ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางอาชีพของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางอาชีพของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เป็นการเขียนโครงร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้องค์ประกอบของหลักสูตร คือ ความเป็นมาของหลักสูตรฝึกอบรม หลักการของหลักสูตรฝึกอบรม จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม หัวข้อวิชาการของหลักสูตรฝึกอบรม โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนการดำเนินการของหลักสูตรฝึกอบรม รูปแบบกิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม พร้อมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรม คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากนั้นนำโครงร่างหลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พิจารณาประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง พบว่า ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและความสอดคล้องกันทุกประเด็น

ภาพโดยรวมทั้งหมดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.43, S.D.= 0.12) ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าระหว่าง 0.80 - 1.00 และค่าดัชนีความสอดคล้องโดยรวมเท่ากับ 0.90

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เป็นการนำหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูผู้สอนงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 40 คน ใช้ระยะเวลาทดลอง 3 วัน โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวทำการทดสอบก่อนและหลังทดลองใช้หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และสถิติอ้างอิง t- test Dependent พบว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางอาชีพของนักเรียน ด้านความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติ หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเท่ากับ 2.83 อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเกณฑ์ รวมถึงค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการใช้หลักสูตรมีค่าเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป นอกจากนั้นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะการดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมของวิทยากรในหน่วยการเรียนรู้ การจัดทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอาชีพ ซึ่งผู้รายงานนำไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม จากผลการทดลองใช้หลักสูตร ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร ผู้รายงานได้ดำเนินการ ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงด้านความเหมาะสมของเนื้อหาและปรับปรุงภาษาในแต่ละองค์ประกอบ ของหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน แล้วจัดทำเป็นหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่อไป

บทสรุป แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีจุดเด่นในการเสริมสร้างศักยภาพครู

เพื่อให้ครูได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานอาชีพสู่นักเรียน ซึ่งหลักการของหลักสูตรฝึกอบรมเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางอาชีพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีการสร้างประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดประสบการณ์ตรงด้านความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรม ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้สรุปความคิดรวบยอดในองค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดวิธีที่จะปฏิบัติ ในสถานศึกษาตามสภาพจริงภายหลังการฝึกอบรม ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสปรับปรุงผลงานให้อยู่ในระดับมาก ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นมีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีความชัดเจนในการจัดหน่วยฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมที่จัดวางไว้เป็นลำดับและมีขั้นตอนที่ต่อเนื่อง ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มองเห็นภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตร สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย บอง : [8 มิ.ย. 2564 เวลา 10:20 น.]
อ่าน [788] ไอพี : 125.26.229.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ