ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง

(หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน นางสาวนิภารัตน์ จันทอน

สาขา สายงานการบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตและความพึงพอใจของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ครู จำนวน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 112 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 112 คน เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 255 คน การประเมินในครั้งนี้ใช้รูปแบบประยุกต์การประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินจำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (μ , ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ, S.D.)

ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( =4.46 , S.D=0.21) เมื่อพิจารณาผลการประเมินแยกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบท (Context) โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.50 , σ=0.25) พบว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.21 , σ=0.23) พบว่า ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเหมาะสม รูปแบบกิจกรรมตรงกับสภาพปัญหาของนักเรียน

3. ด้านกระบวนการ (Process) การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.47 , σ=0.19) พบว่า มีการจัดครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนทุกชั้นเรียน มีการติดต่อประสานงานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน มีการใช้ระเบียนสะสมและผลการประเมินพฤติกรรมเด็กและผลการศึกษานักเรียนในวิธีการและเครื่องมืออื่น ๆ หรือการคัดกรองนักเรียน มีการจัดทำระเบียนสะสมของนักเรียนทุกคนเป็นปัจจุบัน

4. ด้านผลผลิต (Product) การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.65 , S.D =0.18) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการทำงาน นักเรียนมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ นักเรียนมีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตนเอง

5. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) ตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55 , S.D =0.14) พบว่า นักเรียนนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทำการบ้าน กิจกรรมของโครงการมุ่งส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างแท้จริง โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนได้ กิจกรรมของโครงการเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมของโครงการส่งผลให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดีและมีความสุข แสดงให้เห็นว่านักเรียนและผู้ปกครองพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์โดย Krusi : [6 ก.ค. 2564 เวลา 06:06 น.]
อ่าน [832] ไอพี : 49.48.194.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ