ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2) เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 48 คน หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน จำนวน 48 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง และครูผู้สอน (ไม่นับรวมหัวหน้างานวิชาการ) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของ Krejcie, R.V. และ Morgan, D.W. (1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 260 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีสถานภาพอยู่ในปีการศึกษา 2561 รวมกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มทั้งสิ้น 356 คน

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาคู่มือ ตลอดจนศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประกันคุณภาพและการนิเทศภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยกำหนดประเด็นพิจารณา 4 ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการบริหารการศึกษาหรือสถานศึกษา การนิเทศภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ปีการศึกษา 2562 โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 และการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 48 คน หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน จำนวน 48 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง และครูผู้สอน (ไม่นับรวมหัวหน้างานวิชาการ) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของ Krejcie, R.V. และ Morgan, D.W. (1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 260 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีสถานภาพอยู่ในปีการศึกษา 2561 รวมกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มทั้งสิ้น 356 คน

การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

1. การศึกษาสภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พบว่า สภาพการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า สภาพการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

2. การศึกษาผลการสร้างและพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร พบว่า ผลการสร้างและพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านตามลำดับ

3. การศึกษาผลการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร พบว่า

3.1 สภาพการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า สภาพการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจมีต่อการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพกานศึกษาภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

3.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดำเนินการนิเทศภายในตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า ผลการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561

โพสต์โดย ฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี : [29 เม.ย. 2564 เวลา 09:33 น.]
อ่าน [2087] ไอพี : 1.10.146.134
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,784 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง

เปิดอ่าน 10,164 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย

เปิดอ่าน 15,343 ครั้ง
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน 15,648 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal

เปิดอ่าน 4,290 ครั้ง
กรมอนามัย เผย 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน
กรมอนามัย เผย 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน

เปิดอ่าน 43,361 ครั้ง
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เปิดอ่าน 14,079 ครั้ง
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"

เปิดอ่าน 11,511 ครั้ง
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย

เปิดอ่าน 54,391 ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 14,243 ครั้ง
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?

เปิดอ่าน 26,158 ครั้ง
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เปิดอ่าน 29,687 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 21,098 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ

เปิดอ่าน 19,315 ครั้ง
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี

เปิดอ่าน 15,557 ครั้ง
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%

เปิดอ่าน 11,742 ครั้ง
วิธีลบรอยดำ อำพรางผิว
วิธีลบรอยดำ อำพรางผิว
เปิดอ่าน 8,903 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา วันแม่
ประวัติความเป็นมา วันแม่
เปิดอ่าน 18,307 ครั้ง
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..
เปิดอ่าน 12,021 ครั้ง
"บรมครูอินเตอร์เน็ต" ชี้อีก 50 ปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์กระดาษ
"บรมครูอินเตอร์เน็ต" ชี้อีก 50 ปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์กระดาษ
เปิดอ่าน 17,196 ครั้ง
"แก่นตะวัน" สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จักพืชเพื่อสุขภาพ-เป็นพลังงานทดแทน
"แก่นตะวัน" สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จักพืชเพื่อสุขภาพ-เป็นพลังงานทดแทน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ