ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเกาะทัง

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเกาะทัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประเมิน : นายพีระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทัง

ปีการศึกษา : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเกาะทัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตเโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเกาะทัง ในประเด็นด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความสอดคล้องกับหลักการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเความสอดคล้องและชัดเจนของวัตถุประสงค์เการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่ สื่อและวัสดุอุปกรณ์และระบบบริหารที่เอื้อ ต่อการดำเนินงานโครงการ 3)เประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินงานเการดำเนินงานตามแผนเการนิเทศกำกับติดตามเการตรวจสอบทบทวนและประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 4)เประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบและด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประชากร ที่ใช้ในการประเมินโครงการมีจำนวน 139 คน ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 60 คน ครูผู้สอน จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวนทั้งหมด 70 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จำนวน 24 คน ครูผู้สอน จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 24 คน (ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง) คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน จำนวน 10 คน (ไม่ซ้ำกับคณะกรรมการชุดอื่น) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมครูและผู้บริหารโรงเรียน)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินประเด็นบริบทและปัจจัย ประเมินก่อนการดำเนินงานโครงการ มีข้อคำถาม จำนวน 89 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินกระบวนการ ประเมินระหว่างดำเนินงานโครงการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ข้อคำถาม จำนวน 54 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามประเมินผลผลิต ประเมินหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการเเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 10 องค์ประกอบ มีข้อคำถาม จำนวน 105 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติเร้อยละเ(Percentage)เค่าเฉลี่ยเ(Mean)เและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเ(Standard deviation) เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows 16.0 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมินโครงการ

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งเ5เตัวชี้วัดเโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่าเความสอดคล้องกับหลักการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมและชัดเจนของวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความต้องการจำเป็นของโครงการและการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านสถานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านระบบบริหารที่เอื้อต่อโครงการ ด้านบุคลากร ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์และด้านงบประมาณ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านการวางแผนการดำเนินงานมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา ด้านการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ด้านการนิเทศกำกับติดตามผล และด้านการตรวจสอบทบทวนและประเมินผล ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบของโรงเรียนบ้านเกาะทัง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 10 ตัวชี้วัด โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดเโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ด้านการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยเด้านการบริหารจัดการโรงเรียนเด้านการบริการอนามัยโรงเรียน ด้านโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ด้านสุขศึกษาในโรงเรียน การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ตามลำดับ ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเกาะทัง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย พีระศักดิ์ : [13 ก.ค. 2564 เวลา 05:55 น.]
อ่าน [1119] ไอพี : 171.6.221.226
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,624 ครั้ง
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!

เปิดอ่าน 6,409 ครั้ง
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เปิดอ่าน 11,619 ครั้ง
ความเป็นมา  "วันสงกรานต์"
ความเป็นมา "วันสงกรานต์"

เปิดอ่าน 23,377 ครั้ง
เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม?  วิชาที่คนไม่เข้าใจ
เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม? วิชาที่คนไม่เข้าใจ

เปิดอ่าน 8,696 ครั้ง
เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ
เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ

เปิดอ่าน 57,513 ครั้ง
เพลงประจำอาเซียน (ASEAN SONG)
เพลงประจำอาเซียน (ASEAN SONG)

เปิดอ่าน 19,767 ครั้ง
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!

เปิดอ่าน 12,915 ครั้ง
สูตรอาหารแก้ท้องผูก
สูตรอาหารแก้ท้องผูก

เปิดอ่าน 12,888 ครั้ง
 8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010
8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010

เปิดอ่าน 13,241 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"

เปิดอ่าน 4,419 ครั้ง
ไฮพาเทียแห่งอเล็กซานเดรีย และ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก
ไฮพาเทียแห่งอเล็กซานเดรีย และ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก

เปิดอ่าน 2,831 ครั้ง
วิธีการปลูกผักชี
วิธีการปลูกผักชี

เปิดอ่าน 7,883 ครั้ง
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว

เปิดอ่าน 11,574 ครั้ง
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ

เปิดอ่าน 121,511 ครั้ง
เล่นฮูลาฮูป ลดน้ำหนักได้จริงหรือ?
เล่นฮูลาฮูป ลดน้ำหนักได้จริงหรือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,544 ครั้ง
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,534 ครั้ง
ปะการัง
ปะการัง

เปิดอ่าน 9,130 ครั้ง
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ

เปิดอ่าน 15,723 ครั้ง
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ว 34)
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ว 34)

เปิดอ่าน 13,958 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น นพวรรณ เลิศชีวกานต์
กว่าจะมาเป็น นพวรรณ เลิศชีวกานต์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ