ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (

ชื่อเรื่อง รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) ชื่อผู้รายงาน นายสุวิทย์ โคตวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ ปีการศึกษา 2563

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานเรื่อง รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Dis- tance Learning Television : DLTV) โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดย ช้การศึกษาทาง ไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 3) เพื่อ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Dis- tance Learning Television : DLTV) โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) สภานักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) ใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) ด้วยการเทียบสัดส่วนกลุ่มตัว อย่างจาก ประชากร 4 กลุ่ม จากประชากร 64 คน ผู้ศึกษาได้คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie และ Morgan กำหนด ให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความ เชื่อมั่น 95% ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) คือ ครูและบุคลากร จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) จำนวน 8 คน สภา นักเรียน จำนวน 13 คน เครือข่ายผู้ปกครองจำนวน 26 คน จำนวน กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 56 คน

ผลการศึกษา พบว่า 1. การศึกษาการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) ได้ดำเนินงานตามแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่ง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั่งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) เพื่อแก้ไขปัญ หาการขาดแคลนครูและครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอก ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง สภานักเรียนและคณะ กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) ได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยโรงเรียน ชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) มีการกำหนดขั้นตอนวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยนำรูปแบบของวงจรคุณภาพ (PDCA) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังราย ละเอียดขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมการวางแผน ดำเนินการดังนี้ 1.1. แต่งตั้งครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ตามขอบข่ายงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียน 1.2. จัดสภาพห้องเรียนและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) 1.3. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาว เทียมควบคู่กับวังไกลกังวลและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อย่างมีประสิทธิภาพ 1.4. คณะครูสรุป และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียน และโรงเรียนรายงานการ ดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ต่อไป 1.5. โรงเรียนวางแผนการวิเคราะห์การดำเนินงาน และการวางแผนการสรุปผลร่วมกันในทุก ๆ สิ้นภาคเรียน และสิ้นปีการศึกษาเพื่อหาแนวทางนำผลการดำเนินงานที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการการจัดการเรียนการสอนต่อไป 1.6. โรงเรียนได้ดำเนินการวางแนวทางประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบร่วมกัน ขั้นที่ 2 การดำเนินการขับเคลื่อน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทาง ไกลผ่านดาวเทียม โดยได้นำเอาแนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่ ความสำเร็จมาเป็นแนวทางใช้ในการดำเนินงานในโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) ได้ดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเน้นความสำคัญที่ปัจจัย 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัย ด้านพื้นฐาน 2) ปัจจัยด้านผู้บริหารจัดทำ และ 3) ปัจจัยด้านครูและบุคลากรนำไปปฏิบัติ ซึ่งรายระเอียดนำสู่การ ปฏิบัติดังนี้

ปัจจัยด้านพื้นฐาน

1. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียนต้องสะอาดและเป็นระเบียบ

2. โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียนติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสม กับระดับสายตานักเรียน

3. บทบาทของครูต้องเอาใจใส่กำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน

ปัจจัยด้านผู้บริหารจัดทำ

1. ผู้บริหารโรงเรียนต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจังและอำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

2. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นและนำพาครูทุกคน ทุกฝ่ายตระหนักเห็นความ สำคัญและให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง

3. ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้อง เรียนและจำนวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน

4. ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดหาคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

5. ผู้บริหารโรงเรียนต้องนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างสม่ำเสมอ ปัจจัยด้านครูและบุคลากรนำไปปฏิบัติ

1. ครูต้องจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้

2. ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์/ใบงาน/ใบความรู้และกิจกรรมเสริมตาม ที่คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกำหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป

3. ครูต้องร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่ กำกับ ดูแล แนะนำ นักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง

4. ครูต้องสรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการ จัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง

5. ครูต้องวัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทำให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

6. ครูต้องจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุด ประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน ขั้นที่ 3 การตรวจสอบและประเมิน 1. โรงเรียนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนกลางปี/ปลายปีในระดับโรงเรียน ประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ ระดับชาติ 2. โรงเรียนนำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนในระดับต่าง ๆ มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนาต่อไป 3. โรงเรียนใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีการปรับ ปรุงและพัฒนาเครื่องมือในการประเมินทุกปีการศึกษา 4. ส่งเสริมให้ครูสอนเสริมรายบุคคลให้กับนักเรียนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา 5. นิเทศการการจัดการเรียนการสอนของครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังสอนของครูเพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ขั้นที่ 4 การพัฒนา ทบทวนและปรับปรุง 1. โรงเรียนดำเนินการวิเคราะห์ผลจากรายงานประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอนโดยใช้ DLTV เพื่อพัฒนาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 2. ผู้บริหารคอยให้คำปรึกษา แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแก่คณะครูในการจัดการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 3. โรงเรียนส่งเสริมใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน

4. โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาว เทียม (DLTV) 5. สนับสนุนให้ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน 2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Dis tance Learning Television : DLTV) โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านการพัฒนาทบทวน และปรับปรุงอยู่ในระดับดี มาก (x ̅=4.76) รองลงมา คือ ด้านการเตรียมการวางแผน ซึ่งเท่ากับด้านการดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ในระดับ ดีมาก (x ̅=4.68) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการตรวจสอบ และประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x ̅=4.64) ผลการศึกษาเป็นรายด้านมีดังนี้ 2.1) ด้านการเตรียมการวางแผน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 ลำดับ คือ โรงเรียนมีการแต่งตั้งครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน ต่างๆ อย่าง เป็นระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.78) รองลงมา คือ โรงเรียนจัดสภาพห้องเรียนและบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อยู่ในระดับมากที่สุด ((x ) ̅= 4.75) และโรงเรียนมีการประชุมวางแผนหาแนวทางสรุปและการดำเนินการรายงานผลอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมากที่ สุด (x ̅=4.70) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนเตรียมแผนการวิเคราะห์ เตรียมเครื่องมือการวัด การประ เมินและการสรุปผลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.55) 2.2) ด้านการดำเนินการขับเคลื่อนโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 ลำดับแรก คือ ผู้บริหารโรงเรียนได้จัดหาคู่มือการจัดการเรียนการ สอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับครูครบทุกชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.90) รองลงมา คือ โรงเรียนมีโทร ทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน มีการติดตั้งโทรทัศน์มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตาของ นักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.83) และผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นและนำพาครูทุกคนทุกฝ่าย ตระหนักเห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.82) เท่า กันกับข้อที่ครูทุกคนเอาใจใส่ กำกับ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนอยู่ในระดับ มากที่สุด (x ̅= 4.82) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ครูร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและเอา ใจใส่ กำกับ ดูแล และคอยแนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนอย่างใกล้ชิดในระดับมากที่สุด (x ̅=4.46) 2.3) ด้านการตรวจสอบและประเมิน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 ลำดับแรก คือ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลการจัดการ เรียนการสอนและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.70) รองลงมา คือ โรงเรียนวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามเครื่องมือที่โรงเรียนสร้างขึ้นและวัดผล ประเมินผลตาม เครื่องมือของเขตพื้นที่และระดับชาติอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.67) เท่ากับโรงเรียนปรับเกณฑ์การวัดผล และ ประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2029 ในปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุด ((x ) ̅= 4.67) และผู้บริหารตรวจสอบการปฏิบติงานของครูจากบันทึกการสอน เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือและเสนอ แนะการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.66) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียน สร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพในการวัดผลประเมินผลและมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.55) 2.4) ด้านการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุง โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 ลำดับแรก คือ ผู้บริหารคอยให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการจัดการ เรียนการสอนให้กับคณะครูในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อยู่ในระดับมากที่สุด ((x ) ̅= 4.83) รองลงมา คือ โรงเรียนมีเครือข่ายในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.80) และผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.76) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด คือ โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.71) 3. สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะการบริหารการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาว เทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) ในแต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้ 3.1) ด้านการเตรียมการวางแผน คือ ควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพ ปัญหาการสอนระหว่างโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง นอกจากนั้นควรมีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลา กรเพื่อแก้ปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม(DLTV) ในโรงเรียนและควรมีการ วางแผนการจัดกิจกรรมสอนเสริมนอกตารางเรียน 3.2) ด้านการดำเนินการขับเคลื่อน คือ ควรมีการดูแลติดตามให้ครูจัดเตรียมเอกสารใบงานตาม คู่มือครูพระราชทานอย่างชัดเจนและเป็นระบบเพื่อความมีประสิทธิภาพ ร่วมทั้งควรมีการกำกับ ติดตามให้คำแนะ นำการ ใช้ DLTV จากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนควรจัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของนักเรียนที่ ต้องพัฒนาและสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติม 3.3) ด้านการตรวจสอบและประเมิน คือ ควรมีการติดตามการวัดและประเมินผลโดยใช้ DLTV เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างชัดเจนและเป็นระบบนอกจากนั้นควรสนบัสนุนให้ครูดำเนินการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ฐานข้อมูลจากการทดสอบระดับชาติ และควรติดตามการซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ไม่ ผ่านการ ประเมินเป็นรายบุคคล 3.4) ด้านการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุง คือ ควรมีระบบกากับติดตามและการสะท้อนผลที่มี ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ควรนิเทศการใช้เครื่องมือและวิธ๊ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ของครูเป็นราย บุคคลและควรสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV

โพสต์โดย วิทย์ : [28 พ.ค. 2564 เวลา 07:46 น.]
อ่าน [935] ไอพี : 182.232.163.79
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ