ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สังกัดสำนักงานเขต

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ผู้รายงาน อริษา คำวันดี

ปีที่ศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความสอดคล้องของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 2) ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 3) ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 163 คน กลุ่มตัวอย่างคณะครู บุคลากร ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ผู้ปกครอง และนักเรียนใช้ตาราง Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวม พบว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านผลกระทบของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ และด้านบริบทของโครงการ ส่วนด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก สรุปเป็นรายด้าน ดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของครู ผู้ปกครองและชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญาของโรงเรียน และ ดำเนินกิจกรรมที่เด็กควรได้รับการส่งเสริม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การให้ความร่วมมือในการระดมความคิดและการดำเนินงานตามโครงการของบุคลากร และปริมาณของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างชัดเจน

4. ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัย เมื่อแยกเป็นรายข้อย่อย พบว่า

4.1 ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นักเรียนมีระดับการประพฤติปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติในการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

4.2 ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนมีระดับการประพฤติปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นำสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนคืนเจ้าของ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนและสังคม

4.3 ข้อที่ 3 มีวินัย นักเรียนมีระดับการประพฤติปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มาโรงเรียนทันเวลา และเข้าแถวรับบริการตามลำดับก่อนหลัง

4.4 ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีระดับการประพฤติปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่า ตั้งใจเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้

4.5 ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง นักเรียนมีระดับการประพฤติปฏิบัติอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่า มีการเก็บออมเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ รู้จักน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด

4.6 ข้อที่ 6 ความมุ่งมั่นในการทำงาน นักเรียนมีระดับการประพฤติปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่า ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ และทุ่มเททำงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

4.7 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย นักเรียนมีระดับการประพฤติปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่า ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสืบทอด ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมชุมชน และท้องถิ่น

4.8 ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ นักเรียนมีระดับการประพฤติปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่า แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ และช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงานด้วยความเต็มใจ

5. ด้านผลกระทบ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมโครงการมีผลทำให้นักเรียนมีศักยภาพสูงในการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร คณะครูให้ความสำคัญแก่งานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว

โพสต์โดย ริษา : [28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:41 น.]
อ่าน [1199] ไอพี : 223.24.62.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,009 ครั้ง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

เปิดอ่าน 5,124 ครั้ง
ยิงแอดบน Facebook เองกับจ้างเอเจนซี่ อันไหนเวิร์คกว่ากัน
ยิงแอดบน Facebook เองกับจ้างเอเจนซี่ อันไหนเวิร์คกว่ากัน

เปิดอ่าน 13,433 ครั้ง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง

เปิดอ่าน 10,943 ครั้ง
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน

เปิดอ่าน 21,199 ครั้ง
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น

เปิดอ่าน 11,574 ครั้ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง

เปิดอ่าน 9,542 ครั้ง
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ

เปิดอ่าน 13,601 ครั้ง
ระบบสุริยะอาจสูญสลาย! เมื่อนักดาราศาสตร์พบปรากฏการณ์ "ดาวมรณะ" กลืนดาวบริวาร
ระบบสุริยะอาจสูญสลาย! เมื่อนักดาราศาสตร์พบปรากฏการณ์ "ดาวมรณะ" กลืนดาวบริวาร

เปิดอ่าน 11,002 ครั้ง
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ

เปิดอ่าน 20,738 ครั้ง
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต

เปิดอ่าน 16,165 ครั้ง
สุดยอดภาพสัตว์ Photography จากการประกวด ภาพภ่ายสัตว์ป่า ปี2012
สุดยอดภาพสัตว์ Photography จากการประกวด ภาพภ่ายสัตว์ป่า ปี2012

เปิดอ่าน 16,446 ครั้ง
วิธีกินอย่างฉลาด
วิธีกินอย่างฉลาด

เปิดอ่าน 11,288 ครั้ง
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก

เปิดอ่าน 28,094 ครั้ง
แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช
แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช

เปิดอ่าน 17,966 ครั้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,095 ครั้ง
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ

เปิดอ่าน 113,664 ครั้ง
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 24,320 ครั้ง
คำสันธาน
คำสันธาน

เปิดอ่าน 11,132 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 1,461 ครั้ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ