ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ

ชื่อเรื่องงานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์

ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้วิจัย : นายวิศาล เพ็ชรมุณี

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่วิจัย : 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง

ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตามประเภทวิชา 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ ใน 8 ด้าน คือด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตรที่เปิดสอน ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ด้านสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ด้านการบริการนักศึกษาของสถานศึกษา

ด้านบรรยากาศการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง

ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน จำนวน 242 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล สำหรับการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อคำถามแบบสำรวจรายการ (Check list) สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน (Rating Scale) สอบถามความพึงพอใจของผู้ตอบที่มีต่อการจัด

การเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ใน 8 ด้าน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ตอนที่ 3 เป็นคำถามชนิดปลายเปิด (Open-ended) สอบถามข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตอบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทดสอบนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 ผลการวิจัยพบว่า

1) ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในภาพรวม ทั้ง 8 ด้าน

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจมาก ด้านหลักสูตรที่เปิดสอนมีระดับความพึงพอใจมาก ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีระดับความ

พึงพอใจมาก ด้านสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุดมีระดับความพึงพอใจมาก ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีระดับความพึงพอใจมาก ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

มีระดับความพึงพอใจมาก ด้านการบริการนักศึกษาของสถานศึกษามีระดับความพึงพอใจมาก ด้านบรรยากาศการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษามีระดับความพึงพอใจมาก

2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำ ปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจมาก

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โพสต์โดย ทศ : [24 มิ.ย. 2564 เวลา 10:41 น.]
อ่าน [842] ไอพี : 159.192.148.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ