ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานจัดการเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานจัดการเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

ผู้ศึกษา นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

ปีที่ศึกษา 2563

การวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานจัดการเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานจัดการเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (2) เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (3) เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการดำเนินงานจัดการเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ดําเนินการ การวิเคราะห์เอกสารผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมารวมไปถึงงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง และสํารวจสภาพปัจจุบันปัญหาการดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 โรงเรียน รวม 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามสภาพการดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นการสอบปลายเปิด(แบบมีโครงสร้าง)

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาคู่มือ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ดำเนินการศึกษาคู่มือแนวทางการปฎิบัติการจัดการเรียนรวมสำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดองค์ประกอบและออกแบบการจัดทำคู่มือการดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และประเมินดัชนีความสอดคล้องความเหมาะสมของของคู่มือการดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง เหมาะสมของ คู่มือการดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้คู่มือและประเมินผลการใช้คู่มือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ผู้ศึกษาได้ให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 โรงเรียน รวม 84 คน อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม กิจกรรม “การอบรมคัดกรองทางการศึกษาเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเรียนรวม SET ( Flagship Project)”โดยได้ชี้แจงการใช้คู่มือและอบรมเนื้อหาของคู่มือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 หลังจากนั้นให้กลุ่มเป้าหมายทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานจัดการเรียนรวมก่อนการใช้คู่มือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา หลังจากนั้นคณะกรรมการนิเทศจะดำเนินการลงไปติดตามผลหลังการใช้คู่มือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และผลการนิเทศการดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

ผลการศึกษา พบว่า

1.ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา การดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พบว่า ด้านนักเรียน (S-Students) ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่ มีปัญหาในการจัดทำแผนในการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เข้าเรียนรวมกับนักเรียนปกติ รวมไปถึงขาดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม และการจัดการพฤติกรรมของนักเรียน ที่เป็นปัญหาในการเรียน รองลงมาคือการ ติดตามตรวจสอบการประเมินนักเรียนและการคัดกรองนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม (E-Environment) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม เช่น ยังขาดทางลาดสำหรับนักเรียนที่ใช้ วีลแชร์ เป็นต้น อีกทั้ง โรงเรียนไม่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรวม ขาดการการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A-Activities) ครูมีการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล( IIP) และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ไม่ครบนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนเนื่องจากภาระงานที่มาก อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียนแผนดังกล่าว ครูผู้สอนเองขาดความรู้มีการปรับเนื้อหาตามหลักสูตรและขาดความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านเครื่องมือ (T-Tool) โรงเรียนไม่ได้สำรวจจัดทำสารสนเทศจากโปรแกรม SET สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมที่เป็นปัจจุบัน และโรงเรียนขาดการนำผลการประเมิน การจัดทำสื่อ นวัตกรรม ผลงานการแข่งขันทางวิชาการ เกี่ยวกับเรียนรวมมาประชาสัมพันธ์และวิเคราะห์ผลในการทำงาน ขาดการทำงานร่วมการสหวิชาชีพ เนื่องจาก บางโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

2.ผลพัฒนาคู่มือ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ในการสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 6 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 บทนำ สภาพการดำเนินงาน ปัญหา และความต้องการ ตอนที่ 2 ปรัชญา แนวคิด กฎหมาย นโยบาย และรูปแบบการจัดการเรียนรวม ตอนที่ 3 แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม ตอนที่ 4 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนจัดการเรียนรวม และ ตอนที่ 5 ระบบบริหารจัดการข้อมูลเรียนรวม ( SET ) ตอนที่ 6 บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวม ผลปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง เหมาะสมของ คู่มือการดำเนินงานจัดการเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องสามารถนำไปใช้ได้

3.ผลการใช้คู่มือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พบว่า

3.1 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานจัดการเรียนรวมก่อนและหลังการใช้คู่มือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 มีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองใช้สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนทอลองใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับครูที่มีต่อการใช้คู่มือการดำเนินงานจัดการเรียนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59

3.3 ผลการ นิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดเรียนรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37

โพสต์โดย บาส : [3 มิ.ย. 2564 เวลา 13:08 น.]
อ่าน [1637] ไอพี : 58.8.44.99
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 52,555 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี

เปิดอ่าน 23,231 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม Google Earth
การใช้งานโปรแกรม Google Earth

เปิดอ่าน 136,435 ครั้ง
8 โรคห้ามรับราชการ
8 โรคห้ามรับราชการ

เปิดอ่าน 10,283 ครั้ง
10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่
10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่

เปิดอ่าน 76,744 ครั้ง
เสียงทุ้ม-เสียงแหลม
เสียงทุ้ม-เสียงแหลม

เปิดอ่าน 21,580 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย

เปิดอ่าน 14,443 ครั้ง
แฉช่องโหว่ Windows 7
แฉช่องโหว่ Windows 7

เปิดอ่าน 9,119 ครั้ง
พบยาป้องกันหัวใจวาย เกล็ดเลือดเป็นตัวการของเลือดอุดตัน
พบยาป้องกันหัวใจวาย เกล็ดเลือดเป็นตัวการของเลือดอุดตัน

เปิดอ่าน 9,502 ครั้ง
อากาศแบบนี้จะปกป้องผิวหน้าอย่างไรดี?
อากาศแบบนี้จะปกป้องผิวหน้าอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 8,159 ครั้ง
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน

เปิดอ่าน 20,061 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน

เปิดอ่าน 23,711 ครั้ง
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้

เปิดอ่าน 175 ครั้ง
ผลวิจัยชี้การมีกิจกรรมทางกายทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจและสมอง มากถึงร้อยละ 38
ผลวิจัยชี้การมีกิจกรรมทางกายทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจและสมอง มากถึงร้อยละ 38

เปิดอ่าน 57,965 ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)

เปิดอ่าน 9,923 ครั้ง
ดื่มน้ำอัดลม 0 แคลอรี่ ช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือ? / พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
ดื่มน้ำอัดลม 0 แคลอรี่ ช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือ? / พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล

เปิดอ่าน 7,348 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องตั้งต้นจากผลการประเมิน
ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องตั้งต้นจากผลการประเมิน
เปิดอ่าน 103,583 ครั้ง
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
เปิดอ่าน 17,869 ครั้ง
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล
เปิดอ่าน 12,371 ครั้ง
เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษาที่ใครๆ ก็ทำได้
เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษาที่ใครๆ ก็ทำได้
เปิดอ่าน 10,832 ครั้ง
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ