ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย

การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการด าเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน

ก่อนและหลังด าเนินโครงการ ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการ เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครู

ผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และเปรียบเทียบความพึง

พอใจของครูต่อการด าเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ก่อนและหลังด าเนิน เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา

2562 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก่อนและหลังด าเนินการโครงการนิเทศงานวิชาการภายใน โรงเรียนบ้านไสไทย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู จ านวน 12 คน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 22 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

จ าแนกตามประเภท ประชากรครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านไสไทย ประจ าปีการศึกษา

2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความ

คิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ครูมีความพึงพอใจก่อนด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย อยู่ในระดับ

ปานกลาง และครูมีความพึงพอใจหลังด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย อยู่ใน

ระดับมาก

2. ครูโรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการงานนิเทศวิชาการ โดยรวม

อยู่ระดับมาก จ

3. นักเรียนโรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนของครู โดยรวมอยู่

ในระดับมาก

4. ครูผู้รับการนิเทศ โรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพัฒนาการ

นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

5. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียน

ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 2.57, 2.02, 2.55, 2.12, 3.48, 2.57, 2.83 และ 2.86 ตามล าดับ และผลการ

เรียนเฉลี่ยในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 2.63 ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยภาพรวม อยู่ใน

ระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 4 พบว่า นักเรียนได้เพียงร้อยละ 10.1 และในปี

การศึกษา 2562 ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ย

3.02, 3.05, 2.72, 2.88, 3,48, 3.28, 3.18 และ 2.96 ตามล าดับ และผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา

หลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 3.07 ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อ

พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 4 พบว่า นักเรียนได้เพียงร้อยละ 23.00

6. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก่อนการ

พัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และผู้ปกครอง

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน หลังการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการ

ภายในโรงเรียนบ้านไสไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก

7. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการด าเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายใน

โรงเรียนก่อนและหลังด าเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน พบว่า ความพึงพอใจก่อน

และหลังด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจก่อนและหลังด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน

8. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โดยรวมและรายกลุ่มสาระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กว่า ปีการศึกษา 2561 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาในรายวิชาหลัก 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน พบว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกว่า ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฉ

9. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน ก่อนและหลังการด าเนินการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน พบว่า ความพึง

พอใจก่อนและหลังด าเนินการการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจก่อน

และหลังด าเนินการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน

โพสต์โดย คำนึง รุ่งเรือง : [11 ก.ค. 2564 เวลา 07:30 น.]
อ่าน [551] ไอพี : 49.230.162.19
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ