ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประสบความสำเร็จสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น จึงจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนขึ้น โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติ ปลูกฝังค่านิยม 8 ประการได้แก่ 1) ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย และ

8) มีจิตสาธารณะ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการสนับสนุนให้สอดคล้องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2.2 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความ

สำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 101 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.2.2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นวางแผน (Plan)

1. ศึกษาสำรวจปัญหาและความต้องการของนักเรียน ครูบุคลากร เม.ย.63 ครูทุกคน

2. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ เม.ย.63 นางสาวจินตนา ช่วยด้วง

3. เสนอโครงการเสนอขออนุมัติ เม.ย.63 นางสาวจินตนา ช่วยด้วง

4. จัดประชุมครูร่วมกันวางแผนดำเนินงาน พ.ค..63 นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ก้อย

5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค..63 นางสาวจินตนา ช่วยด้วง

ขั้นปฏิบัติ (Do)

6. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ก้อย

ขั้นตรวจสอบ (Check)

7. นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน นางสาวจินตนา ช่วยด้วง

8. ประเมินการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ก้อย

ขั้นการปรับปรุง (Act / Action)

9. ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะ ตลอดปีการศึกษา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ก้อย

10. สรุปรายงานผล 31 มี.ค.64 นางสาวจินตนา ช่วยด้วง

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. วันไหว้ครู ร้อยละนักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ ร้อยละ 100

นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ

2. วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด ร้อยละนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด ร้อยละ 100

นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ

3. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ร้อยละส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารีได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกลูกเสือและเนตรนารี ร้อยละ 100

สมาชิกลูกเสือ-เนตรนารีได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกลูกเสือและเนตรนารี

4. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวิถีพุทธ ร้อยละนักเรียนได้รับความรู้และเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ร้อยละ 100

นักเรียนได้รับความรู้และเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณฯ ร้อยละนักเรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ร้อยละ 100

นักเรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

6. วันแม่แห่งชาติ ร้อยละนักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร้อยละ 100

นักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7. วันถวายสดุดีลูกเสือแห่งชาติ(พิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา) ร้อยละนักเรียนถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเกิดความสามัคคีในพี่น้องลูกเสือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100

ร้อยละนักเรียนถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเกิดความสามัคคีในพี่น้องลูกเสือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

8. เทิดพระเกียรติฯวันพ่อแห่งชาติ

ร้อยละนักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร้อยละ 100

นักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9. วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ไทย ร้อยละนักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร้อยละ 100

นักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

10. สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ร้อยละนักเรียนได้เรียนวิชาธรรมศึกษาและเข้าสอบธรรมศึกษาในระดับชั้นตรี โท เอก ร้อยละ 85 นักเรียนได้เรียนวิชาธรรมศึกษาและเข้าสอบธรรมศึกษาในระดับชั้นตรี โท เอก

11. ศุกร์จริยธรรมประจำสัปดาห์ ร้อยละนักเรียนได้รับการอบรมด้านจริยธรรมและสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์ ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการอบรมด้านจริยธรรมและสวดมนต์ไหว้พระ

12. ไปวัดฟังธรรมวันพระ

ร้อยละเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนได้รู้จักกิจกรรมของวันพระ ขึ้น-แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ของทุกเดือน ช่วยประสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน ร้อยละ 100

เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนได้รู้จักกิจกรรมของวันพระ และช่วยประสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13. เข้าค่ายคุณธรรม

ร้อยละปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนาเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ร้อยละ 100 ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนาเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี

14. ยิ้มไหว้ทักทายกัน ทุกเช้าและเย็น ร้อยละนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ทั่วโลกยอมรับ ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น มีมีมารยาทที่ดี

15. ส่งเสริมประชาธิปไตยเรียนรู้สภานักเรียน ร้อยละนักเรียนรู้จักการมีส่วนร่วม เรียนรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และเรียนรู้การเป็นผู้นำ ร้อยละ 100 นักเรียนรู้จักการมีส่วนร่วม เรียนรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และเรียนรู้การเป็นผู้นำ

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ตลอดปีการศึกษา 2563

7. งบประมาณและทรัพยากร

จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

8. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์

2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับดี ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย

9.2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย

9.3. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดย ศุภวรรณ พละเลิศ : [27 มิ.ย. 2564 เวลา 11:10 น.]
อ่าน [1229] ไอพี : 1.4.132.252
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 608 ครั้ง
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?

เปิดอ่าน 186,965 ครั้ง
สงครามครูเสด
สงครามครูเสด

เปิดอ่าน 10,033 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า

เปิดอ่าน 95,517 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง

เปิดอ่าน 36,772 ครั้ง
TOEFL คืออะไร
TOEFL คืออะไร

เปิดอ่าน 5,843 ครั้ง
ว่ากันว่า นี่คือจุดจบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมื่อมีเจ้านี่!! คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าทีวีใช้ได้เลย
ว่ากันว่า นี่คือจุดจบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมื่อมีเจ้านี่!! คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าทีวีใช้ได้เลย

เปิดอ่าน 116,345 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เปิดอ่าน 16,087 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://

เปิดอ่าน 36,804 ครั้ง
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)

เปิดอ่าน 2,380 ครั้ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง

เปิดอ่าน 12,582 ครั้ง
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)

เปิดอ่าน 46,989 ครั้ง
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้

เปิดอ่าน 10,722 ครั้ง
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน

เปิดอ่าน 29,919 ครั้ง
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 24,227 ครั้ง
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,194 ครั้ง
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ ที่อยากแชร์ให้โลกรู้
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ ที่อยากแชร์ให้โลกรู้

เปิดอ่าน 24,611 ครั้ง
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 14,786 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 14,610 ครั้ง
“เก้าอี้เปลี่ยนโลก” ฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ช่วยลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเอง
“เก้าอี้เปลี่ยนโลก” ฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ช่วยลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 20,937 ครั้ง
ความรู้ทั่วไป "8 วิธี ขับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมัน"
ความรู้ทั่วไป "8 วิธี ขับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมัน" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ