ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สมุทรสงคราม

ผู้ประเมิน นายอุทัย จงแพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร

ปีการศึกษา 2562

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สมุทรสงคราม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านบริบทหรือด้านสิ่งแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input ) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) และประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและบุคลากร 110 คน เก็บข้อมูลได้ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นนักเรียน 327 คน เก็บข้อมูลได้ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดขนาดของ เคร็จซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970:607-610) แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random- Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating- Scale) 5 ระดับ ได้ค่าความเที่ยงตรง (IOC) ของแบบสอบถามครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 และได้หาค่าความเที่ยงตรง (IOC ของแบบสอบถามนักเรียน ทั้งฉบับ เท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมินโครงการในภาพรวมพบว่า ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและบุคลากร นักเรียน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.87, S.D. = 0.65)

1. ผลการประเมินในด้านบริบทหรือด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและบุคลากร มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ พบว่าหลักการ วัตถุประสงค์เป้าหมาย การเตรียมการของกิจกรรมตามโครงการมุ่งการสร้างการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ และกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.03, S.D. = 0.61)

2. ผลการประเมินในด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและบุคลากร

มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ พบว่าบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และงบประมาณ มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินงาน ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.78, S.D. = 0.62)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและบุคลากร นักเรียน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ พบว่ากิจกรรมซึ่งประกอบด้วย

1) กิจกรรมการรณรงค์ 2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน 4) กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพิ่มเติม 5) กิจกรรมลูกศรัทธา 3Rs รวมใจ ลด ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ 6) กิจกรรม Big Cleaning Day และ 7)กิจกรรมครอบครัวพอเพียง มีจำนวนที่เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการในการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน และสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีการนิเทศ ติดตาม กำกับ และ การประเมินผล เป็นไปตามขั้นตอน ที่โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร กำหนดอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.86, S.D. =0.67)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและบุคลากร นักเรียน

มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ พบว่าผลการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร เมื่อสิ้นสุดโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.82, S.D. = 0.68)

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและบุคลากร นักเรียน มีความเห็นต่อการดำเนินโครงการสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

ในประเด็นต่างๆ พบว่า โครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs มีคุณค่าต่อท่าน และสังคมส่วนรวม และกิจกรรมของโครงการส่งผลให้สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ ทัศนียภาพในโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และลดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.85, S.D. = 0.69)

โพสต์โดย ทัย : [22 มิ.ย. 2564 เวลา 10:15 น.]
อ่าน [1155] ไอพี : 101.51.102.148
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,455 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง

เปิดอ่าน 28,057 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 7,631 ครั้ง
เตรียมตัวก่อนไปทะเล
เตรียมตัวก่อนไปทะเล

เปิดอ่าน 21,865 ครั้ง
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี

เปิดอ่าน 7,497 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551

เปิดอ่าน 21,325 ครั้ง
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558

เปิดอ่าน 9,215 ครั้ง
ความลับของชาเขียว
ความลับของชาเขียว

เปิดอ่าน 58,681 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 20,256 ครั้ง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง

เปิดอ่าน 13,708 ครั้ง
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์

เปิดอ่าน 54,683 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก

เปิดอ่าน 31,208 ครั้ง
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)

เปิดอ่าน 19,286 ครั้ง
เยือนประเทศลาว เข้าเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสวัฒนธรรมใกล้แหล่งที่พักเวียงจันทน์สุดชิล
เยือนประเทศลาว เข้าเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสวัฒนธรรมใกล้แหล่งที่พักเวียงจันทน์สุดชิล

เปิดอ่าน 9,666 ครั้ง
บัตรประชาชนทายรัก
บัตรประชาชนทายรัก

เปิดอ่าน 27,615 ครั้ง
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,077 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 11,743 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2552
นางสงกรานต์ ปี 2552

เปิดอ่าน 79,231 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)

เปิดอ่าน 36,011 ครั้ง
Verbs: Moods
Verbs: Moods

เปิดอ่าน 18,105 ครั้ง
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ