ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรีน

เรื่องที่วิจัย การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแหลมหิน

อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ผู้วิจัย นายจิรพนธ์ หีมยิ

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแหลมหิน อำเภอตะกั่วทุ่ง

จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

โรงเรียนบ้านแหลมหิน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแหลมหิน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อประเมินกระบวนการ

ดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแหลมหิน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด

พังงา และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแหลมหิน

อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม

(Context evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินงาน

(Process evaluation) และด้านผลผลิต (Product evaluation) ตามรูปแบบการประเมิน CIPP

Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1967)

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู/บุคลากรและคณะกรรมการ

สถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนรวม 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่

แบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด จำแนกตามกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่

แบบสอบถามชุด ก. (สำหรับครู/บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา) แบบสอบถามชุด ข.

(สำหรับนักเรียน) และแบบสอบถามชุด ค. (สำหรับผู้ปกครอง) การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

จำนวน 5 ท่าน

ผลการวิจัย โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.83, SD = 0.77) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ = 4.87, SD = 0.78) รองลงมาได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

(x̅ = 4.85, SD = 0.77) ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.83, SD = 0.76) และ

ด้านกระบวนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.79, SD = 0.75) ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้อง

กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ

กิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการใน

ด้านทักษะพื้นฐานด้านการเกษตร การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากันในสามอันดับแรก

เมื่อพิจารณาด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ครูหรือวิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมตามโครงการ สถานที่สำหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ

และเนื้อหาการบรรยายมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากัน

ในสามอันดับแรก

เมื่อพิจารณาด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่า มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียน

ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

การบูรณาการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมใน

โครงการช่วยให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนได้นำความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด และนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ตามลำดับ

โพสต์โดย นายจิรพนธ์ หีมยิ : [28 พ.ค. 2564 เวลา 20:00 น.]
อ่าน [997] ไอพี : 171.6.239.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ