ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถม

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรีนเทศบาลสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย ประเสริฐ ปิ่นทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างททักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ 4) ศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 1 ห้องเรียน แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 13 คนเท่ากัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และ 4) แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ การทดสอบวิลคอกซัน และการทดสอบแมนวิทนีย์

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพและปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่าการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ และนักเรียนมีความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีชื่อเรียกว่า PRASERT MODEL มีการพัฒนารูปแบบ 4 วิธี คือ 1.วิเคราะห์ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 2. สังเคราะห์รูปแบบการสอนตามแนวการสื่อสาร 3. ทดลองใช้รูปแบบ 4. ประเมินและปรับปรุง และ มีประสิทธิภาพ 77.18/79.74 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75

3. ภายหลังการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

Title Report of the Development of An Integrated English Teaching and Learning Activity

Model to Enhance Using English for Communication Skills of the Third Graders,

Sanpayangluang Municipal School, Lamphun

Author Mr.Prasert Pinthong

Abstract

The purpose of this study are to study the conditions and problems in organizing English language teaching activities, to develop the efficiency of the integrated English teaching and learning activities model enhancing the use of English communication skills of the third graders, to study the outcome of using the integrated English towards the understanding of the communication skills, to study the satisfaction of the communication skills, and to study students’ satisfaction towards an integrated English teaching and learning activity model of the third graders. The sample used in this study were 26 students of the third grade at Sanpayangluang Municipal School, Lamphun Municipality, Muang District, Lamphun Province in the first semester of 2020 academic year. The research instruments used in the study were lesson plans, communication skills ability test, students’ questionnaires towards satisfaction, and students’ feedback forms. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, median, inter-quartile range, Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test, and and Mann-Whitney U Test.

The results showed that

1. From the study of the conditions and problems in the organization of teaching and learning activities in English, it was found out that the teaching and learning of English language had low achievement and there are insufficient English teachers at school. Moreover, the students need more teaching activities in communicative English which can remarkably be used in daily life.

2. The integrated English language teaching activity, “PRASERT MODEL “, used for enhancing communication skills for the third grade students were analyzed into four developing methods as follows;

1) To analyze learning conditions and learners’ needs. 2) To synthesize the teaching model of communicative approach. 3) To do experiment using the approach. And 4) To evaluate and improve the efficiency level of 77.18/79.74 which meets the criterion referenced of 75/75.

3. After using an integrated teaching and learning activity model to enhance English communication skills, it resulted that the sample has developed higher English communication skills with the statistical significance at 0.1 level.

4. The sample students experimented by an integrated teaching and learning activity model to enhance their English communication skills have developed higher English communication skills than non-sample students resulted in statistically significance at .01 level.

5. The students’ opinion towards the Integrated English Instruction and Teaching Activity Model evaluated by students was at a high level.

โพสต์โดย ประสริฐ : [31 พ.ค. 2564 เวลา 08:36 น.]
อ่าน [1604] ไอพี : 101.51.207.213
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,210 ครั้ง
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก

เปิดอ่าน 140,776 ครั้ง
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik's Cube

เปิดอ่าน 104,628 ครั้ง
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 23,477 ครั้ง
The 90/90 Standard
The 90/90 Standard

เปิดอ่าน 10,897 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 13,080 ครั้ง
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 12,701 ครั้ง
30 ทริคออมเงิน ประหยัดรายจ่าย ปลดหนี้ก็ง่ายเว่อร์
30 ทริคออมเงิน ประหยัดรายจ่าย ปลดหนี้ก็ง่ายเว่อร์

เปิดอ่าน 13,181 ครั้ง
รวมเมนูอาหารเจ
รวมเมนูอาหารเจ

เปิดอ่าน 13,422 ครั้ง
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51

เปิดอ่าน 74,959 ครั้ง
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก

เปิดอ่าน 14,005 ครั้ง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง

เปิดอ่าน 18,870 ครั้ง
ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดอ่าน 18,818 ครั้ง
วิธีแก้ปวดหลัง
วิธีแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 11,516 ครั้ง
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่

เปิดอ่าน 21,033 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 110,305 ครั้ง
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
เปิดอ่าน 71,787 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
เปิดอ่าน 24,614 ครั้ง
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
เปิดอ่าน 13,079 ครั้ง
คลิป การจอดรถสุดเกรียน ชนิดเทพอยากเอามือปิดหน้า
คลิป การจอดรถสุดเกรียน ชนิดเทพอยากเอามือปิดหน้า
เปิดอ่าน 7,706 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ