ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวั

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร

สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย วิชัย สาลีงาม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สถานศึกษา โรงเรียนสนมวิทยาคาร ตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 3) เพื่อการทดลองใช้รูปแบบและปรับปรุง พัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 234 คน ได้แก่ ครู จำนวน 27 คน นักเรียน จำนวน 99 คน ผู้ปกครอง จำนวน 99 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะ (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคริร์ท และแบบสนทนากลุ่ม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า สถานศึกษาได้กำหนด ขั้นตอน การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ ดังนี้ (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (3) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (4) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (5) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ ศึกษา (6) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (7) การนิเทศการศึกษา และ (8) การพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษากำหนดนโยบายส่งเสริมให้ครูนำแนวคิดพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้ โดยส่งเสริมความร่วมมือที่หลากหลาย

2. รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า รูปแบบ มีองค์ประกอบ การพัฒนา 3 องค์ประกอบ เรียกชื่อย่อว่า SNW Model คือ องค์ประกอบที่ 1 การเป็นนักวิชาการ (Scholar : S) มีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน คือ กำหนดนโยบายการพัฒนา (Policy) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (Environment) การสร้างความร่วมมือ (Participations) การติดตาม ประเมินผล (Evaluation) องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม (Negotiate : N) 1)ด้านการ ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 2) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 3) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 4) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 5) ด้านการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6)ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 7)ด้านการ นิเทศการศึกษา และ8)ด้านการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและองค์ประกอบที่ 3 ความฉลาด (Wisdom : W) การศึกษา 2 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและเกิดความฉลาด มีแนวทางการพัฒนา 9 ด้าน คือ 1) การวิเคราะห์หลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 2) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3)การนิเทศติดตาม 4)ด้านการ พัฒนาครู 5) วัดผลประเมินผลอยู่เสมอ 6)วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผลการเรียนไปในทางเดียวกัน 7)นำ ผลการ วัดและประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุง 8)ส่งเสริมให้ครูทำ วิจัย ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 9)จัด งบให้เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตามความต้องการของผู้เรียนมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.70)

3. การทดลองใช้รูปแบบและปรับปรุง พัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า

3.1 ระดับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม พบว่า มีการพัฒนาอยู่ ในระดับมากที่สุด ( =4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การเป็นนักวิชาการ มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52) องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50) และองค์ประกอบที่ 3 ความฉลาด ในการศึกษา 2 หลักสูตร มีการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51)

3.2 ระดับความพึงพอใจในพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.54)

3.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญยืนยันประสิทธิภาพความสอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และได้เสนอแนะแนวทางพัฒนา คือ 1) ควรสร้างทีมงานรับผิดชอบในพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แต่ละด้านให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2) ควรจัดอบรมครู นักเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การศึกษา 2 หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ 3) ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักใน การศึกษา ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม

โพสต์โดย วิชัย : [7 เม.ย. 2564 เวลา 16:16 น.]
อ่าน [1362] ไอพี : 118.175.156.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,996 ครั้ง
ทีวีดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital television)
ทีวีดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital television)

เปิดอ่าน 16,688 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 72,027 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด

เปิดอ่าน 29,542 ครั้ง
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 20,624 ครั้ง
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

เปิดอ่าน 14,542 ครั้ง
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ

เปิดอ่าน 25,485 ครั้ง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 9,018 ครั้ง
5 สูตรสวยด้วยเกลือ
5 สูตรสวยด้วยเกลือ

เปิดอ่าน 10,143 ครั้ง
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

เปิดอ่าน 59,438 ครั้ง
ความสำคัญของงานกราฟิก
ความสำคัญของงานกราฟิก

เปิดอ่าน 16,712 ครั้ง
การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน

เปิดอ่าน 10,591 ครั้ง
ผลสำรวจชี้มนุษย์ทำงาน 63% เห็นว่าการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่อง "ล้าสมัย"
ผลสำรวจชี้มนุษย์ทำงาน 63% เห็นว่าการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่อง "ล้าสมัย"

เปิดอ่าน 8,060 ครั้ง
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์

เปิดอ่าน 187,649 ครั้ง
เทคนิคการคิดเลขเร็ว
เทคนิคการคิดเลขเร็ว

เปิดอ่าน 23,294 ครั้ง
ประโยชน์ของ e-Learning
ประโยชน์ของ e-Learning

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,464 ครั้ง
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้

เปิดอ่าน 25,662 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 27,434 ครั้ง
หนังตะลุง
หนังตะลุง

เปิดอ่าน 13,447 ครั้ง
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เปิดอ่าน 11,699 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ