ่าน [1435] ไอพี : 49.228.255.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,437 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,047 ครั้ง
รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ไขข้อข้องใจ "มนุษย์เงินเดือน" ในการกรอก "ภาษี"
รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ไขข้อข้องใจ "มนุษย์เงินเดือน" ในการกรอก "ภาษี"

เปิดอ่าน 14,160 ครั้ง
ADSL Technology
ADSL Technology

เปิดอ่าน 25,426 ครั้ง
ประโยชน์ของ e-Learning
ประโยชน์ของ e-Learning

เปิดอ่าน 11,230 ครั้ง
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 16,691 ครั้ง
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 24,776 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 12,721 ครั้ง
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น

เปิดอ่าน 23,568 ครั้ง
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ

เปิดอ่าน 100,646 ครั้ง
นิยามทางการศึกษา
นิยามทางการศึกษา

เปิดอ่าน 12,890 ครั้ง
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ

เปิดอ่าน 40,114 ครั้ง
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน

เปิดอ่าน 12,548 ครั้ง
เลิกตามใจลูก ปลูกวินัยวัยเด็ก
เลิกตามใจลูก ปลูกวินัยวัยเด็ก

เปิดอ่าน 17,248 ครั้ง
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน

เปิดอ่าน 16,405 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 24,578 ครั้ง
ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน
ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน

เปิดอ่าน 12,579 ครั้ง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง

เปิดอ่าน 15,559 ครั้ง
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้

เปิดอ่าน 9,139 ครั้ง
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 38,611 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ