ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา

2563

ผู้ประเมิน นางสาววัลลภา กุลโรจนสิริ

ปีที่ประเมิน 2563

ระยะเวลาประเมินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 โดยใช้แบบจำลองของซิปป์ (CIPP Model) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 3) เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้าน สวนเทศ ปีการศึกษา 2563 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 5)ประชากรในการศึกษา ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านสวนเทศ จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 29 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และแบบบันทึกผลการประเมินการอ่านของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

1. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03 ,  = .18 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 8 วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการอ่านสามารถพัฒนาศักยภาพการอ่านของนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.85 , = .38 )รองลงมาคือ ข้อที่ 10 โครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.69 ,  = .48 ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 18 ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน ในการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.46 ,  = .49 )

2. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01,  = .21 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 13 มุมหนังสือ,ห้องสมุดมีความสะอาด สะดวกต่อการใช้งาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.77 ,  = .44 ) รองลงมาคือ ข้อที่ 10 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความร่มรื่น เหมาะสมแก่การอ่านหนังสือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62 , = .51) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 8 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านมีความเพียงพอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.23,  = .44)

3. ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินกระบวนการ ของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.46 ,  = .20 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 8 การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการอ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.83 ,  = .38 ) รองลงมาคือ ข้อที่ 15 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.75 ,  = .53 ) ซึ่งเท่ากับ ข้อที่ 20 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหาร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.75 ,  = .53) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 13 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.59 ,  = .55 )

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563

4.1 ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินผลผลิต ของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51 ,  = .14 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 1 กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ส่งเสริมทักษะการอ่านให้แก่นักเรียนได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.89 ,  = .32 ) รองลงมาคือ ข้อที่ 7 กิจกรรมอ่านคำพื้นฐาน เป็นการส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.82 ,  = .39 ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 15 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.18 ,  = .14 )

4.2 ผลการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียน บ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีผลการประเมินการอ่านออกเสียง แยกเป็น 3 ระดับ โดยมีค่าเฉลี่ย ดังนี้ ระดับ ดีมาก ร้อยละ 66.67 ระดับดีร้อยละ 28.57 และระดับพอใช้ร้อยละ 4.76 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง แยกเป็น 3 ระดับ โดยมีค่าเฉลี่ย ดังนี้ ระดับดีมากร้อยละ 4.76 ระดับดีร้อยละ 57.15 และระดับพอใช้ร้อยละ 38.09

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียน บ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 โรงเรียน บ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ ( = 79.05) สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 82.23 ) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ย ( = 82.17 ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 73.02 )

4.4 ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.50 ,  = .15 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 11 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.90 ,  = .31 ) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ความพร้อมของโรงเรียนในการดำเนินงานตามโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.83 ,  = .38 ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.24 , = .58 )

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินโครงการไปใช้

1.1 โรงเรียนต้องดำเนินการด้านการส่งเสริมการอ่าน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน

1.2 โรงเรียนควรมีการวางแผนการดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

1.3 โรงเรียนควรศึกษา แนวทางการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท และอยู่ในเมือง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการอ่านต่อไป

1.4 โรงเรียนควรศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านที่ไม่ใช้งบประมาณ หรืองบประมาณน้อย เพื่อเป็นประโยชน์ ในการสร้างแนวทางในการส่งเสริมการอ่าน กรณี ขาดงบประมาณต่อไป

1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ให้โรงเรียนต่างๆได้ดำเนินการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป

2.1 ควรนำข้อเสนอแนะแนวทางไปปฏิบัติและประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อนำผล การประเมินไปปรับปรุงแนวทางให้สมบูรณ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.2 ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ในรูปแบบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึก

2.3 ควรมีการเปรียบเทียบกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการอ่านได้ดีที่สุดในโรงเรียน

2.4 ควรมีการประเมินโครงการอื่น ๆ โดยเฉพาะโครงการสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการในโรงเรียนทุกโครงการ

โพสต์โดย นางสาววัลลภา กุลโรจนสิริ : [12 เม.ย. 2564 เวลา 06:59 น.]
อ่าน [1671] ไอพี : 223.24.94.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 55,703 ครั้ง
พืชที่ใช้เป็นอาหาร
พืชที่ใช้เป็นอาหาร

เปิดอ่าน 17,029 ครั้ง
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน

เปิดอ่าน 32,844 ครั้ง
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 45,670 ครั้ง
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 10,106 ครั้ง
เจ้าระเบียบ พี่สาววัย 5 ขวบ อบรมน้องชายตัวน้อย
เจ้าระเบียบ พี่สาววัย 5 ขวบ อบรมน้องชายตัวน้อย

เปิดอ่าน 12,119 ครั้ง
กรุงเทพฯ กับ บางกอก
กรุงเทพฯ กับ บางกอก

เปิดอ่าน 16,814 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เปิดอ่าน 194,947 ครั้ง
Adjectives ( คำคุณศัพท์ ) Types (ชนิดของคุณศัพท์)
Adjectives ( คำคุณศัพท์ ) Types (ชนิดของคุณศัพท์)

เปิดอ่าน 8,022 ครั้ง
เจ้าฟ้ามหาจักรี ต้นแบบของครูทั้งแผ่นดิน
เจ้าฟ้ามหาจักรี ต้นแบบของครูทั้งแผ่นดิน

เปิดอ่าน 76,953 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู

เปิดอ่าน 55,983 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์

เปิดอ่าน 9,564 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 26,392 ครั้ง
ประกาศ
ประกาศ

เปิดอ่าน 12,574 ครั้ง
ภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่ก้าวหน้าปัญหาอยู่ที่ใคร?
ภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่ก้าวหน้าปัญหาอยู่ที่ใคร?

เปิดอ่าน 9,991 ครั้ง
อุจจาระบอกสุขภาพ
อุจจาระบอกสุขภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 25,672 ครั้ง
เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?
เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?

เปิดอ่าน 16,144 ครั้ง
เปิดตัวแสตมป์ ในหลวงฉลองพระองค์สูทสีชมพู 12 ธ.ค.
เปิดตัวแสตมป์ ในหลวงฉลองพระองค์สูทสีชมพู 12 ธ.ค.

เปิดอ่าน 82,471 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 10,474 ครั้ง
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok

เปิดอ่าน 13,532 ครั้ง
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ