ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดคู้ลำพัน ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนวัดคู้ลำพัน

ผู้รายงาน นางสาวปิยะพร วงษ์อุดม

สังกัด โรงเรียนวัดคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดคู้ลำพัน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดคู้ลำพัน และความพึงพอใจของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดคู้ลำพัน ปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนทั้งสิ้น 5 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมประชุมปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมสังเกตการสอน กิจกรรมสาธิตการสอนและ กิจกรรมให้คำปรึกษา โดยใช้การประเมินโครงการรูปแบบ CIPP Model ได้แก่ การประเมินด้านบริบท (Context) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินด้านกระบวนการ (Process) และการประเมินด้านผลผลิต (Product) กลุ่มประชากรที่ใช้ ได้แก่ ครู จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ปกครอง จำนวน 60 คน รวมกลุ่มประชากรทั้งสิ้น 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการในการประเมินเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows เพื่อคำนวณหาค่าความถี่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mu)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sigma.)

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินผลด้านบริบท (Context) ของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวง/รัฐบาลรองลงมา และ เป้าหมายของโครงการเป็นไปตามสภาพแวดล้อม และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. การประเมินผลด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ในการดำเนินของโครงการ กิจกรรมการสังเกตการสอน กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมให้คำปรึกษา และกิจกรรมสาธิตการสอน ตามความคิดเห็นของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. การประเมินผลด้านกระบวนการ (Process) ในการดำเนินงานของโครงการ กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการสังเกตการสอน กิจกรรมให้คำปรึกษาและกิจกรรมสาธิตการสอน ตามความคิดเห็นของ ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. การประเมินผลด้านผลผลิต (Product) ของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ ตามความ

คิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ และ ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนและสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลำดับ

5. ความพึงพอใจของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการนิเทศภายในสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดคู้ลำพัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้การยอมรับซึ่งกันและกัน ครูจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามลำดับ

6. ผลการดำเนินโครงการนิเทศภายในสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดคู้ลำพัน พบว่า

6.1 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน ปีการศึกษา 2562 – 2563 พบว่าผลการสอบมีคะแนนเฉลี่ยร้อย เพิ่มขึ้น ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยเพิ่มขึ้น 10.97 รองลงมาคือ ด้านภาษไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อย เพิ่มขึ้น 8.74 ตามลำดับ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยของการทดสอบปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 อยู่ 9.85

6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา2562 กับ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

1 – 6 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 7.11 และสูงกว่าเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์โดย จีจ๊้ : [31 พ.ค. 2564 เวลา 11:15 น.]
อ่าน [1670] ไอพี : 180.180.81.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,295 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้

เปิดอ่าน 11,012 ครั้ง
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 10,357 ครั้ง
จะให้ลูกเล่นกีฬาให้เก่ง ต้องฝึกทักษะควบคุมวัตถุ ตั้งแต่ตอน10 ขวบ
จะให้ลูกเล่นกีฬาให้เก่ง ต้องฝึกทักษะควบคุมวัตถุ ตั้งแต่ตอน10 ขวบ

เปิดอ่าน 31,276 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 109,412 ครั้ง
LMS คืออะไร
LMS คืออะไร

เปิดอ่าน 22,307 ครั้ง
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

เปิดอ่าน 7,096 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 12,376 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน

เปิดอ่าน 14,683 ครั้ง
ลายมือผู้วิเศษ
ลายมือผู้วิเศษ

เปิดอ่าน 7,870 ครั้ง
กูเกิลทำแว่นวิเศษ
กูเกิลทำแว่นวิเศษ

เปิดอ่าน 6,466 ครั้ง
กองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริสุดท้าย ด้วยความห่วงใยอนาคตชาติ
กองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริสุดท้าย ด้วยความห่วงใยอนาคตชาติ

เปิดอ่าน 17,202 ครั้ง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

เปิดอ่าน 14,312 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 9,124 ครั้ง
พบยาป้องกันหัวใจวาย เกล็ดเลือดเป็นตัวการของเลือดอุดตัน
พบยาป้องกันหัวใจวาย เกล็ดเลือดเป็นตัวการของเลือดอุดตัน

เปิดอ่าน 8,478 ครั้ง
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล

เปิดอ่าน 28,454 ครั้ง
สอนลูกให้เป็น “ดิน” เพื่อจะเป็น “ดาว” / ดร.แพง ชินพงศ์
สอนลูกให้เป็น “ดิน” เพื่อจะเป็น “ดาว” / ดร.แพง ชินพงศ์
เปิดอ่าน 13,266 ครั้ง
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
เปิดอ่าน 10,574 ครั้ง
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
เปิดอ่าน 13,690 ครั้ง
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"
เปิดอ่าน 52,157 ครั้ง
Verb Tenses (Past Tenses )
Verb Tenses (Past Tenses )

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ