ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะ

ภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นายอัศวิน ทองแสง

ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

ของผู้สอนและผู้เรียน ที่เป็นเงื่อนไขในการพัฒนารูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนารูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในประเด็น ต่อไปนี้

3.1 หาประสิทธิภาพของรูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยรูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย ที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนางาม สังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 13 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย 1) รูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินรูปแบบ วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีค่าอำนาจจำแนก (B-index) อยู่ระหว่าง 0.23 – 0.52 ค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.61 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เทากับ 0.85 สถิติที่ใชในการ วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน PNI Modified และทดสอบสมมุติฐานดวยสถิติ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบวา

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้สอนและผู้เรียน ที่เป็นเงื่อนไขการพัฒนารูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ทั้ง 5 ด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางมีด้านที่ 3 ด้านเทคนิคการสอน หัวข้อ 3.3 มอบหมายงานเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และด้านที่ 4 ด้านสื่อ

การเรียนการสอน หัวข้อ 4.2 มีเอกสาร ใบความรู้ประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่ 1 ด้านตัวนักเรียน หัวข้อ 1.1 ตั้งใจ สนใจและมีสมาธิในขณะเรียนและหัวข้อ 1.4 มีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI modified) และจัดลำดับความสำคัญของ

ความต้องการจำเป็นรายด้านย่อย พบว่า ด้านที่มีความต้องการจำเป็นที่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาก่อนด้านอื่น ๆ 5 อันดับ คือ อันดับที่ 1 หัวข้อ 1.4 มีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน อันดับที่ 2 หัวข้อ

1.2 ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และอันดับที่ 3 มี 3 หัวข้อ คือ หัวข้อ 1.1 ตั้งใจ สนใจและ

มีสมาธิในขณะเรียน หัวข้อ 1.3 การทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา และหัวข้อ 5.5 มีการตรวจคะแนนแล้วแจ้งให้นักเรียนทราบซึ่งทั้ง 3 อันดับ อยู่ในด้านตัวนักเรียนและด้านการวัดผลประเมินผล ส่วนอันดับที่ 4 หัวข้อ 5.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในด้านการวัดผลประเมินผล ส่วนอันดับที่ 5 มี 2 หัวข้อ คือ หัวข้อ 2.1 ความสามารถในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ อยู่ในด้านตัวครูผู้สอนและหัวข้อ 4.3 แจ้งชื่อหนังสือตำราเรียนและแหล่งค้นคว้า อยู่ในด้านสื่อการเรียนการสอน ถ้ามองในภาพรวม 5 อันดับ จะพบว่า อันดับที่ 1 คือ ด้านตัวนักเรียน อันดับที่ 2 ด้านการวัดผลประเมินผล อันดับที่ 3 ด้านตัวครูผู้สอน อันดับที่ 4 ด้านสื่อการเรียนการสอน และอันดับที่ 5

ด้านเทคนิคการสอน ตามลำดับ

2. ผลการพัฒนารูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ได้รูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการพัฒนาและมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กิจกรรมการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) 4) การวัดและประเมินผล ผลการประเมินรูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการอ่านจับใจความ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.40) ตามเกณฑ์

ที่กำหนด

3. ผลการใช้รูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ยัง

ไม่เคยผ่านการเรียนเนื้อหา เรื่อง การอ่านจับใจความมาก่อน ได้ประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.08/81.79

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยรูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบพัฒนาการอ่านจับใจความ 5 ขั้น (CRPCR) ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก ( = 3.81, S.D. = 0.72)

โพสต์โดย อัศ : [21 ก.พ. 2564 เวลา 18:31 น.]
อ่าน [4097] ไอพี : 171.100.240.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,201 ครั้ง
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

เปิดอ่าน 26,813 ครั้ง
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556

เปิดอ่าน 7,593 ครั้ง
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว

เปิดอ่าน 9,700 ครั้ง
ไอ้หยา!ด.ญ.ร้องพิธีเปิดโอลิมปิกก็ลวง
ไอ้หยา!ด.ญ.ร้องพิธีเปิดโอลิมปิกก็ลวง

เปิดอ่าน 10,255 ครั้ง
จำกันได้ไหม? "คลิปฝรั่งเกลียดเมืองไทย" ล่าสุดได้รางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม!!
จำกันได้ไหม? "คลิปฝรั่งเกลียดเมืองไทย" ล่าสุดได้รางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม!!

เปิดอ่าน 2,583 ครั้ง
"ส้นเท้าแตก" เกิดจากอะไร และมีวิธีรักษาอย่างไร
"ส้นเท้าแตก" เกิดจากอะไร และมีวิธีรักษาอย่างไร

เปิดอ่าน 14,970 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้"แพนด้ายักษ์"
เกร็ดน่ารู้"แพนด้ายักษ์"

เปิดอ่าน 94,379 ครั้ง
รถเกียร์ออโต้จะเข้าเกียร์ N หรือ ค้างที่ D เวลาติดไฟแดงดีนะ?
รถเกียร์ออโต้จะเข้าเกียร์ N หรือ ค้างที่ D เวลาติดไฟแดงดีนะ?

เปิดอ่าน 12,689 ครั้ง
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

เปิดอ่าน 154,188 ครั้ง
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)

เปิดอ่าน 33,349 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง

เปิดอ่าน 17,115 ครั้ง
กราฟิก (Graphic)
กราฟิก (Graphic)

เปิดอ่าน 9,134 ครั้ง
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป

เปิดอ่าน 10,839 ครั้ง
รวยด้วยมรรค 8
รวยด้วยมรรค 8

เปิดอ่าน 19,943 ครั้ง
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก

เปิดอ่าน 14,816 ครั้ง
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี
เปิดอ่าน 19,903 ครั้ง
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
เปิดอ่าน 25,123 ครั้ง
มาตรฐานของ e-learning
มาตรฐานของ e-learning
เปิดอ่าน 13,989 ครั้ง
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก
เปิดอ่าน 15,367 ครั้ง
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ