ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ศรัณย์ภรณ์ สวัสดิผล : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อ พัฒนาทักษะการฟังสู่กระบวนการคิดเชิงระบบ กลุ่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น 2) ร่างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะการฟังสู่กระบวนการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น 3) ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม แนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสู่กระบวนการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น 4) นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสู่กระบวนการคิดเชิงระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น โดยการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 2 ร่างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสู่กระบวนการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3 ตรวจสอบและประเมินรูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสู่กระบวนการคิด เชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น และระยะที่ 4 นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสู่กระบวนการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันการจัดการชั้นเรียนของครูมีการควบคุมชั้นเรียนให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถทำกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนได้ดี แต่ในระหว่างชั่วโมงเรียนมักจะมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะพฤติกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากพื้นฐานทางครอบครัวที่ขาดการเอาใจใส่ดูแล ทำให้มีผลต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในการทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งนักเรียนบางคนมีภาวะพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์ เช่น สมาธิสั้น อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำให้ไม่สนใจเรียน จึงทำให้ครูคิดหาวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมนักเรียนให้มีสภาวะทางร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ในสิ่งสำคัญอันดับแรก คือ พฤติกรรมการฟังของนักเรียน เมื่อนักเรียนได้รับกิจกรรมที่เป็นการปรับพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ อาจทำให้นักเรียนเกิดทักษะการฟังได้ดี นำไปสู่กระบวนการคิดเชิงระบบต่อไป

2. ลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสู่กระบวนการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างสมาธิ (M: Meditation) ด้วยกิจกรรม จิตศึกษา มีเป้าหมายให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่นิ่งพร้อมรับการเรียนรู้และทำกิจกรรมในขั้นต่อไป ขั้นที่ 2 การสร้างเงื่อนไข (C: Condition) โดยการเสนอข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียน มีเป้าหมายให้นักเรียนมีวินัยเข้าใจกฏกติกาและข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกันให้สำเร็จในชั่วโมงเรียน ขั้นที่ 3 การฟังอย่างตั้งใจ (L: Listening) โดยใช้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามแผนจัดกิจกรรมผ่านสื่อการเรียนรู้ เช่น ใบความรู้ ใบงาน สื่อเทคโนโลยี มีเป้าหมายให้นักเรียนมีทักษะการฟังเนื้อหาสาระสำคัญของ การเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงเรียนเป็นลำดับแรก ขั้นที่ 4 การรวบรวมความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญจากการฟัง (I: Integration) โดยใช้วิธีการจับคู่ (Think-Pair-Share) มีเป้าหมายให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างเรียน มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจจากการฟังร่วมกัน และขั้นที่ 5 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) โดยใช้กิจกรรมการเขียน เช่น Mind-mapping, เค้าโครงงาน หรือแผนปฏิบัติงาน เป็นต้น มีเป้าหมายให้นักเรียนได้แสดงผลการเรียนรู้จากการคิดเชิงระบบในด้าน การวางแผน, การปฏิบัติ, การสรุปผล และการรายงานผล

3. มาตรฐานของรูปแบบแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสู่กระบวนการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.81

4. การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสู่กระบวนการคิดเชิงระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.51 และมีผลการประเมินการจัด การเรียนรู้ของครูผู้สอนมีคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ในภาพรวม 4.61

โพสต์โดย ครูฝัน : [28 มิ.ย. 2564 เวลา 11:08 น.]
อ่าน [3336] ไอพี : 180.183.17.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,398 ครั้ง
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.

เปิดอ่าน 8,446 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 30,241 ครั้ง
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน

เปิดอ่าน 49,746 ครั้ง
กระบี่ กระบอง
กระบี่ กระบอง

เปิดอ่าน 17,939 ครั้ง
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

เปิดอ่าน 42,805 ครั้ง
การวัดมุมเป็นเรเดียน
การวัดมุมเป็นเรเดียน

เปิดอ่าน 1,039 ครั้ง
ENNXO ชวนชิม 5 ร้านอาหารเซ็นทรัลเวิลด์ Central World อร่อยถูกใจแน่นอน
ENNXO ชวนชิม 5 ร้านอาหารเซ็นทรัลเวิลด์ Central World อร่อยถูกใจแน่นอน

เปิดอ่าน 23,279 ครั้ง
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า

เปิดอ่าน 23,878 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50

เปิดอ่าน 37,431 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร?

เปิดอ่าน 17,407 ครั้ง
"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท
"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท

เปิดอ่าน 214,257 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 11,224 ครั้ง
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 11,959 ครั้ง
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..

เปิดอ่าน 18,111 ครั้ง
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ

เปิดอ่าน 20,012 ครั้ง
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"
เปิดอ่าน 10,867 ครั้ง
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q
เปิดอ่าน 12,992 ครั้ง
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
เปิดอ่าน 85,195 ครั้ง
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เปิดอ่าน 20,550 ครั้ง
อีกวิธีสำหรับหยุดอาการ "สะอึก"
อีกวิธีสำหรับหยุดอาการ "สะอึก"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ