ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านท่ามะแกง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนบ้านท่ามะแกง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รายงาน นายเอกพันธ์ ทนันไชย

บทสรุปผู้บริหาร

การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านท่ามะแกง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้าน ท่ามะแกง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านท่ามะแกง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ จำนวน 370 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 204 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะแกง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 141 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่ามะแกง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซึ่งผู้รายงานจัดทำขึ้นจำนวน 2 ฉบับซึ่ง แบบสอบถามฉบับที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.95 และแบบสอบถามฉบับที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.93 ตามลำดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการรายงาน พบว่า

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านท่ามะแกง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้ ขั้นวางแผน (Plan) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนระดับการดำเนินงานเฉลี่ย ขั้นดำเนินการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้และสภาพแวดล้อม (Do) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนระดับการดำเนินงานเฉลี่ย ขั้นตรวจสอบ ทบทวน กำกับติดตาม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม (Check) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนระดับการดำเนินงานเฉลี่ย ขั้นสรุปและรายงานผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม (Act) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนระดับการดำเนินงานเฉลี่ย

ความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านท่ามะแกง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกได้ มีดังนี้

ความพึงพอใจของนักเรียน มีดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง มีดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สาระภาษาไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 64.78 , สาระคณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 66.41 , สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 66.81 , สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 69.19 , สาระภาษาต่างประเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 70.71 , สาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 71.73, สาระศิลปะ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 84.23 และสาระการงานอาชีพ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 77.71

โพสต์โดย ekkapan : [30 มิ.ย. 2564 เวลา 04:01 น.]
อ่าน [1311] ไอพี : 1.20.202.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 210,013 ครั้ง
อย่าเลี้ยงลูกให้มีอำนาจ “เหนือพ่อแม่” By พญ.สาริณี
อย่าเลี้ยงลูกให้มีอำนาจ “เหนือพ่อแม่” By พญ.สาริณี

เปิดอ่าน 29,883 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เปิดอ่าน 20,977 ครั้ง
ลายมือคนสันโดษ
ลายมือคนสันโดษ

เปิดอ่าน 11,328 ครั้ง
ผักสีสดช่วยคุณฟิตได้
ผักสีสดช่วยคุณฟิตได้

เปิดอ่าน 19,176 ครั้ง
วันจักรี วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี 6 เมษายนของทุกปี
วันจักรี วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี 6 เมษายนของทุกปี

เปิดอ่าน 26,557 ครั้ง
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู

เปิดอ่าน 1,452 ครั้ง
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ

เปิดอ่าน 9,441 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาที่นอน
วิธีดูแลรักษาที่นอน

เปิดอ่าน 21,365 ครั้ง
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"

เปิดอ่าน 17,802 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่

เปิดอ่าน 10,971 ครั้ง
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน

เปิดอ่าน 3,012 ครั้ง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง

เปิดอ่าน 23,908 ครั้ง
แก๊สน้ำตา คืออะไร
แก๊สน้ำตา คืออะไร

เปิดอ่าน 20,330 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 11,808 ครั้ง
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 27,262 ครั้ง
การดองผลไม้
การดองผลไม้

เปิดอ่าน 8,565 ครั้ง
ชาอู่เว่ยจื่อ ป้องกันความจำเสื่อม
ชาอู่เว่ยจื่อ ป้องกันความจำเสื่อม

เปิดอ่าน 16,669 ครั้ง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

เปิดอ่าน 8,312 ครั้ง
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557

เปิดอ่าน 18,980 ครั้ง
ผมสวยด้วยผักสวนครัว
ผมสวยด้วยผักสวนครัว เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ